Komplexní novela insolvenčního zákona v účinnosti již 1. 7. 2017

30. 5. 2017

Již prvního července letošního roku vstoupí v účinnost komplexní novela insolvenčního zákona, vyhlášená pod číslem 64/2017 Sb. Novela rozšiřuje, respektive zpřesňuje definici úpadku a zavádí mnoho změn jak pro věřitele, tak pro dlužníky.

Pro zjednodušení posuzování, zda je dlužník či není v úpadku, byl zaveden institut tzv. mezery krytí. Mezera bude vyjadřovat rozdíl mezi výší splatných závazků a disponibilních prostředků dlužníka. Ten dlužník, jehož mezera krytí bude nižší, než je desetina jeho splatných závazků, bude považován za solventního.

Situacím, kdy dlužník záměrně mění sídlo za účelem ztížení výkonu práv věřitelů či dosažení příznivějšího posuzování věci, kterým se také někdy říká insolvenční turistika, má nově zamezit fixace místní příslušnosti insolvenčního soudu. Určujícím místem bude sídlo dlužníka v období šesti měsíců před zahájením insolvenčního řízení.

Věřitelské insolvenční návrhy budou nově moci posuzovat soudy, a to z toho důvodu, aby byla ochráněna reputace dlužníka v případě, že se návrh ukáže být neopodstatněný. Pokud bude mít soud pochybnosti o důvodnosti podaného návrhu, bude moci rozhodnout o jeho nezveřejnění. Rozsáhlé změny se budou týkat také úpravy oddlužení fyzických osob. Poskytovat poradenství v oblasti oddlužení budou dále moci pouze akreditované osoby – ty musí disponovat povolením, které udílí ministerstvo vnitra.