Novela občanského zákoníku schválena

24. 1. 2017

Ještě před Vánocemi prezident podepsal novelu občanského zákoníku, která nově upravuje celou řadu oblastí. První části novely nabydou účinnosti již na konci února.

i) Vrací se předkupní právo spoluvlastníků nemovitosti k podílům ostatních spoluvlastníků při jejich prodeji;

ii) snižuje se hranice nejvýše přípustné výše peněžité jistoty za splnění povinností vyplývajících z nájmu bytu a domu ze šestinásobku měsíčního nájemného na trojnásobek;

iii) zapracovává se institut úroků z prodlení z titulu dlužného výživného;

iv) prodlužuje se lhůta, na kterou je možné omezit svéprávnost ze tří na pět let, když takovouto maximální lhůtu soud použije pouze v případech, kdy je takřka bez pochybností, že se zdravotní stav dané osoby nezlepší;

v) ruší se povinnost společenství vlastníků jednotek, aby jejich název obsahoval slovo „vlastníků“;

vi) nově se znovuzavádí možnost sjednat základní pracovněprávní vztah (tj. pracovní smlouvy či dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr) s osobou starší 15 let, která dosud neskončila povinnou školní docházku s tím, že jako den nástupu do práce nesmí být sjednán den, který by předcházel dni ukončení povinné školní docházky;

vii) zavádí se veřejná evidence svěřenských fondů rejstříkovými soudy.

Jednotlivé části zákona nabývají účinnosti ve třech různých datech, posledním datem účinnosti je 1. 1. 2018, zatímco změny v pracovněprávních vztazích nabydou účinnosti již posledního února letošního roku.