Aktuálně

Vládní návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

28. 8. 2015

Dne 1. 7. 2015 vláda schválila návrh nového přestupkového zákona, který by měl nahradit stávající zákon o přestupcích.

Infringementová novela zákona o odpadech nabude účinnosti pravděpodobně již 1. 10. 2015

21. 8. 2015

Legislativní změna známá také jako euronovela zákona zavádí nové povinnosti při ohlašování zařízení anebo při ohlašování přepravy nebezpečných odpadů. Novelu již schválil Senát. Čeká ji tedy pouze podpis prezidenta a následně vyhlášení ve Sbírce zákonů ČR. Účinnosti nabude prvním dnem následujícího kalendářního měsíce, tedy 1. 10. 2015. Stejným procesem projde rovněž novela zákona o prevenci závažných havárií.

Novela zákoníku práce mění pravidla v odškodňování

14. 8. 2015

Senát na svém posledním červencovém zasedání schválil vládní návrh novely zákoníku práce, která mimo jiné ruší již několik let sice platný, ale nikdy neúčinný zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců, jenž vyšel ve Sbírce zákonů pod č. 266/2006.

Návrh zákona o veřejných zakázkách už má legislativní rada vlády

7. 8. 2015

Dne 15. 7. 2015 poslalo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) legislativní radě vlády návrh nového zákona o veřejných zakázkách (resp. zákona o zadávacích řízeních).

Vytěžte obchodní příležitost z dat, která k vám proudí bez ladu a skladu

31. 7. 2015

Ještě před několika málo lety neměly menší a středně velké firmy nástroje na zpracování dat potřebných při prodeji zboží, služeb, tvorbě akčních nabídek či v logistice – to bylo výsadou jen finančně silných nadnárodních korporací. V praxi však nastávají situace, kdy má smysl o zvyšování objemu dat ve firmě jakékoliv velikosti cíleně usilovat a následně je efektivně využít.

MMR se odvolalo proti pokutě za porušení zákona o veřejných zakázkách

24. 7. 2015

Antimonopolní úřad udělil ministerstvu pro místní rozvoj pokutu ve výši 550 tisíc korun za porušení zákona při zadávání zakázky na vývoj Národního elektronického nástroje. Pochybení spočívalo v úpravě časového plnění smlouvy na základě potřeb uchazeče pomocí dodatků. Pokuta zatím není pravomocná.

Změny podle novely zákona o veřejných dražbách

17. 7. 2015

Poslanecká sněmovna koncem května schválila návrh novely zákona o veřejných dražbách, která reaguje na změnu zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti.

Za nesprávné vedení spisové služby hrozí veřejnoprávním původcům vysoké pokuty

10. 7. 2015

Například nevydáním spisového řádu nebo spisového a skartačního plánu se tzv. určení původci dopouštějí správního deliktu podle § 74 odst. 9 písm. b) zákona a vystavují se riziku uložení pokuty správním orgánem až do výše 200 000 Kč.

Novela zákona o hospodaření energií

3. 7. 2015

Dne 1. července 2015 nabývá účinnosti zákon č. 103/2015 Sb., novelizující zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. Předmětná novela mimo jiné ruší plošnou povinnost nechat zpracovat energetické štítky pro všechny stavby. Zůstává zachována povinnost předložit energetický štítek při prodeji nebo pronájmu budovy.

Jak po telefonu dostanete to, co chcete

29. 6. 2015

Stále více firem v dnešní době zkouší různé metody prodeje s cílem dosáhnout co největšího zisku.  Pokud zákazníci nepoloží telefon hned v úvodu, tak ve většině případů použijí mnoho námitek, proč si produkt/službu nekoupit, nejsou-li o něm přesvědčeni.

Co obnáší novela zákona o přestupcích

19. 6. 2015

Návrh novely zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, nedávno prošel druhým čtením. Jeho cílem je zavést přísnější postih recidivy závažnějších typů přestupků (konkrétně proti majetku, proti občanskému soužití a proti veřejnému pořádku), přičemž jejich spáchání by mělo být předmětem evidence přestupků vedené rejstříkem trestů.

Bouře v chemické legislativě udeřila 1. 6. 2015 s účinností nařízení CLP

12. 6. 2015

1. 6. 2015 vstoupilo v účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí („nařízení CLP“), které má zcela zásadní dopad na českou i evropskou legislativu. Zrušilo část chemického zákona včetně některých vyhlášek a vyvolalo změny v dalších předpisech.

