Co přináší novela zákona o rezervách od roku 2015

16. 1. 2015

Rok 2015 přinese v souvislosti s pohledávkami četné změny, na něž je potřeba brát zřetel. Novela zákona o rezervách v oblasti daňových opravných položek k pohledávkám od roku 2015 významně pozmění tuto oblast následujícím způsobem:

  • Umožnění tvorby daňových opravných položek také k pohledávkám, které při svém vzniku neprošly účetními výnosy, ale byly zahrnuty do základu daně a zdaněny (pohledávky účtované rozvahově v rámci oprav minulých období, pohledávky účtované prostřednictvím snížení nákladů).
  • Zkrácení lhůty umožňující tvorbu 100% daňové opravné položky podle § 8a zákona o rezervách z 36 na 30 měsíců.

Novela zákona povede u většiny poplatníků k nutnosti evidovat více okruhů pohledávek:

  • Pohledávky vzniklé do konce roku 2013, u nichž by mělo být postupováno podle zákonné úpravy účinné k 31. prosinci 2013 (postupná tvorba 20 % až 100 % dle časových pásem, přičemž tvorba tzv. vyšších opravných položek je podmíněna uplatněním pohledávky v rámci soudního či obdobného řízení). U pohledávek splatných po roce 2013 je však třeba zohlednit také novou úpravu viz níže.
  • Pohledávky vzniklé po roce 2013 se již řídí zjednodušenou úpravou, tj. uplatní se u nich dvoupásmová tvorba daňových opravných položek: 50 % po 18 měsících a 100 % po 36, resp. 30 měsících.
  • Pohledávky splatné od 1. ledna 2014 (tj. i pohledávky vzniklé do roku 2013): od roku 2015 umožněna volba postupu podle § 8a zákona o rezervách v novelizovaném znění, tj. tvorba daňových opravných položek 50 % po 18 měsících a 100 % po 30 měsících.
  • Pohledávky splatné od 1. ledna 2015 (tj. teoreticky i pohledávky vzniklé do roku 2013): již nutno postupovat podle nové úpravy, tj. tvorba daňových opravných položek 50 % po 18 měsících a 100 % po 30 měsících.

Chcete se orientovat v aktuálních změnách, které se přímo dotýkají pohledávek? Znát metody a postupy, jak pohledávku účinně zajistit? Nebaví vás dlouhodobě úvěrovat své klienty? Zúčastněte se našeho prakticky orientovaného kurzu Specialista vymáhání pohledávek, který vás za necelé dva měsíce provede celým procesem vymáhání pohledávek. Navíc přístup obou lektorů (právníka a odborníka z praxe) zaručuje aktuálnost přednášených informací v souladu s aktuální legislativou a z ní vyplývajících povinností a jejich řešení.