Pravidla pro zaměstnávání ve školách se dramaticky mění od 1. 7. 2021

14. 5. 2021

Hned začátkem letních prázdnin čeká školství revoluční změna. Vstupuje totiž v účinnost novela zákona o pedagogických pracovnících. Dotkne se stávající praxe zaměstnávání pedagogů. Umožní nově na přechodnou dobu tří let zaměstnat ve škole odborníky bez pedagogického vzdělání. Kromě této často zmiňované novinky však dochází k plejádě změn.

Ruší se akreditace vzdělávacích programů průběžného vzdělávání v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Nově bude zavedena povinnost dvouletého adaptačního období učitele, v němž ředitel určí začínajícímu učiteli uvádějícího učitele. Novela zákona legislativně ukotvuje důležitou a tradiční funkci třídního učitele. Poměr učitelských platů k průměrné mzdě má být určen zákonem. Platy by se měly zvyšovat minimálně na 130 % průměrné mzdy do roku 2023.

Požadovanou úrovní znalosti českého jazyka pro pedagogické pracovníky bude úroveň B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Zpřísňuje se požadavek na odbor­nou kvalifikaci asistenta peda­goga. Výuku předmětů výchovného zaměření na 1. stupni ZŠ bude možné zajistit učiteli 2. stupně ZŠ s aprobací pro výtvarnou, hu­dební či tělesnou výchovu. Šířeji se upravuje bezúhonnost pedagogického pracovníka – spáchání úmyslného či nedba­lostního trestného činu už nebude omezeno pouze na výkon pedago­gické činnosti.

Pro všechny ředitele škol a školských zařízení je tu od června naše novinka Ředitelův rádce při změnách v zaměstnávání pedagogů.