Bez ohledu na množství financí může každá škola zlepšit zajištění bezpečnosti žáků

8. 1. 2016

V loňském roce vydalo MŠMT v rámci řady preventivních opatření následujících po tragické události ve Žďáru nad Sázavou metodické doporučení nazvané Minimální standard bezpečnosti, jehož cílem je maximální zajištění fyzické bezpečnosti ve škole, které však nesmí snížit pocit psychického bezpeční a komfortu žáků.

Celou problematiku bezpečnosti je nutné promýšlet v několika souvisejících aspektech, a sice v rovině prostorových a organizačně-technických opatření (bezpečnostní zámky, závory, osvětlení, terénní úpravy v okolí školy), v rovině personálních opatření (vrátný či ostraha, dozorová činnost pracovníků školy) a v rovině vnitřních předpisů a dokumentace školy upravujících chování všech osob v prostorách školy a jejím okolí i jednání v případě krizové situace.

 

Ze standardu vyplývají tato základní pravidla:

  1. Pro vstup osob do budovy školy vyhraďte pouze jeden vchod. Ostatní vchody zabezpečte a mějte pod kontrolou. (Musí však zůstat zajištěn bezpečný únik osob v případě požáru.)
  2. Proti vniknutí cizích osob zabezpečte též všechna okna. Nezapomeňte zajistit dveře do dalších místností (sklep, sklad, kotelna, půda apod.) a přilehlých prostor (zahrada, hřiště apod.). Opět myslete na možnost bezpečného úniku osob v případě požáru.
  3. Cizí osoby (rodiče, návštěvy apod.) jsou vpuštěny do prostor školy teprve na základě ověření. Platí to také pro vjezd do areálu školy dopravním prostředkem.
  4. Areál školy a všechny přístupové cesty by měly být dobře osvětlené a přehledné.
  5. Po celou dobu pohybu žáků v areálu školy (ve všech jejích prostorách) by měl být zajištěn průběžný dohled zodpovědnou osobou pověřenou ředitelem školy.
  6. Škola by měla mít ve spolupráci s odborně způsobilým osobami v prevenci rizik zpracovány postupy pro případ mimořádné události (např. neoprávněné vniknutí do objektu, přítomnost neznámého nebo nebezpečného předmětu nebo látky ve škole, útok vedený zvenčí či zevnitř, braní rukojmí, vandalismus, šikana,…).
  7. Všichni žáci i zaměstnanci školy by měli být seznámeni s pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. To znamená, že by měli znát možná rizika a vědět, jak se zachovat v případě nebezpečí. Všechna tato opatření by měla být součástí vnitřních směrnic (např. školního řádu).