Víte, jak bude vypadat nový stavební zákon?

7. 4. 2020

Dne 28. 2. 2020 odeslalo Ministerstvo pro místní rozvoj nashromážděné připomínky k návrhu stavebního zákona k vypořádání. Pokud se stihne zákon schválit v červnu, mohlo by se odehrát v červenci první čtení v Poslanecké sněmovně.

Mezi zásadní novinky nového stavebního zákona patří například, že by se územní řízení, stavební řízení a posouzení vlivů na životní prostředí mělo sloučit do jednotného povolovacího řízení. Vyjádření dotčených orgánů by již nadále neměla mít formu závazného stanoviska jako dosud, tzn. že by nadále neměla mít povahu závazného podkladu pro řízení a stavební úřad by mohl vydat rozhodnutí v rozporu s daným vyjádřením.

Dále by se v zájmu urychlení celého povolovacího procesu měly zavést povinné formuláře pro elektronická podání. V případech, kdy by stavební úřad nestihl vydat stavební povolení ve stanovené lhůtě, se předpokládá fikce vydaného povolení stavby. Rovněž by mělo dojít k omezení možnosti dodatečného povolování černých staveb, tedy staveb zahájených ještě před vydáním povolení nebo naopak po zamítnutých žádostech, popřípadě bez jakýchkoliv úkonů stavebníka vůči stavebnímu úřadu.

Zákon by měl nabýt účinnosti v roce 2021. S ohledem na aktuální situaci se můžou termíny změnit.

Chcete mít jako správce budovy jasno ve stavebním zákoně? Nenechte si ujít online konferenci Aktuální povinnosti správce budovy.