Občanský zákoník se dočkal další novelizace

15. 5. 2020

Občanský zákoník přinese několik velmi zásadních změn, a to hned 1. 7. 2020, kdy je stanovena účinnost nejrozsáhlejšího českého právního předpisu! S jakými změnami se tedy musíte bezpodmínečně seznámit?

V první řadě dochází ke změně v úpravě předkupního práva spoluvlastníků nemovitosti při převodu podílu jednoho z nich. Fakticky se právní úprava vrací do roku 2014 a zachovává se tak předkupní právo k podílu na nemovité věci pouze pro spoluvlastnictví založené pořízením pro případ smrti s trváním po dobu 6 měsíců od vzniku takového spoluvlastnictví. Tuto změnu jistě uvítají zejména vlastníci spoluvlastnických podílů na jednotkách v domech, sloužících jako garáže.

Dále bude nově zavedena možnost sjednání smluvní pokuty ve smluvním vztahu mezi pronajímatelem a nájemcem bytu či domu. Smluvní pokuta byla doposud zakázána, resp. pokud se takové ustanovení ve smlouvě o nájmu bytu nebo domu používaného k uspokojování bytových potřeb objevilo, hledělo se na něj jako na neexistující. 

S účinností od 1. července 2020 se také mění maximální výše jistoty čili kauce. Ta doposud nesměla být vyšší než trojnásobek měsíčního nájemného. Nyní se stanoví, že jistota a smluvní pokuta dohromady nebudou moci ve svém souhrnu přesáhnout trojnásobek měsíčního nájemného. I když sjednání smluvní pokuty v daném typu smluvních vztahů již není zakázáno, nová úprava zároveň stanoví mantinely, které nájemce chrání oproti přemrštěným smluvním pokutám.

V neposlední řadě dochází ke změně v úpravě institutu společenství vlastníků jednotek, které bude moci nově založit i jen jediný vlastník všech jednotek v domě. Při převodu jednotky budou zároveň dluhy spojené s jednotkou zpravidla přecházet na nového vlastníka jednotky, mohl-li je zjistit. Při převodu jednotky bude tedy převodce předkládat nabyvateli potvrzení od osoby odpovědné za správu domu o (ne)existenci dluhů spojených s jednotkou. Pokud potvrzení některé dluhy nebude obsahovat, stanoví se, že je nabyvatel nemohl zjistit a převodce tedy zůstane nadále dlužníkem těchto dluhů.