Novela stavebního zákona přináší od 1. 1. 2013 řadu změn

14. 12. 2012

Zákon č. 350/2012 Sb. s účinností od 1. ledna 2013 výrazně mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a to tak, že se snaží ulehčit život nejen podnikatelské veřejnosti.

Mezi nejdůležitější změny, které novelizace přináší, patří například rozšíření okruhu staveb, které nevyžadují územní rozhodnutí ani územní souhlas. Rozšíří se také okruh staveb, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu (všechny energetické přípojky, všechny výrobky plnící funkci, reklamní zařízení atd.). Tyto záměry bude stavebník realizovat na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.

Dále bude nově upraveno vydání certifikátu autorizovaného inspektora způsobem omezujícím možnosti zneužití. Certifikát bude zveřejněn na úřední desce úřadu po dobu 30 dnů, tak aby kdokoli mohl zjistit, že se bude stavba na území obce realizovat.

Novela zakotvuje povinnost stavebního úřadu rozhodnout v jednoduchých věcech bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 60 dnů ode dne zahájení územního řízení; ve zvlášť složitých případech nejdéle do 90 dnů. 

U kolaudace bude zajištěno dřívější užívání dokončené stavby tím, že u staveb nevyžadujících kolaudační souhlas může stavebník užívat následující den po kontrolní prohlídce stavby; stavební úřad ověří do protokolu, že je vše v pořádku. U staveb vyžadujících kolaudační souhlas je zákonem nově stanovena 60denní lhůta od podání žádosti stavebníka, do které musí být stavebním úřadem provedena závěrečná kontrolní prohlídka stavby.

Seznamte se i s dalšími legislativními novinkami, které od 1. ledna 2013 ovlivní chod firem. Vyčerpávající přehled těchto aktuálních novel a úprav zahrnuje prosincové číslo časopisu Statutární zástupce firmy. Časopis určený statutárním zástupcům, ředitelům a top manažerům přináší pravidelné informace o všem, co je třeba znát pro úspěšné řízení společnosti a minimalizaci všech souvisejících rizik.