Vzdělávání

Webinář: Úskalí agenturního zaměstnávání

Personální leasing: pravidla a možnosti při využívání agenturních zaměstnanců

Agenturní zaměstnávání je oblíbeným nástrojem, který zaměstnavatelé využívají například k pokrytí zvýšené potřeby práce nebo k zajištění nárazových úkolů. Agenturní zaměstnanci mohou z hlediska strategie řízení lidských zdrojů představovat důležitý flexibilní prvek. Z úpravy pracovněprávních vztahů nicméně vyplývají některé povinnosti, které musí zaměstnavatelé vůči agenturním zaměstnancům plnit. Zúčastněte se webináře a zjistěte, jaké nástrahy přináší agenturní zaměstnávání! Upozorníme vás také na často se vyskytující chyby a nabídneme řešení sporných záležitostí.

Webinář: Pracovnělékařské služby: Jak se vyvarovat sankcí po novele zákona

Aktuální problémy a nejčastější chyby při zajišťování pracovnělékařských služeb pro zaměstnance

Všichni zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat pro své zaměstnance pracovnělékařské služby. Novela zákona o ochraně veřejného zdraví přináší zaměstnavatelům mnoho nových povinností a za každé nesplnění jsou ukládány vysoké pokuty! Na vydaný posudek o zdravotní způsobilosti musí navíc zaměstnavatelé mnohdy reagovat dalšími kroky, které mají důležité právní souvislosti a důsledky. Zúčastněte se webináře a zjistěte, jaké povinnosti musíte splnit a co přináší novela zákona! Upozorníme vás také na často se vyskytující chyby a nabídneme řešení sporných záležitostí.

Seminář: Trestní odpovědnost firem - zásadní změny od 1. 12. 2016

Praktický dopad novelizace + tipy a návody pro prevenci

30. 8. 2016 | Hotel Tristar

Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, přinesl revoluční změnu v zaběhnutých normách trestního práva a významně tak zpřísnil prostředí pro činnost firem. Kriminalizace společností roste, novela od 1. 12. 2016 opět zpřísňuje situaci – poznejte nebezpečí plynoucí ze zákona a vhodné možnosti obrany ze strany právnické osoby s využitím poznatků z praxe!

Seminář: Řízení skladu

Jak na organizaci, pravidla, řízení týmu a vyhodnocování skladových procesů

Řešíte neustále skladová manka, chybně vyskladněné zboží či materiál? Stěžují si vaši odběratelé na chybně dodané zboží? Zjistili jste při řešení těchto problémů hmotné škody, je práce vašich skladníků neefektivní a nezodpovědná a ztrácíte váš pracovní čas řešením těchto záležitostí? Nabízíme vám pomoc!

I v malém e-shopovém skladu je důležitým členem profesionální skladník se základní dovedností, výkonností a samostatností, který umí vyřešit problém a používat vlastní intuici.

Seminář pro zadavatele: Administrace zakázky malého rozsahu vlastními silami nyní a od 1. 10. 2016

Kompletní agenda veřejných zakázek malého rozsahu – výklad pro pracovníky na straně zadavatele

Zákon o veřejných zakázkách, resp. o zadávání veřejných zakázek nereguluje podrobně způsob výběru dodavatele prostřednictvím veřejné zakázky malého rozsahu a zadavatelé bývají nejistí, zda neporušují pravidla. Exkluzivní seminář Mgr. Markéty Adámkové, vedoucí legislativního oddělení odboru práva veřejných zakázek a koncesí MMR ČR, vám poskytne spolehlivé návody, jak zvládnout VZMR bez obav.

Seminář: Řízení skladu

Jak na organizaci, pravidla, řízení týmu a vyhodnocování skladových procesů

5. 9. 2016 | Praha 3, Žižkov

Řešíte neustále skladová manka, chybně vyskladněné zboží či materiál? Stěžují si vaši odběratelé na chybně dodané zboží? Zjistili jste při řešení těchto problémů hmotné škody, je práce vašich skladníků neefektivní a nezodpovědná a ztrácíte váš pracovní čas řešením těchto záležitostí? Nabízíme vám pomoc!

