Co přináší Quick fixes od 1. 1. 2020?

6. 12. 2019

Quick fixes neboli česky „rychlé záplaty“ sjednocují od 1. 1. 2020 některá pravidla pro přeshraniční transakce se zbožím v rámci EU.

První ze změn je osvobození od DPH při dodání zboží do jiného členského státu EU. Novinka tkví v tom, že osvobození bude možné, jen pokud zákazník sdělí dodavateli své DIČ v předem určeném deadlinu a dodavatel o tomto sdělení bude mít důkaz.

Druhou změnou je prokazování přepravy zboží do jiného členského státu. Dodavatel, který bude důkazy o přepravě disponovat, přenese důkazní břemeno na správce daně. Háček je v tom, že prokázat to může dodavatel, který drží 2 důkazy o přepravě, z nichž ani jeden nesmí být vypracován dodavatelem ani odběratelem, ale jinou osobou.

Třetí změna se zaměřuje na řetězové obchody, kdy dochází k pohybu zboží mezi více obchodními partnery. Přeprava bude přiřazena k první dodávce, tedy k transakci mezi dodavatelem a prostředníkem s potenciálním osvobozením od DPH, přičemž druhá dodávka bude zdaněna. Pokud ovšem prostřední osoba předá dodavateli své DIČ, bude přeprava přiřazena ke druhé dodávce.

Poslední změna se týká konsignačních skladů, konkrétně přináší zjednodušení pro dodavatele, kteří přemísťují vlastní zboží z jiného členského státu. Zákazník odebírající zboží z tohoto skladu bude totiž samovyměřovat DPH až v okamžiku vyskladnění.