Radikální změny pravidel pro ukládání cookies

11. 6. 2021

V Poslanecké sněmovně došlo v rámci třetího čtení ke schválení zákona, který se týká (nejen) cookies. Ke změnám dojde od 1. 1. 2022 a již nebude možné tolerovat chybné používání cookies.

O proble­matice cookies bylo napsáno mnoho řádků, ty se však od 1. ledna 2022 prav­děpodobně stanou minulostí. Sněmov­na totiž ve třetím čtení schválila novelu zákona o elektronických komunika­cích, v jejímž rámci dochází k úplnému obratu v rámci právní úpravy.

Směrnice ePrivacy stanovovala prin­cip opt-in, tedy že uložení cookies je zjednodušeně řečeno možné až v oka­mžiku, kdy k tomu dal uživatel výslovný souhlas. Na druhou stranu zákon o elektronických komunikacích nevyžaduje aktivní souhlas uživatele, respektive návštěv­níka webu, ale pro uložení cookies dle zákona postačí, pokud mu po poskytnutí relevantních informací umožníme takové uložení odmít­nout. Zákon tedy stanovuje takzvaný režim opt-out.

Jaké změny můžeme konkrétně očekávat? V současné době k této problematice každý provozovatel webových stránek přistupoval trochu jinak. Doposud se uživateli v rámci liš­ty ve spodní části stránky se mu zob­razila krátká informace o tom, že stránka používá technologie cookies. Tato praxe byla v rozporu s úpravou v rámci směrnice ePrivacy, nicméně v ČR byla tolerována.

To však bude s nejvyšší pravděpodobností mi­nulostí a od 1. ledna 2022 bude od návštěvníku vyžadován souhlas, mnohdy ne jeden. Z GDPR totiž vyplývá, že nelze pro různé účely a různé cookies vystačit s jediným souhla­sem. 

Co bude dál? Po schválení zákona Poslaneckou sněmovnou ještě musí dojít k dalším schválením ze strany Senátu a ná­sledně k podpisu prezidenta a vyhlá­šení zákona ve Sbírce zákonů.

Ačkoliv není daná právní úprava plat­ná a její účinnost by měla nastat až 1. ledna 2022, je vhodné využít násle­dující čas k tomu, abychom se připravili na nemalé změny. Veškeré změny v osobních údajích pro Vás hlídáme a zazní na připravované konferenci.

 

Nenechte si ujít konferenci Průšvihy s osobními údaji: Vyhněte se kalamitě a neohrozte vaši organizaci.