Jaké jsou cíle nové úpravy veřejných zakázek?

25. 4. 2014

Práce na novém zákonu o veřejných zakázkách jsou v plném proudu. Ministerstvo pro místní rozvoj uvedlo, na které oblasti se především zaměří.

Nový ZVZ se v návaznosti na povinnou implementaci zadávacích směrnic Evropské unie bude muset soustředit hlavně na následující oblasti:

Proces zadávání veřejných zakázek – Cílem je zejména zjednodušení celého procesu a snížení administrativní zátěže tak, aby zadavatelé postupovali v celém zadávacím procesu co nejefektivněji a nebyli zatěžováni nadměrnou byrokracií.

Společenské cíle a nové výzvy – Nová pravidla se snaží ve všech fázích zadávacího procesu o strategické využití lidských, přírodních a kapitálových zdrojů tak, aby byly zohledněny veškeré sociální a environmentální aspekty, které ovlivňují udržitelný rozvoj společnosti.

Malí a střední podnikatelé – Balíček obsahuje konkrétní opatření k odstranění překážek přístupu na trh pro malé a střední podnikatele. Snahou je zejména dělení veřejných zakázek na menší části tak, aby podmínky zadávacích řízení byly schopné splnit i malé a střední podniky a byla podporována i regionální podnikatelská sféra.

Hospodářská soutěž – Na základě nových směrnic jsou zadavatelé povinni přijmout vhodná opatření, která eliminují střet zájmů, která mohou v průběhu zadávacího řízení vzniknout. V této oblasti je důraz kladen především na respektování pravidel hospodářské soutěže a zajištění rovného přístupu pro všechny účastníky řízení.

Vlády členských států – Nové směrnice vymezují členským státům povinnost monitorovat a podávat zprávy o své činnosti v oblasti veřejných zakázek. Cílem je především zlepšení účinnosti jednotlivých opatření a soulad v uplatňování právních předpisů Evropské unie v této oblasti. Jen na základě získaných poznatků z praxe je možné nastavit celý systém zadávání veřejných zakázek efektivním způsobem.

Přečtěte si informace o obsahu a důsledcích nových směrnic stejně jako další zprávy ze světa veřejných zakázek v časopise Veřejné zakázky v praxi, nezávislém odborném dvouměsíčníku, který právě úspěšně vstupuje do druhého ročníku.