Firmy budou zvěřejňovat informace o daních z příjmů

9. 7. 2021

Evropská komise nově zveřejnila návrh směrnice o povinném zveřejňování informací, které se týká daní z příjmů placených v jednotlivých členských státech a v tzv. nespolupracujících jurisdikcích.

Zprávu o dani z příjmu budou povinně zveřejňovat skupiny s ovládající společností zřízenou v EU nebo mimo EU, jejíž konsolidovaný obrat přesahuje 750 milionů eur a která je aktivní ve více než jednom členském státě. Jedná-li se o skupinu s ovládající společností mimo EU, musí mít tato skupina v EU dceřinou společnost s obratem alespoň 8 milionů eur nebo s hodnotou aktiv převyšující 4 miliony eur, případně s 50 zaměstnanci.  

Zpráva o daních z příjmů bude muset obsahovat vybrané informace za všechny společnosti ve skupině, které mají sídlo v některém z členských států EU nebo v zemi, která je na seznamu nespolupracujících jurisdikcí. Mezi vybrané informace patří činnost společnosti, počet zaměstnanců, hospodářský výsledek před zdaněním, splatná a odložená daňová povinnost k dani z příjmů právnických osob. Zpráva by měla být zvěřejňována na webových stránkách společností, případně ve veřejných obchodních rejstřících.  

Konečné schválení směrnice na úrovni EU se očekává do konce tohoto roku. Směrnice pak bude zveřejněna v Úředním věstníku EU a vstoupí v platnost dvacátým dnem po dni jejího zveřejnění. Členské státy EU by měly mít na zavedení směrnice do vnitrostátního práva nejvýše 18 měsíců. Pokud tedy směrnice vstoupí v platnost například 1. října 2021, měly by ji členské státy implementovat do 1. dubna 2023.