Projednává se novela zákona o místních poplatcích

19. 4. 2013

Rozpočtový výbor na své dubnové schůzi doporučil Poslanecké sněmovně schválit vládní návrh novely zákona o místních poplatcích. Tato mimo jiné nově upravuje způsob vyměření místního poplatku.

Správce poplatku (tedy obecní úřad) může podle novely v případě, kdy poplatek nebyl zaplacen nebo odveden ve správné výši ve lhůtě splatnosti, v rozhodnutí o vyměření poplatku stanovit zvýšení poplatku, a to do výše dvojnásobku nezaplacené nebo neodvedené části poplatku; toto zvýšení je považováno za příslušenství poplatku.

Nová úprava dále zvyšuje horní limit sazeb některých místních poplatků na dvojnásobek (jedná se o poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst z dosavadních 20 korun až na 40 korun za každý započatý den a o poplatek za lázeňský či rekreační pobyt namísto dosavadních 15 korun až na 30 korun za osobu a za každý započatý den pobytu).

Novela zákona o místních poplatcích také uděluje pravomoc obecním úřadům coby správcům poplatků zcela nebo zčásti prominout místní poplatek, a to při mimořádných událostech, zejména živelních. Rozhodnutí o částečném či úplném prominutí místního poplatku obecní úřad coby správce poplatku oznámí na své úřední desce a zároveň ho zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Přečtěte si informace také o dalších novelách a změnách v legislativě z pera renomovaného advokáta JUDr. Dušana Ružiče, Ph.D., a jeho kolegů v aktuálním čísle časopisu Statutární zástupce firmy, jediném titulu svého druhu u nás, který právě vstoupil do druhého ročníku.