MPO připravilo novou koncepci rozvoje podnikání v Česku

2. 11. 2012

Ministerstvo průmyslu a obchodu sestavilo v rámci příprav na programovací období Evropské unie 2014–2020 novou koncepci podpory malých a středních podnikatelů (MSP), již nyní předložilo do meziresortního připomínkového řízení. Ještě do konce letošního roku ji hodlá předložit vládě.

Jak uvádí aktuální tisková zpráva ministerstva, "Koncepce MSP 2014+ představuje zásadní strategický materiál pro přípravu nového programovacího období kohezní politiky EU v oblasti podnikání, současně je ale důležitá i pro přípravu národních programů zaměřených na podporu podnikatelů". Jejím cílem je také upravit podnikání MSP obecně a motivovat podnikatele k využívání podpory z komunitárních programů EU.

Koncepce MSP 2014+ má posílit konkurenceschopnost a ekonomickou výkonnost malých a středních podnikatelů díky využití a rozvoji jejich inovačního potenciálu, znalostí a vzdělávání, dále také díky rozvoji mezinárodního obchodu a spolupráci firem v rámci EU i třetích zemí a celkovému snižování energetické náročnosti podnikání samotného.

Pro rozvoj podnikání v ČR bylo na základě šetření v koncepci vytipováno šest nejpodstatnějších prioritních opatření:

* zlepšování podnikatelského prostředí ČR,

* podpora inovačního podnikání, včetně rozšiřování vlastních výzkumných a vývojových aktivit malých a středních podniků a rozvoje spolupráce mezi podniky a výzkumnými organizacemi,

* podpora start-upů zejména prostřednictvím finančních nástrojů,

* podpora technického a přírodovědného vzdělávání,

* podpora internacionalizace malých a středních podnikatelů (podpora exportu),

* snižování energetické náročnosti podnikání.

O nejrůznějších aspektech podnikání včetně rad pro jeho neustálé zefektivňování se můžete dočíst v exkluzivním odborném dvouměsíčníku Statutární zástupce firmy, pro nějž píší fundované články přední odborníci na problematiku správy a řízení kapitálových společností. Možnostem čerpání finanční podpory pro podnikatelské záměry v roce 2013 a v programovacím období 2014–2020 se bude věnovat mimo jiné právě připravované prosincové číslo časopisu.