Školy si vybojovaly dvouleté přechodné období

2. 2. 2016

Již 1. 9. 2016 nabude účinnosti novela školského zákona, jež zavádí principy společného vzdělávání. Do běžných škol tedy budou na žádost rodičů přijímáni žáci, kteří by podle současného systému byli zařazeni do speciálních škol.

Nově je však zavedeno dvouleté přechodné období, od kterého si běžné školy slibují více času na seznámení se systémem tzv. podpůrných opatření a jeho fungováním v praxi a MŠMT zase lepší zmapování toho, jaké finanční prostředky bude třeba vynaložit, aby byly od 1. 9. 2018 k dispozici skutečně každé škole, která na ně bude mít nárok.

Jistota financování podpůrných opatření vyššího stupně, mezi něž patří například velmi poptávaní asistenti pedagoga či tlumočníci, je totiž jednou z nejproblematičtějších otázek, na které školy přijímající žáky s různými typy znevýhodnění neznají odpověď. Dostávají se tak do svízelné situace: Chtějí-li od září přijmout žáky, jejichž výuka se bez asistenta pedagoga neobejde, musejí vhodné adepty na pozici asistenta vybírat již nyní. Nemohou však spoléhat na to, že jim jejich zřizovatel bude schopen prostředky poskytnout.

V přechodném období by podle informací MŠMT měly platit současný i nový systém zároveň. Rodiče dětí ze speciálních škol tedy budou moci požádat o přestup do běžné školy, a bude-li to v možnostech této běžné školy, rodičům vyhoví a žáka s podpůrnými opatřeními začlení.

Snazší proces získávání finančních prostředků (podpůrná opatření jsou totiž nároková) je velkou úlevou zejména pro školy, které projekt inkluzivního vzdělávání úspěšně zavádějí již řadu let. Dosud však musely absolvovat nekonečný proces podávání žádostí a zdůvodňování svých požadavků.