Změna financování regionálního školství schválena Poslaneckou sněmovnou

10. 2. 2017

Poslanecká sněmovna 18. ledna schválila novelu školského zákona, jíž se mění financování regionálního školství. Současný systém, kdy jsou školám a školním družinám zřizovaným obcemi a kraji rozdělovány peníze normativním způsobem ze státního rozpočtu dle počtu žáků a studentů, totiž nepostihuje specifika jednotlivých regionů. Ve výši finanční podpory na vzdělávání ve stejném typu škol jsou mezi kraji velké rozdíly.

Největší změnou, kterou návrh přináší, je změna financování pedagogické práce mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin, u nichž bude stanoven prováděcími předpisy maximální rozsah přímé pedagogické činnosti hrazený ze státního rozpočtu. Stanovené maximum by mělo vyjadřovat stav, jenž umožní poskytovat vzdělání v potřebné kvalitě, a bude jednoznačně odvozeno od počtu tříd u MŠ a školních družin, případně počtu oddělení, a u ZŠ a SŠ od počtů žáků ve třídě. Stanovená maxima mají například respektovat i potřebu souběžného působení dvou učitelek ve třídách MŠ, například při pohybových aktivitách dětí ve školních družinách a u ZŠ a SŠ, dále potřebu zajištění výuky jazyků, ICT i některých dalších, zejména odborných předmětů.

Nově tedy bude pro školy a školní družiny rozpis rozpočtu provádět přímo MŠMT ČR, ne tedy krajské úřady prostřednictvím krajských normativů. Při rozdělování peněz bude díky tomu zohledněna rozdílná velikostní a oborová struktura škol v krajích, rozdílná platová úroveň pedagogů v jednotlivých školách i finanční náročnost podpůrných opatření při zajištění inkluzivního vzdělávání.

Tyto změny ve způsobu financování by měly začít platit od 1. 1. 2019. Stávající systém financování prostřednictvím normativů na žáka zůstane zachován pro financování soukromých a církevních škol.

Chcete mít přehled o aktuálním dění a legislativních změnách v předškolním vzdělávání? Čtěte Poradce ředitelky mateřské školy a buďte v obraze!