I v malém e-shopovém skladu je důležitým členem profesionální skladník se základní dovedností, výkonností a samostatností, který umí vyřešit problém a používat vlastní intuici.

Seminář pro firmy: Řešení sporů mezi společníky v praxi

Jak se co nejefektivněji vypořádat s rozpory mezi společníky společnosti s ručením omezeným či akcionáři akciové společnosti v praktických příkladech

Zpočátku idylické vztahy mezi společníky v začátcích podnikání se mohou s postupem času výrazně změnit k horšímu. Cílem semináře je seznámit účastníky s různými variantami řešení vzniklých problémů, jakož i s praktickými možnostmi nastavení vztahů mezi společníky spol. s r.o. či akcionáři akciové společnosti tak, aby byly případné problémy od počátku minimalizovány. Těšíme se na vás!

Vzdělávací kurz: Expert na přípravu a realizaci projektů financovaných z fondů EU (veřejný sektor)

Ovládněte bravurně proces získání a udržení dotace v rozpočtovém období 2014–2020 již za 8 týdnů!

8. 9. 2016 - 4. 11. 2016 | Villa Voyta, Praha 4

Cílem kurzu určeného pro zástupce veřejného sektoru a neziskových subjektů je poskytnout účastníkům návody pro zvládnutí přípravné a realizační fáze projektů financovaných z fondů EU (s důrazem na projektovou žádost), aby maximalizovali úspěšnost při čerpání evropských prostředků. Kurz je zařazen v ideálním čase a jeho důležitou součástí jsou i informace k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek.

Webinář: Povinnosti při nakládání s chemickými látkami a směsmi

Jak dostát závazným požadavkům a jaký dopad mají na běžnou uživatelskou praxi?

Patříte mezi subjekty, které používají chemické látky a směsi ve své dennodenní praxi? Pozor, kromě závazného nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí („nařízení CLP“) pro vás vyplývají povinnosti i z novely zákona o ochraně veřejného zdraví či novely zákona o prevenci závažných havárií! Jste si jisti, že plníte své povinnosti bez chyb? Zúčastněte se našeho webináře a získejte snadnou a srozumitelnou formou ucelené informace o tom, které povinnosti se vás týkají a jak se s nimi vypořádat v praxi.

e-Seminář: Inventarizace majetku

Komplexní praktický průvodce inventarizačním procesem s důrazem na inventarizační rozdíly a tvorbu opravných položek

9. 9. 2016 | e-Seminář

Využíváte-li zákonné možnosti provést inventarizaci čtyři měsíce před rozvahovým dnem, je právě nyní nejvyšší čas seznámit se s aktuálními pravidly a dát vše do pořádku za odborného přispění našeho e-Semináře. Věnujete-li se této činnosti vždy v prosinci, získejte důležité informace s předstihem a osvojte si včas celý proces, vycházející ze zákona o účetnictví, zákona o daních z příjmů a řady dalších předpisů, aby vám následně šlo vše hladce a měli jste jistotu, že postupujete zcela správně.

e-Seminář: Rizika a zajišťovací mechanismy smluv

Právní poradenství, jak efektivně zajistit smlouvy v souladu s aktuální legislativou

9. 9. 2016 - 30. 9. 2016 | e-Seminář

Hlavním cílem každé smlouvy je, aby vás spolehlivě chránila před riziky protistrany. Dostojí vaše smlouvy tomuto nároku? Víte, čeho se vyvarovat a na co pamatovat při uzavírání v praxi nejčastějších typů smluv s ohledem na aktuálně platnou legislativu? Náš e-Seminář vám na praktických příkladech poradí, jakými mechanismy lze smlouvy co nejlépe zabezpečit!

