Novela zákoníku práce mění pravidla v odškodňování

14. 8. 2015

Senát na svém posledním červencovém zasedání schválil vládní návrh novely zákoníku práce, která mimo jiné ruší již několik let sice platný, ale nikdy neúčinný zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců, jenž vyšel ve Sbírce zákonů pod č. 266/2006.

 V důsledku novely se daná problematika odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání navrátí do zákoníku práce, a to do jeho části XI., kde je soustředěna právní úprava náhrady škody v pracovněprávních vztazích jako celek.

Novela zpřesňuje a víceméně sjednocuje úpravu způsobů zrušení dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce. Jak se k tomu zmiňuje i v důvodové zprávě, praxe dlouhodobě postrádá výslovnou úpravu možnosti zrušení závazku z dohody o provedení práce, ledaže tak bylo mezi smluvními stranami výslovně ujednáno, zatímco způsoby zrušení dohody o pracovní činnosti byly zákoníkem práce vždy výslovně upraveny, a s ohledem na skutečnost, že i dohody o provedení práce jsou běžně sjednávány na dobu neurčitou, jeví se jako účelné upravit způsoby zrušení závazků z obou dohod shodně ve společných ustanoveních o dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr“.

Novela nyní čeká na podpis prezidenta, nejpravděpodobnější datum její účinnosti je v tuto chvíli 1. 11. 2015.