Povinnost posouzení rizika ekologické újmy se týká od 1. 1. 2013 téměř každé firmy

28. 12. 2012

Tato povinnost je stanovena Nařízením vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění, což je prováděcí předpis zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě.

Povinnost zpracovat hodnocení rizik ekologické újmy se týká velmi širokého spektra subjektů vykonávajících trvale nebo příležitostně provozní činnosti vyjmenované v příloze č. 1 zákona o ekologické újmě:

1. Provozování zařízení podléhající vydání integrovaného povolení podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 76/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů),

2. provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů podléhajících souhlasu podle zvláštního právního předpisu (§ 14 zákona č. 185/2001 Sb., ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 314/2006 Sb.),

3. vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podléhajících povolení podle zvláštního právního předpisu (§ 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., ve znění zákona č. 20/2004 Sb. Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.),

4. čerpání znečištěných podzemních vod a jejich následné odvádění do vod povrchových nebo podzemních podléhající povolení podle zvláštního právního předpisu (§ 8 odst. 1 písm. e) zákona č.254/2001 Sb., ve znění zákona č. 20/2004 Sb),

5. odběr povrchových vod podléhající povolení podle zvláštního právního předpisu (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 1 zákona č.254/2001 Sb., ve znění zákona č. 20/2004 Sb.),

6. odběr podzemních vod podléhající povolení podle zvláštního právního předpisu (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění zákona č. 20/2004 Sb.),

7. čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následné vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie podléhající povolení podle zvláštního právního předpisu (§ 8 odst. 1 písm. d) zákona č. 254/2001 Sb., ve znění zákona č. 20/2004 Sb.),

8. vzdouvání nebo akumulace povrchových vod podléhající povolení podle zvláštního právního předpisu (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění zákona č. 20/2004 Sb.),

9. zacházení se závadnými látkami podle zvláštního právního předpisu (§ 39 odst. 2 a 4 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění zákona č. 20/2004 Sb. Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků),

10. nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky (§ 2 odst. 5 zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 345/2005 Sb.), přípravky na ochranu rostlin (§ 2 odst. 2 písm. g) zákona č.326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 131/2006 Sb.) nebo biocidními přípravky (§ 2 odst. 2 zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění zákona č. 125/2005 Sb) podle zvláštního právního předpisu (§ 44a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb. a zákona č. 392/2005 Sb.)

11. přeprava nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků potrubím nebo v železniční (Např. zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, Přípojek-C-Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), vyhlášené pod č. 8/1985 Sb., ve znění sdělení č. 61/1991 Sb., č. 251/1991 Sb., č. 274/1996 Sb., č. 34/2005 Sb.m.s., o vyhlášení změn a doplňků Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) a sdělení č. 49/2006 Sb.m.s., o sjednání Protokolu o změně úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)), silniční (Např. zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), vyhlášená pod č. 64/1987 Sb.), vodní vnitrozemské (Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů), letecké (Vyhláška č. 17/1966 Sb., o leteckém přepravním řádu, ve znění vyhlášky č. 15/1971 Sb.) nebo námořní dopravě (Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů),

12. nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů),

13. přeshraniční přeprava odpadů do České republiky, z České republiky a přes Českou republiku (§ 53 zákona č. 185/2001 Sb., ve znění zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 188/2004 Sb. a zákona č. 7/2005 Sb.),

14. provozování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší podléhajících povolení podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 86/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.),

15. nakládání s těžebním odpadem (Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.),

16. provozování úložišť oxidu uhličitého podléhajících povolení podle jiného právního předpisu (Zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů)

Vztahují se také na toho, kdo nevykonává žádnou z těchto provozních činností, pokud již způsobil ekologickou újmu na chráněných druzích živočichů či rostlin nebo vyvolal bezprostřední hrozbu takové újmy jakoukoli činností.

Nejste si jisti, zda se hodnocení rizik ekologické újmy týká také vaší společnosti? Chcete mít jistotu, že postupujete zcela v souladu se zákonem a nehrozí vám vysoké pokuty? Přihlaste se na náš seminář Hodnocení rizik ekologické újmy od 1. 1. 2013, který se bude konat v úterý 15. ledna 2013 v Brně a který povede ing. Zdeněk Fidán. Upozorníme vás na všechna úskalí, která hodnocení rizik provázejí. Součástí vašich podkladů bude interaktivní formulář, pomocí něhož snadno zjistíte, které povinnosti se na vás vztahují.