Bouře v chemické legislativě udeřila 1. 6. 2015 s účinností nařízení CLP

12. 6. 2015

1. 6. 2015 vstoupilo v účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí („nařízení CLP“), které má zcela zásadní dopad na českou i evropskou legislativu. Zrušilo část chemického zákona včetně některých vyhlášek a vyvolalo změny v dalších předpisech.

Potřebujete se v rozsáhlých nařízeních „REACH“ a „CLP“ zorientovat? Zajímá vás, jaké povinnosti z těchto nařízení plynou a jaký mají dopad na uživatelskou praxi? 

Zúčastněte se našeho webináře Povinnosti při nakládání s chemickými látkami a směsmi po 1. 6. 2015, který vás seznámí s důležitými pravidly pro předávání informací na bezpečnostních listech a pro označování obalů látek štítky. Objasníme vám principy nové klasifikace látek a směsí. Vše dáme do souvislostí s dalšími nařízeními a se změnami právních předpisů, jakými jsou chemický zákon, zákon o prevenci závažných havárií, zákon o ochraně veřejného zdraví, zákon o odpadech atd.