Roční zúčtování 2014 a novinky ve zdaňování mezd 2015

23. 1. 2015

Pomalu se blíží termín pro roční zúčtování záloh daně z příjmů ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění, a tedy i čas na rozhodnutí, zda o něj požádat svého zaměstnavatele, nebo si podat vlastní daňové přiznání. Případy, kdy může o roční zúčtování zaměstnanec svého zaměstnavatele požádat a novinky ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti uplatnitelné pro roční zúčtování 2014 a v roce 2015, shrnuje následující článek.

Každý poplatník, který ve zdaňovacím období pobíral příjmy ze závislé činnosti (příjmy ze zaměstnání), může do 15. února 2015 požádat svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování za rok 2014. Podmínky, při jejichž splnění může zaměstnanec o roční zúčtování požádat, jsou stanoveny v § 38ch zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Z uvedeného ustanovení vyplývá, že o roční zúčtování může požádat poplatník, který:

  • měl ve zdaňovacím období příjmy jen od jednoho plátce (zaměstnavatele),
  • pobíral příjmy od více plátců (zaměstnavatelů), ale jednotlivé zaměstnavatele měl ve zdaňovacím období postupně za sebou,
  • podepsal u všech těchto plátců prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 a odst. 5 ZDP,
  • písemně požádal o roční zúčtování posledního z plátců daně (zaměstnavatelů) ve zdaňovacím období, nejpozději do 15. února po skončení zdaňovacího období, tj. kalendářního roku,
  • nepodal nebo není povinen podat daňové přiznání.

Zaměstnavatel provede roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2014 na základě potvrzení o zdanitelných příjmech a dalších dokladů od všech předchozích plátců daně, a to za předpokladu, že poplatník předloží veškeré dokumenty spolu s žádostí o roční zúčtování v termínu do 15. února 2015. Poplatníkovi, který nepožádá o roční zúčtování záloh svého zaměstnavatele do výše uvedeného termínu, zaměstnavatel roční zúčtování neprovede. Poplatník si buď může podat daňové přiznání sám, nebo může být jeho daňová povinnost splněna sraženými zálohami na daň, které byly z jeho mzdy sráženy v průběhu roku.

Termíny pro provedení ročního zúčtování

Obecně je termín pro provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění stanoven nejpozději na 31. března následujícího roku po skončení zdaňovacího období (tj. kalendářního roku). V minulých letech byl novelami zákona o daních z příjmů termín pro podání ročního zúčtování pro rok 2014 posunut na 15. března 2015.

Nakonec ale zákonodárci vrátili termín do původní podoby a roční zúčtování má povinnost zaměstnavatel provést nejpozději do 31. března 2015. Vrácení případného přeplatku na dani z příjmů fyzických osob pak provede nejpozději se zúčtováním mzdy za březen 2015, tj. ve výplatním termínu v průběhu dubna 2015. 

Pozitivní změny v ročním zúčtování za rok 2014 a ve zdanění mezd 2015

Většina změn ZDP, které budou v praxi aplikovány v ročním zúčtování 2014 případně v roce 2015, jsou pro poplatníka výhodné. Zvyšuje se daňové zvýhodnění na více dětí, které žijí s poplatníkem v jedné domácnosti, zavádí se sleva za umístění dítěte tzv. školkovné. Pracujícím důchodcům byla na základě rozhodnutí Ústavního soudu vrácena sleva na poplatníka.

Daňové zvýhodnění na děti

Poplatník daně z příjmů fyzických osob si podle § 35c ZDP může ze svojí daňové povinnosti odečíst částku daňového zvýhodnění na vyživované dítě žijící s poplatníkem v jedné domácnosti. Výhodou daňového zvýhodnění na děti je skutečnost, že ho lze odečíst nejen od skutečné daňové povinnosti, ale lze ho čerpat i ve formě daňového bonusu. Celou částku daňového zvýhodnění tak na dani dostane vráceno i poplatník, který nedosahuje vyšších příjmů. Pro rok 2014 činila výše daňového zvýhodnění na každé vyživované dítě částku 13 404 Kč ročně.

Pro rok 2015 se mění výše daňového zvýhodnění a pravidla pro jeho poskytování v návaznosti na počet vyživovaných dětí. V roce 2015 má nově poplatník nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě v závislosti na počtu dětí žijících s ním ve společně hospodařící domácnosti na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor. Výše daňového zvýhodnění činí:

  • 13 404 Kč ročně na jedno dítě, (měsíčně 1 117 Kč),
  • 15 804 Kč ročně na druhé dítě, (měsíčně 1 317 Kč),
  • 17 004 Kč ročně na třetí a každé další dítě (měsíčně 1 417 Kč).

V návaznosti na nová pravidla a výši daňového zvýhodnění na děti jsou zaměstnanec i zaměstnavatel vyplnit nové formuláře dokazující skutečný nárok poplatníka na daňové zvýhodnění. 

Školkovné (sleva za umístění dítěte)

Poprvé v ročním zúčtování za rok 2014 nebo v daňovém přiznání za rok 2014 si poplatník od své daňové povinnosti může odečíst slevu za umístění dítěte (tzv. školkovné). Podmínky uplatnění této slevy jsou upraveny v § 35 bb ZDP. Jedná se o roční slevu na dani, tzn. sleva není uplatňována měsíčně v průběhu roku jako např. daňové zvýhodnění na děti, ale pouze jednou ročně v rámci ročního zúčtování provedeného zaměstnavatelem nebo v daňovém přiznání.

Částka slevy je závislá na výši prokázaných výdajů za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku, a to maximálně do výše 8 500 Kč pro rok 2014 a do výše 9 200 Kč pro rok 2015. Na slevu za umístění dítěte nedosáhne každý poplatník, protože tato sleva nelze čerpat formou daňového bonusu. Pokud poplatník nebo jiný člen žijící s vyživovaným dítětem v jedné domácnosti nemá dostatečný příjem a daňovou povinnost (ve výši prokázaných výdajů na umístění dítěte max. 8 500 Kč pro rok 2014) celá sleva nebo část slevy propadá.

Nárok na slevu poplatník prokazuje potvrzením zařízení péče o děti předškolního věku dokládající výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v těchto zařízeních v jednotlivém kalendářním roce.