Jaký je stav návrhu zákona o registru smluv?

5. 6. 2015

Návrh předmětné normy (která je „na pořadu dne“ již nemálo měsíců) se aktuálně nachází ve druhém čtení Poslanecké sněmovny.

Nadměrné sledování zaměstnanců bude pokutováno až 1 milionem korun

29. 5. 2015

Ministerstvo práce a sociálních věcí rozeslalo do připomínkového řízení návrh novely zákona o inspekci práce, která reaguje na stále častější stížnosti (zejména zaměstnanců) z praxe na užívání kamerových systémů, respektive jejich „zneužívání“. Doposud může stíhat neoprávněné užívání kamerových systémů Úřad pro ochranu osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů – pokud se tedy jedná o použití kamerových systémů se záznamem.

Na čerpání dotací z OPŽP se od 1. 4. 2015 vztahují nová závazná pravidla

15. 5. 2015

Dokument Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí zahrnuje změny vyplývající z účinnosti novely zákona o veřejných zakázkách ze dne 6. 3. 2015. Jedná se o zákon č. 40/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh zákona o veřejných zakázkách je v připomínkovém řízení

7. 5. 2015

Návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek je již hotový a 22. dubna 2015 bylo zahájeno připomínkové řízení. To je důležitý krok před odesláním návrhu vládě k projednání.

Firmy by spíš než placení nemocenské unesly vyšší zdanění

30. 4. 2015

Zástupci padesátky firem účastnících se fóra Asociace exportérů, které se uskutečnilo v druhé polovině dubna 2015 v Mladých Bukách na Trutnovsku, v anketě přiznali větší obavu z návratu povinnosti zaměstnavatele proplácet zaměstnancům první tři dny nemocenské než z proklamovaného zvýšení korporátních daní.

Novela školského zákona ruší jmenování ředitele školy na 6 let

24. 4. 2015

Před nedávnem schválená novela školského zákona přináší do aktuální praxe několik změn.

Malá technická novela občanského zákoníku nabývá jasné obrysy

17. 4. 2015

O potřebě novelizace nového občanského zákoníku se hovoří prakticky od doby jeho účinnosti v lednu 2014. Aktuálně se do třetího kola připomínkového řízení dostala tzv. malá technická novela, která má ambice napravit některá problematická ustanovení, jež nevratně zasahují do práv občanů a firem.

Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

10. 4. 2015

Dne 1. dubna 2015 nabyla účinnosti novela zákona o ochraně zemědělského původního fondu, která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů 6. března 2015 pod č. 41/2015 Sb.

Novela zákona o zaměstnanosti sjednotí podmínky pro poskytování podpory

3. 4. 2015

Poslanecká sněmovna ČR v prvním čtení schválila vládní návrh novely zákona o zaměstnanosti, která by měla mimo jiné sjednotit podmínky poskytování podpory v nezaměstnanosti u uchazečů o zaměstnání, kteří pracují v tzv. nekolidujícím zaměstnání ve smyslu zákona o zaměstnanosti, a uchazečů, kteří jsou společníkem, členem orgánu obchodní korporace nebo jinou v zákoně uvedenou osobou.

Co přináší aktuální novela vyhlášky o nakládání s odpady

27. 3. 2015

Dne 1. března 2015 nabyla účinnosti vyhláška č. 27/2015 Sb., která novelizuje vyhlášku č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Novela zákona o veřejných zakázkách již účinná!

11. 3. 2015

Dle informací MMR ČR byla v pátek 6. 3. 2015 vyhlášena ve Sbírce zákonů očekávaná novela zákona o veřejných zakázkách. Tímto dnem také vstoupila v účinnost.

MPSV připravuje snížení objemu agenturního zaměstnávání

6. 3. 2015

Ministerstvo práce a sociálních věcí hodlá od ledna 2016 stanovit limit pro podíl agenturních zaměstnanců ve firmách na 15 %. Navíc požaduje zrovnoprávnění kmenových a agenturních zaměstnanců v oblasti pracovních podmínek.

Prezident v úterý podepsal novelu ZVZ

27. 2. 2015

Novela zákona o veřejných zakázkách navrhuje umožnit otevření i jedné doručené nabídky a zpřísnit požadavky na návrh na zahájení řízení u ÚOHS.