Seminář: Provizní systém pro obchodníky

Jak nastavit motivující provizní systém v obchodním týmu

Nastavení fungujícího systému motivace a hodnocení členů obchodního týmu je zásadní pro úspěch každé firmy a zároveň představuje věčnou výzvu pro vedoucího oddělení prodeje. Jakou motivaci vedle finančního ohodnocení svým obchodníkům poskytujete? Víte, co dalšího můžete ještě udělat pro motivaci Vašich obchodníků? Reaguje Váš provizní systém i na jednotlivé role obchodníků? Zúčastněte se praktického workshopu a zjistěte, jak obchodní tým co nejlépe motivovat a hodnotit!

Konference: EET již od 1. 12. 2016! Připravte se efektivně a včas

Jeden den, pět pohledů: princip fungování - sankce - dopady na byznys - výhody vs. nevýhody - jednotlivé vlny v praxi

14. 9. 2016 | Hotel Artemis****

Jen pár týdnů zbývá do toho, než se největší legislativní novinka v oblasti DPH a zároveň obrovský strašák podnikatelů a živnostníků spustí. Od 1. 12. 2016 se první vlna zavádění dotkne ubytovacích a stravovacích zařízení. Další bude následovat v případě maloobchodu a velkoobchodu. Jste na EET opravdu připraveni z hlediska informačního, procesního i implementačního? Načerpejte nezbytné informace a praktické rady od pěti předních odborníků. Vyhněte se sankcím ve výši až 500 000 Kč!

e-Seminář: Povinnosti při správě a používání služebního vozidla

Předcházejte účinně bezpečnostním rizikům při provozování služebního vozidla

16. 9. 2016 - 7. 10. 2016 | e-Seminář

Je třeba hlídat bodový systém „řidičů referentů“? Jak často musejí „řidiči referenti“ podstupovat lékařské prohlídky a co vše tato vyšetření zahrnují? Jak často a jakou formou má probíhat školení „řidičů referentů“? Co musí být jeho obsahem? Jak řešit odpovědnost za úraz v případě dopravní nehody, převážíme-li ve služebním voze klienta? Náš e-Seminář vám poskytne odpovědi na nejčastější dotazy z praxe.

Seminář: Provizní systém pro obchodníky

Jak nastavit motivující provizní systém v obchodním týmu

19. 9. 2016 | Praha 3, Žižkov

Nastavení fungujícího systému motivace a hodnocení členů obchodního týmu je zásadní pro úspěch každé firmy a zároveň představuje věčnou výzvu pro vedoucího oddělení prodeje. Jakou motivaci vedle finančního ohodnocení svým obchodníkům poskytujete? Víte, co dalšího můžete ještě udělat pro motivaci Vašich obchodníků? Reaguje Váš provizní systém i na jednotlivé role obchodníků? Zúčastněte se praktického workshopu a zjistěte, jak obchodní tým co nejlépe motivovat a hodnotit!

Seminář: Kontroly technického stavu a revize technických zařízení v roce 2017

Nové požadavky, přehled povinných kontrol a nejčastějších pochybení v praxi

Součástí téměř každé budovy je komín, hromosvod či výtah a zaměstnanci dennodenně manipulují s nejrůznějšími elektrickými spotřebiči a pracovními stroji. Na každém pracovišti je tak nutné dodržovat bezpečnostní zásady a dbát na bezvadný technický stav všech provozovaných zařízení. Odhalte pomocí našeho semináře včas hrozící nebezpečí a předejděte problémům při kontrolách ze strany inspektorátů práce či sporům se zaměstnanci a dalšími uživateli budov a pracovišť.

