Aktuálně

Vyšší náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání

20. 11. 2015

Nové nařízení vlády mění výši náhrady újmy i počet bodů za jednotlivá odškodnění. Hodnota jednoho bodu se rovněž zvýšila, a to poprvé za 14 let: ze 120 korun na 250 Kč.

Nejvyšší čas začít s přípravou: Dotace pro neziskové organizace a další subjekty veřejného sektoru

13. 11. 2015

Právě započaté programové období 2014–2020 nastavuje přívětivou tvář nejen soukromým firmám, ale také organizacím působícím ve státním a neziskovém sektoru.

AKA představila průvodce veřejnou zakázkou pro oblast komunikace

6. 11. 2015

Projekt Průvodce metodikou zákona o veřejných zakázkách, který aktuálně představila Asociace komunikačních agentur, má pomoci veřejné správě správně a efektivně zadávat zakázky pro oblast komunikace a marketingu.

Co přináší návrh celního řádu

30. 10. 2015

Nový celní řád by měl již brzy zjednodušit celní řízení hlavně pro malé a střední dovozce. Návrh celního řádu by měl do české legislativy implementovat ustanovení celního kodexu EU, který s účinností od ledna 2016 nahradí starší evropskou normu, a zároveň nahradit zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon.

Zákony omezí problémové hráčství a zdaní všechny formy hazardu

23. 10. 2015

Hlavním cílem zákona o dani z hazardních her, zákona o hazardních hrách a zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákonů o hazardních hrách a o dani z hazardních her mají být prevence problémového hráčství, omezení počtu heren, zkvalitnění státního dozoru a v neposlední řadě také zdanění všech forem hazardu.

Co přinesla novela trestního zákoníku o redukci typů věznic

16. 10. 2015

Dne 31. srpna 2015 vláda schválila návrh novely trestního zákoníku, která se mimo jiné snaží o zredukování dosavadních čtyř typů věznic na dva, a sice na „věznici s ostrahou“ a „věznici se zvýšenou ostrahou“.

Vláda schválila návrh zákona o zadávání veřejných zakázek

9. 10. 2015

Návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek, díky němuž bude nejen možné čerpat další dotace z Evropské unie, ale také se zjednoduší zadávání veřejných zakázek, prošel vládou.

Plátci DPH, pozor!

2. 10. 2015

Kontrolní hlášení k DPH je nejčastěji zmiňovanou a diskutovanou novinkou, kterou přinesla novela zákona o DPH. Od 1. 1. 2016 tak pro všechny plátce DPH platí kromě vlastního podání daňového přiznání i další povinnost, podat kontrolní hlášení. Pokud plátce daně kontrolní hlášení nepodá, hrozí mu pokuta ve výši několika desítek tisíc korun.

Dotační sezóna pro veřejný sektor začíná právě nyní

25. 9. 2015

Nové dotační období 2014–2020 skýtá jedinečnou příležitost pro mnohé obce, neziskové organizace a další instituce veřejného sektoru.

Co přináší novela zákona o regulaci reklamy

18. 9. 2015

Dne 17. srpna 2015 nabyl účinnosti zákon č. 202/2015 Sb., kterým se novelizuje a mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy.

Kurzarbeit pomůže firmám překlenout ruské embargo

11. 9. 2015

Již 1. října 2015 nabyde účinnosti novela zákona o zaměstnanosti, která mimo jiné zavádí příspěvek v době částečné nezaměstnanosti neboli kurzarbeit.

Splňte své "energetické" povinnosti do 5. prosince 2015

4. 9. 2015

Nejpozději do 5. prosince 2015 musí podle novely zákona o hospodaření energií všichni podnikatelé, jejichž podniky nejsou považovány za malé nebo střední, zpracovat energetický audit. Výjimku tvoří pouze ti, kteří během uplynulých tří let energetickým auditem prošli.

Vládní návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

28. 8. 2015

Dne 1. 7. 2015 vláda schválila návrh nového přestupkového zákona, který by měl nahradit stávající zákon o přestupcích.

