Malá technická novela občanského zákoníku nabývá jasné obrysy

17. 4. 2015

O potřebě novelizace nového občanského zákoníku se hovoří prakticky od doby jeho účinnosti v lednu 2014. Aktuálně se do třetího kola připomínkového řízení dostala tzv. malá technická novela, která má ambice napravit některá problematická ustanovení, jež nevratně zasahují do práv občanů a firem.

Pilíře novely tvoří několik změn:

V případě závislé práce nezletilých se jedná o faktický návrat k právní úpravě před účinností NOZ, která umožňovala sjednat pracovněprávní poměr dětí do 15 let věku již během studia s tím, že do práci započnou po jeho skončení. Stejnou revokaci předchozí právní úpravy pak předpokládá změna u společného jmění manželů v situaci, kdy se jeden z partnerů stane společníkem v obchodní společnosti nebo družstvu.

Maximální doba omezení svéprávnosti má být podle návrhu prodloužena ze tří na pět let, aby se snížilo zahlcení soudů žádostmi o posouzení svéprávnosti. Dále by nová legislativní úprava měla zjednodušit provádění posmrtných pitev. Podobné prodloužení se týká maximální přípustné doby, po kterou je možné dítě svěřit do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – aktuálně je tato lhůta 6měsícční, po schválení novely by mohla být opakovaně prodlužována.

Nový zákon by měl také usnadnit právní jednání, u které se vyžaduje forma veřejné listiny – nově by měla stačit písemná forma s úředně ověřeným podpisem.

Návrh mimo jiné opětovně zavádí předkupní právo spoluvlastníků k spoluvlastnickým podílům v rozsahu platném do roku 2013. Ministerstvo spravedlnosti navíc plánuje zavést zápisovou povinnost svěřenských fondů do veřejného rejstříku.