Ministerstvo financí v dubnu oznámilo změny v uplatňování pravidel tzv. nízké kapitalizace

15. 5. 2009

MF ČR vydalo v dubnu 2009 stanovisko k úpravě tzv. nízké kapitalizace.

Změny uvedených ustanovení spočívají v tom, že pravidlo tzv. nízké kapitalizace se uplatní, pokud poměr úvěrů a půjček od spojených osob a výší vlastního kapitálu překročí šestinásobek, v případě, kdy dlužníkem je banka nebo pojišťovna, čtyřnásobek u ostatních poplatníků (zákonem č. 261/2007 Sb. byl poměr nastaven u bank a pojišťoven ve výši trojnásobku a u ostatních poplatníků ve výši dvojnásobku).

Za spojené osoby se přitom pro účely tohoto pravidla nově považují i věřitelé z těch smluv o úvěrech a půjčkách, kdy podmínkou pro jejich uzavření je poskytnutí přímo souvisejícího úvěru nebo půjčky anebo vkladu tomuto věřiteli osobou spojenou ve vztahu k dlužníkovi  (tzv. back-to-back financování).  Do sumy úvěrů a  půjček se  nezahrnují úvěry a půjčky nebo jejich část, z nichž úroky jsou součástí vstupní ceny majetku, a bezúročné úvěry a půjčky.

Finanční náklady z úvěrů a půjček, kde splatnost úroku nebo výnosu závisí na zisku dlužníka, zůstaly daňově neúčinné v plné výši. Nově však nepodléhají pravidlu tzv. nízké kapitalizace finanční náklady z úvěrů a půjček zajištěné spojenými osobami a finanční náklady z  úvěrů a půjček podřízených jinému závazku.

Výše uvedené změny, které byly schváleny v rámci přijatých opatření proti finanční a hospodářské  krizi,   znamenají další významné  uvolnění pravidel tzv. nízké kapitalizace. S ohledem na opakované novelizace zákona o daních z příjmů a možnou retroaktivitu dotčených ustanovení mohou nastat určité výkladové nejasnosti ohledně jejich aplikace.

Podrobnější informace k těmto změnám doplněné komentáři a příklady z praxe naleznete v publikaci Daňová reforma 2008–2010.