Odvodové povinnosti pro rok 2015

6. 2. 2015

Ze mzdy je mimo zálohy na daň odváděno také sociální a zdravotní pojištění. Sociální a zdravotní pojištění odvádí zaměstnavatel za své zaměstnance a část své mzdy odvádí na tento účel i zaměstnanec. U zdravotního pojištění se za každého musí pojistné platit, ale za někoho tak činí stát.

Ze mzdy je mimo zálohy na daň odváděno také sociální a zdravotní pojištění. Sociální a zdravotní pojištění odvádí zaměstnavatel za své zaměstnance a část své mzdy odvádí na tento účel i zaměstnanec. U zdravotního pojištění se za každého musí pojistné platit, ale za někoho tak činí stát.

Sociální pojištění zahrnuje:

  • pojistné na nemocenské pojištění
  • pojistné na důchodové pojištění
  • příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

U sociálního pojištění se počítá úhrn příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob a nejsou od této daně osvobozeny, a které mu zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním, které zakládá účast na nemocenském nebo jen na důchodovém pojištění.

U zdravotního pojištění se počítá úhrn příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob a nejsou od této daně osvobozeny, a které mu zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním.

Jak u sociálního, tak u zdravotního pojištění se nezahrnují:

  • náhrada škody podle zákoníku práce,
  • odstupné, odchodné a odbytné poskytovaná na základě zvláštních právních předpisů,
  • věrnostní přídavek horníků,
  • odměny vyplácené podle zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích,
  • jednorázová sociální výpomoc poskytnutá zaměstnanci k překlenutí jeho mimořádně obtížných poměrů vzniklých v důsledku živelní pohromy, požáru, ekologické nebo průmyslové havárie nebo jiné mimořádně závažné události,
  • plnění poskytnutá poživateli starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně po uplynutí jednoho roku ode dne skončení zaměstnání.

Chcete se orientovat v aktuálních změnách, které se přímo dotýkají odvodové povinnosti? Mít základní informace o platbě zdravotního a sociálního pojištění? Podrobné informace o výši těchto odvodů, způsobu výpočtu i vyměřovacích základech se dozvíte na našem e-semináři na téma Odvodové povinnosti organizací v roce 2015