Seminář: Úspěšný brand: Jak vybudovat značku, kterou budou zákazníci milovat

Jedině svěží identita značky garantuje odlišení se od konkurence

21. 9. 2016 | Praha

Za úspěchem nejhodnotnějších světových i lokálních značek na trhu v dnešní době hyperkonkurence stojí především dlouhodobá a jednotná komunikační strategie. A unikátní identita značky je tím správným základem úspěšné jednotné marketingové komunikace. Posuňte své know-how pro tvorbu kreativní image a reklamy na vyšší úroveň a získejte cenné zkušenosti z praxe. Poznejte žhavé trendy z oblasti brand managementu s reklamním mágem! Protože právě značky jsou to, čemu dnes stále náročnější zákazník věří…

Outdoorový seminář: Leadership bez cukru a biče: Jak vést a motivovat podřízené

Unikátní outdoorový seminář vedený zážitkovou formou

21. 9. 2016 | Praha

Vedení a řízení lidí má zásadní vliv na úspěšnost celé firmy. Mají vaši podřízení výsledky, které očekáváte? Jsou probíhající procesy efektivní a vaši zaměstnanci spokojení, dostatečně kompetentní, iniciativní a odpovědní? Nebo máte v rukou nejčastěji cukr či bič? Pozor, právě správně vedení lidé jsou největší konkurenční výhodou! Zúčastněte se unikátního outdoorového semináře a prohlubte své manažerské schopnosti zábavnou zážitkovou formou!

Seminář: Jak zajistit škole respekt a renomé

Nastavte si správnou strategii pro úspěch své školy

22. 9. 2016 | Praha 3, Žižkov

O úspěšnosti vaší školy nerozhoduje jen to, jak „umí učit“, ale stále více také to, jak se prezentuje na veřejnosti. Česká školní inspekce i zřizovatelé škol jsou zahlceni stížnostmi rodičů, z nichž je sice naprostá většina neoprávněných, přesto však závažným způsobem poškozují namáhavě budované dobré jméno školy. Osvojte si know-how, jak správně prezentovat svou školu a jak komunikovat s rodiči, a využijte jej okamžitě ve své praxi. Ty správné nástroje získáte na úspěšném semináři s oblíbeným lektorem!

Seminář: Daňové kontroly a daňové spory: Jak je zvládnout v praxi

Praxe, rady, příklady a vybrané nálezy z kontrol finančních úřadů

23. 9. 2016 | Praha

Daňová kontrola je nedílnou součástí života každého podnikatelského subjektu. Základním předpokladem pro její úspěšné zvládnutí je být s dostatečným předstihem připraven na otázky pracovníků správce daně. Zkušený odborník Ing. Jiří Jindrák přímo z praxe Vám předá potřebné návody, jak na to. Kontrola již nemusí být strašákem ve Vaší firmě!

Jak motivovat zaměstnance pomocí opčních plánů: návody pro praxi

Různé přístupy k motivaci klíčových zaměstnanců a jejich výhody a nevýhody

27. 9. 2016 | Praha

Hodnota klíčových zaměstnanců společnosti, možnosti jejich motivace, schopnost jejich „udržení“ ve firmě a s tím související dopady na výsledky takové společnosti jsou stále více diskutovaným tématem. Nastavení různých opčních schémat má přitom jak právní, tak daňové důležité souvislosti. Právě představení jednotlivých variant opčních plánů jak z právního, tak z účetního pohledu je cílem praktického semináře. Vše bude ilustrováno na názorných příkladech - těšíme se na vás!

Seminář: Konsolidace podle českých předpisů

Vyzrajte na změny pravidel pro sestavování konsolidované účetní závěrky dle českých předpisů

27. 9. 2016 | Praha

Pro účetní období od 1. ledna 2016 vstoupila v platnost novela zákona o účetnictví. Ta upravuje i pravidla pro sestavení konsolidované účetní závěrky. Další významnou změnou bylo také  snížení limitu pro sestavení konsolidace - firmy, které v minulosti konsolidovanou účetní závěrku nemusely sestavovat, ji podle nových pravidel sestavovat musí. Česká legislativa v oblasti konsolidací je komplikovaná  a nejasně provázaná. Zorientujte se v této problematice pod vedením zkušené praktičky. Stačí vám k tomu jediný seminář!