Infringementová novela zákona o odpadech nabude účinnosti pravděpodobně již 1. 10. 2015

21. 8. 2015

Legislativní změna známá také jako euronovela zákona zavádí nové povinnosti při ohlašování zařízení anebo při ohlašování přepravy nebezpečných odpadů. Novelu již schválil Senát. Čeká ji tedy pouze podpis prezidenta a následně vyhlášení ve Sbírce zákonů ČR. Účinnosti nabude prvním dnem následujícího kalendářního měsíce, tedy 1. 10. 2015. Stejným procesem projde rovněž novela zákona o prevenci závažných havárií.

Novela zákoníku práce mění pravidla v odškodňování

14. 8. 2015

Senát na svém posledním červencovém zasedání schválil vládní návrh novely zákoníku práce, která mimo jiné ruší již několik let sice platný, ale nikdy neúčinný zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců, jenž vyšel ve Sbírce zákonů pod č. 266/2006.

Návrh zákona o veřejných zakázkách už má legislativní rada vlády

7. 8. 2015

Dne 15. 7. 2015 poslalo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) legislativní radě vlády návrh nového zákona o veřejných zakázkách (resp. zákona o zadávacích řízeních).

Vytěžte obchodní příležitost z dat, která k vám proudí bez ladu a skladu

31. 7. 2015

Ještě před několika málo lety neměly menší a středně velké firmy nástroje na zpracování dat potřebných při prodeji zboží, služeb, tvorbě akčních nabídek či v logistice – to bylo výsadou jen finančně silných nadnárodních korporací. V praxi však nastávají situace, kdy má smysl o zvyšování objemu dat ve firmě jakékoliv velikosti cíleně usilovat a následně je efektivně využít.

MMR se odvolalo proti pokutě za porušení zákona o veřejných zakázkách

24. 7. 2015

Antimonopolní úřad udělil ministerstvu pro místní rozvoj pokutu ve výši 550 tisíc korun za porušení zákona při zadávání zakázky na vývoj Národního elektronického nástroje. Pochybení spočívalo v úpravě časového plnění smlouvy na základě potřeb uchazeče pomocí dodatků. Pokuta zatím není pravomocná.

Změny podle novely zákona o veřejných dražbách

17. 7. 2015

Poslanecká sněmovna koncem května schválila návrh novely zákona o veřejných dražbách, která reaguje na změnu zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti.

Za nesprávné vedení spisové služby hrozí veřejnoprávním původcům vysoké pokuty

10. 7. 2015

Například nevydáním spisového řádu nebo spisového a skartačního plánu se tzv. určení původci dopouštějí správního deliktu podle § 74 odst. 9 písm. b) zákona a vystavují se riziku uložení pokuty správním orgánem až do výše 200 000 Kč.

Novela zákona o hospodaření energií

3. 7. 2015

Dne 1. července 2015 nabývá účinnosti zákon č. 103/2015 Sb., novelizující zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. Předmětná novela mimo jiné ruší plošnou povinnost nechat zpracovat energetické štítky pro všechny stavby. Zůstává zachována povinnost předložit energetický štítek při prodeji nebo pronájmu budovy.

Jak po telefonu dostanete to, co chcete

29. 6. 2015

Stále více firem v dnešní době zkouší různé metody prodeje s cílem dosáhnout co největšího zisku.  Pokud zákazníci nepoloží telefon hned v úvodu, tak ve většině případů použijí mnoho námitek, proč si produkt/službu nekoupit, nejsou-li o něm přesvědčeni.

Co obnáší novela zákona o přestupcích

19. 6. 2015

Návrh novely zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, nedávno prošel druhým čtením. Jeho cílem je zavést přísnější postih recidivy závažnějších typů přestupků (konkrétně proti majetku, proti občanskému soužití a proti veřejnému pořádku), přičemž jejich spáchání by mělo být předmětem evidence přestupků vedené rejstříkem trestů.

Bouře v chemické legislativě udeřila 1. 6. 2015 s účinností nařízení CLP

12. 6. 2015

1. 6. 2015 vstoupilo v účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí („nařízení CLP“), které má zcela zásadní dopad na českou i evropskou legislativu. Zrušilo část chemického zákona včetně některých vyhlášek a vyvolalo změny v dalších předpisech.

Jaký je stav návrhu zákona o registru smluv?

5. 6. 2015

Návrh předmětné normy (která je „na pořadu dne“ již nemálo měsíců) se aktuálně nachází ve druhém čtení Poslanecké sněmovny.