Smlouvy ve veřejných zakázkách a jejich změny

26. 9. 2014

Knižní trh právě nabízí publikaci Smluvní vztahy ve veřejných zakázkách a jejich změny, jejímž autorem je advokát, přední odborník na problematiku veřejných zakázek a člen redakční rady časopisu Veřejné zakázky v praxi Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D.

Publikace je svým obsahem ojedinělým dílem, které v sobě prolíná teoretické aspekty s praktickými příklady z praxe. Ty jsou přínosné nejen pro samotné subjekty účastnící se zadávacích řízení, ale i pro širokou odbornou veřejnost, která se problematikou veřejných zakázek ve spojitosti s uzavíranými smlouvami zaobírá, píše v recenzi v aktuálním čísle časopisu Veřejné zakázky v praxi Andrea Schelleová.

Téma podstatných změn smluv je velice významné, přičemž autorův rozbor jednotlivých zákonných důvodů v kontextu praxe je více než vyčerpávající. David Dvořák zohlednil rovněž judikaturu Soudního dvora EU i úpravu nově přijatých evropských směrnic, což je přínosné s ohledem na běžící vnitrostátní transpozici.

Pozitivní je i výběr souvisejících témat v provázanosti na aplikaci občanskoprávní úpravy v rámci zpětvzetí nabídky, prodloužení uplynulé zadávací lhůty a samotný průběh uzavírání smlouvy po provedeném zadávacím řízení. Odbornost a kvalitu publikace podporuje i rozsáhlý seznam pramenů, z nichž autor při zpracování vycházel, přičemž si nelze nepovšimnout i významných zahraničních zdrojů.

Články z pera autora publikace stejně jako texty odborné recenzentky si můžete přečíst v časopise Veřejné zakázky v praxi, nezávislém odborném dvouměsíčníku, který právě úspěšně pokračuje 2. ročníkem.