Seminář: Kontroly technického stavu a revize technických zařízení v roce 2017

Nové požadavky, přehled povinných kontrol a nejčastějších pochybení v praxi

27. 9. 2016 | Praha

Součástí téměř každé budovy je komín, hromosvod či výtah a zaměstnanci dennodenně manipulují s nejrůznějšími elektrickými spotřebiči a pracovními stroji. Na každém pracovišti je tak nutné dodržovat bezpečnostní zásady a dbát na bezvadný technický stav všech provozovaných zařízení. Odhalte pomocí našeho semináře včas hrozící nebezpečí a předejděte problémům při kontrolách ze strany inspektorátů práce či sporům se zaměstnanci a dalšími uživateli budov a pracovišť.

Konference: MŠ Aktuálně: legislativa a inovace

Povinné předškolní vzdělávání 2017 a nové metody práce v MŠ

3. 10. 2016 | Hotel Artemis****

Časopis Poradce ředitelky mateřské školy pořádá jubilejní slavnostní 10. konferenci. Tradiční konference vás seznámí se změnami, které přináší další novela školského zákona, shrne jejich dopad na chod MŠ, představí nové metody práce s předškolními dětmi a přinese spoustu užitečných tipů do výuky. Přijďte se zorientovat ve složité legislativě, prodiskutovat své problémy, nabrat novou energii do výuky a užitečně strávit příjemný den. Oslavte naše výročí spolu s námi, čekají Vás též zajímavé dárky a překvapení!

Tento termín je již plně obsazen, prosím přihlaste se na druhé konání konference - 4. 10. 2016.

 

Konference: MŠ Aktuálně: legislativa a inovace (2)

Povinné předškolní vzdělávání 2017 a nové metody práce v MŠ

4. 10. 2016 | Hotel Artemis****
Časopis Poradce ředitelky mateřské školy pořádá jubilejní slavnostní 10. konferenci. Tradiční konference vás seznámí se změnami, které přináší další novela školského zákona, shrne jejich dopad na chod MŠ, představí nové metody práce s předškolními dětmi a přinese spoustu užitečných tipů do výuky. Přijďte se zorientovat ve složité legislativě, prodiskutovat své problémy, nabrat novou energii do výuky a užitečně strávit příjemný den. Oslavte naše výročí spolu s námi, čekají Vás též zajímavé dárky a překvapení!

Seminář: Ekologické povinnosti firem v roce 2017

Aktuální přehled a očekávané změny ekologických povinností v podnikové praxi

Změny v chemickém zákoně či zcela nový zákon o odpadech jsou jen malou částí všech možných předpisů, vyhlášek a nařízení. Jako podnikový ekolog máte spoustu zákonem daných závazků, které musíte dodržovat. V našem semináři jsme pro vás připravili praktický přehled nejen všech povinností a změn platných v roce 2016 a připravovaných pro rok 2017, ale také rozebereme nejčastější pochybení v oblasti ekologie, kterých byste se měli vyvarovat.

 

Seminář: Nový celní zákon v ČR: novinky, nástrahy, praktické rady

Zcela nový celní zákon a souhrnná novela, jež změní na 40 souvisejících zákonů - připravte se na změny

Dovozní a vývozní firmy, dávejte pozor. Poslanecká sněmovna v srpnu schválila zcela nový celní zákon. Ten především pro menší firmy přináší zjednodušení celního řízení. Společně s celním zákonem došlo k přijetí souhrnné novely, kvůli níž se mění více než 40 souvisejících legislativních předpisů. Poznejte s námi změny a vyhněte se problémům kvůli jejich neznalosti.

