Jste připraveni na povinnost elektronické podávání daňových přiznání od 2015?

12. 12. 2014

Od 1. ledna 2015 čeká na řadu daňových subjektů – majitelů datové schránky – nová daňová povinnost. Musí komunikovat s finančním úřadem pouze elektronicky. Pokud tak nebudou činit, hrozí jim automaticky pokuta. Týká se nová povinnost i Vás? Jakým způsobem lze nejrychleji a nejefektivněji tuto procesní povinnost splnit informují následující řádky.

Zákonná úprava – novela daňového řádu

Dnem 1. ledna 2015 vejde v platnost nové ustanovení § 72 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, které ukládá všem daňovým subjektům, které mají zpřístupněnu datovou schránku, činit veškerá podání vůči finančnímu úřadu pouze elektronicky, a to datovou zprávou. Toto ustanovení bylo do zákona vloženo zákonem č. 458/2011 Sb., zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistným zákonů, přičemž jeho účinnost je stanovena až na 1. 1. 2015.

Řada ustanovení výše uvedeného zákona souvisejícího se zřízením jednoho inkasního místa bude pravděpodobně zákonodárci zrušena, ustanovení týkající se povinnosti elektronického podávání však nebude žádným dalším zákonem zrušena a vchází v účinnost od 1. 1.2015.

Koho se povinnost elektronického podávání týká?

Podle výše uvedeného ustanovení se nová povinnost elektronického podávání veškerých písemností vůči finančnímu úřadu týká všech daňových subjektů, které mají zpřístupněnu datovou schránku. Právnickým osobám je datová schránka zřizována automaticky ze zákona již při jejich založení, tzn. že povinnost elektronického podávání se v zásadě vztahuje na všechny právnické osoby.

Fyzické osoby si mohou datovou schránku zřídit dobrovolně. V případě, že si ji zřídily a mají datovou schránku zpřístupněnu, budou od ledna 2015 povinny činit veškerá podání vůči správci daně pouze elektronicky. Povinnost se dále vztahuje na daňové subjekty, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Podání, která bude třeba činit elektronicky

Povinnost elektronického podávání se bude vztahovat na následující podání:

  • přihlášky k registraci,
  • oznámení o změně registračních údajů,
  • řádná daňová tvrzení (přiznání),
  • dodatečná daňová tvrzení (přiznání).

Nové ustanovení zákona je ustanovením procesním. Z toho vyplývá, že povinnost elektronického podání se vztahuje na veškerá podání učiněná po 1. 1. 2015. V lednu tak budou daňové subjekty povinny podat elektronicky např. daňové přiznání k dani silniční za rok 2014 nebo k dani z nemovitých věcí za rok 2015 již pouze elektronickou formou.

Způsoby elektronického podávání

Elektronická podání daňových přiznání a jiných písemností lze provést následujícími způsoby:

  • datovou zprávou prostřednictvím zpřístupněné datové schránky plátce,
  • datovou zprávou přes Daňový portál Finanční správy České republiky (www.daneelektronicky.cz) s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do datové schránky,
  • případně datovou zprávou opatřenou uznávaným elektronickým podpisem.

 

Elektronické podání musí být učiněno v podobě datové zprávy v datovém formátu XML. Podání ve formátu PDF není správcem daně akceptováno. 

Automatická pokuta

Pokud ze zákona vyplývá, že má být podání učiněno elektronicky a bude učiněno v papírové formě, finanční úřad automaticky daňovému subjektu vyměří pokutu ve výši 2 000 Kč za každé jednotlivé podání. Pokud by tímto jednáním poplatník závažně ztěžoval správu daní, může mu být vyměřena pokuta až do výše 50 000 Kč.