Nájemní vztahy podle nového občanského zákoníku

4. 7. 2013

Jednou z významných oblastí, kde dojde v důsledku účinosti nového občanského zákoníku od 1. 1. 2014 k důležitým, resp. pozoruhodným změnám, bude oblast nájemních vztahů.

Nový občanský zákoník například nezná pojem nebytové prostory, nazývá je prostorami sloužícími k podnikání. Co se týče úpravy nájmu budov a nebytových prostor (které jsou v rámci podnikání pronajímány či podnajímány nejčastěji) v přechodných ustanoveních, zajímavý je zejména § 3074 NOZ, věta první, která říká: „Nájem se řídí tímto zákonem ode dne nabytí jeho účinnosti, i když ke vzniku nájmu došlo před tímto dnem; vznik nájmu, jakož i práva a povinnosti vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních předpisů.“

Volně přeloženo to znamená, že práva a povinnosti z uváděných nájemních vztahů, jež vznikly do konce roku 2013, se budou řídit stávajícím občanským zákoníkem, potažmo zákonem o nájmu a podnájmu nebytových prostor a (v případě podnikatelských smluvních vztahů) rovněž dosavadním obchodním zákoníkem (který se stejně jako zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor k 31. 12. 2013 zrušuje).

Avšak práva a povinnosti z těch samých nájemních vztahů vzniklé po 1. 1. 2014 se již řídí novým občanským zákoníkem. Tato skutečnost může nabýt na zajímavosti například u dlouhodobých nájemních smluv uzavřených na dobu určitou.

Přečtěte si informace také o dalších novinkách a změnách v legislativě z pera Mgr. Jany Radilové z advokátní kanceláře Ružič & Partneři v časopise Statutární zástupce firmy, jediném titulu svého druhu u nás, který úspěšné pokračuje již druhým ročníkem.