Seminář: Ekologické povinnosti firem v roce 2017

Aktuální přehled a očekávané změny ekologických povinností v podnikové praxi

6. 10. 2016 | Praha 3, Žižkov

Změny v chemickém zákoně či zcela nový zákon o odpadech jsou jen malou částí všech možných předpisů, vyhlášek a nařízení. Jako podnikový ekolog máte spoustu zákonem daných závazků, které musíte dodržovat. V našem semináři jsme pro vás připravili praktický přehled nejen všech povinností a změn platných v roce 2016 a připravovaných pro rok 2017, ale také rozebereme nejčastější pochybení v oblasti ekologie, kterých byste se měli vyvarovat.

 

Vzdělávací kurz: Specialista na řešení školní šikany a kyberšikany

Praktický výcvik pro prevenci a řešení každé situace

Vzdělávací kurz je akreditovaný MŠMT, č. j. MSMT-20128/2016

 

Obáváte se okamžiku, kdy se vám dítě svěří se svým trápením a vy mu nebudete umět pomoci? Do této situace se vychovatelé i sociální pracovníci dostávají často zejména v případech šikany a kyberšikany. Očekává se od nich know-how, které však studiem vysoké školy nezískali. Nabízíme vám praktický výcvik S akreditací MŠMT, který vás zbaví strachu a naučí vás, jak se vyvarovat základním chybám spojeným s laickým přístupem. Pro své kolegy se stanete důvěryhodnou oporou a průvodcem.

Seminář: Jak správně uzavřít pracovní poměr po novele občanského zákoníku

Novela občanského zákoníku přináší zaměstnavatelům podstatné změny pravidel pro uzavíraní pracovního poměru!

14. 10. 2016 | Praha 3, Žižkov

Správné a platné uzavření pracovního poměru je základem úspěšných a bezkolizních vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Pozor, novela občanského zákoníku přináší do problematiky uzavírání pracovněprávních vztahů zásadní změny! Připravte se na změny včas a vyvarujte se sankcí ze strany kontrolních orgánů! Seznamte se s novými pravidly na našem semináři.

Semináře
PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
2223
24
25262728
293031    
«  srpen 2016  »

Vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT

Oblíbené
akciová společnostarchivacebenefitybezpečnost prácebezúhonnostbozpcestovní náhradyclocontrollingdaň z přidané hodnotydanědaně z příjmudaňové přiznánídaňový řáddaňový rájdelegovánídotace eudotazníkydovolenáDPČdphDPPdružstvo důchodové pojištěníekologieelektronická fakturaceelektronická poštaelektronický podpisenergetikaExcelexekuceexportfinanční analýzafinanční controllingfinanční plánováníhodnocení zaměstnancůimportinkluzeinsolvenceinspekce praceinvesticeit manažerjednatelkolektivní vyjednáváníkomanditní společnostkomunikace komunikační dovednostikorespondencekoučinkkurzarbeitlikvidacelogistikamarketingmentoringmonitoringmotivace zaměstnancůmzdynáhrada mzdynemocenskánový občanský zákoníkobčanský soudní řádobchodní sděleníochranná známkaodboryodpadové hospodářstvíodpadyodpisyodpočet daněodpovědnost offshoringoperační program podnikání a inovaceosobní údajeosvčoutsourcingpersonalistikapočítačové dovednostipojištěníPowerPointpožární ochranapracovní právopracovní úrazyproject managementprůmyslový vzorprvní pomocpublic relationsřízení zásobsouběh funkcíspamspisová službaspolečnost s ručením omezenýmspotřebitelské soutěžestatutární zástupce stavební zákonstimulace pracovníkůstrategie podnikuŠvarcsystémteleworkingubytovací zařízeníúčetnictvíveřejné zakázkyvyjednávánívýpočet nemocenskévysílání pracovníků do zahraničívzory dopisůvzory smluvWordzahraniční obchodzákon o obchodních korporacíchzákoník prácezaměstnávání cizincůzpětná vazba