Reforma daně z přidané hodnoty pokračuje dalšími změnami i v prvním čtvrtletí roku 2009

30. 4. 2009

Reforma DPH, která vstoupila v platnost v lednu 2009, pokračuje dalšími změnami. Na tomto procesu nic nemění ani současný pád vlády. Další změny v zákoně o DPH jsou v účinnosti od 1. 4. 2009 a podnikatelským subjektům přinášejí mj. zajímavé výhody v odpočtu DPH.

Novela zákona o DPH platná od 1. 4. 2009 přinesla všem plátcům DPH možnost odpočítat 19% DPH z leasingových splátek také u osobního automobilu, předaného do užívání po 1. 4. 2009. Zákon č. 87/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („zákon o DPH“) a který mimo jiné obsahuje zrušení zákazu uplatnění nároku na odpočet daně u osobních automobilů, byl zveřejněn v částce 27 Sbírky zákonů a vstoupil v účinnost dnem jeho vyhlášení, tj. dnem 1. 4. 2009.

Podrobnější informace k těmto změnám doplněné komentáři a příklady z praxe naleznete v publikacích Daňová reforma 2008–2010 a Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty.