Novinky vyplývající z tzv. katastrální vyhlášky

28. 2. 2014

Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí,  nahradila dosavadní prováděcí katastrální vyhlášku č. 26/2007 Sb.

K 1. 1. 2014 vstoupila totiž v účinnost vedle NOZ a ZOK také řada prováděcích předpisů a jedním z nich je právě uvedená katastrální vyhláška. Ta upravuje kromě obsahu souboru geodetických informací a souboru popisných informací například postup při ověřování pravosti podpisů na soukromých listinách pro zápis do katastru (tj. kdy nejsou podpisy na listině úředně ověřeny, zda jsou pravé a náležejí osobám v ní uvedeným).

Podle § 63 vyhlášky považuje katastrální úřad vlastnoruční podpis na soukromé listině za pravý, jestliže: a) listina obsahuje prohlášení advokáta o pravosti vlastnoručního podpisu,

b) právnická osoba předložila podpisový vzor s úředně ověřeným podpisem jednající osoby shodný s vlastnoručním podpisem na listině a doklad o oprávnění této osoby jednat za právnickou osobu, pokud tato skutečnost nevyplývá ze základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci, nebo

c) podepsaná osoba uznala před katastrálním úřadem, že jde o její vlastní podpis či o kopii jejího vlastního podpisu.

V případě, že pravost vlastnoručního podpisu nelze ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně požadovat, ověřit žádným z uvedených způsobů, zjistí se jiným vhodným způsobem, například na základě svědecké výpovědi nebo znaleckého posudku.

Přečtěte si informace také o dalších novinkách a změnách v legislativě z pera JUDr. Dušana Ružiče, Ph.D., z advokátní kanceláře Ružič & Partneři v časopise Statutární zástupce firmy, jediném titulu svého druhu u nás, který právě úspěšně vstoupil do třetího ročníku.