Aktuálně

Za nesprávné vedení spisové služby hrozí veřejnoprávním původcům vysoké pokuty

10. 7. 2015

Například nevydáním spisového řádu nebo spisového a skartačního plánu se tzv. určení původci dopouštějí správního deliktu podle § 74 odst. 9 písm. b) zákona a vystavují se riziku uložení pokuty správním orgánem až do výše 200 000 Kč.

Novela zákona o hospodaření energií

3. 7. 2015

Dne 1. července 2015 nabývá účinnosti zákon č. 103/2015 Sb., novelizující zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. Předmětná novela mimo jiné ruší plošnou povinnost nechat zpracovat energetické štítky pro všechny stavby. Zůstává zachována povinnost předložit energetický štítek při prodeji nebo pronájmu budovy.

Jak po telefonu dostanete to, co chcete

29. 6. 2015

Stále více firem v dnešní době zkouší různé metody prodeje s cílem dosáhnout co největšího zisku.  Pokud zákazníci nepoloží telefon hned v úvodu, tak ve většině případů použijí mnoho námitek, proč si produkt/službu nekoupit, nejsou-li o něm přesvědčeni.

Co obnáší novela zákona o přestupcích

19. 6. 2015

Návrh novely zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, nedávno prošel druhým čtením. Jeho cílem je zavést přísnější postih recidivy závažnějších typů přestupků (konkrétně proti majetku, proti občanskému soužití a proti veřejnému pořádku), přičemž jejich spáchání by mělo být předmětem evidence přestupků vedené rejstříkem trestů.

Bouře v chemické legislativě udeřila 1. 6. 2015 s účinností nařízení CLP

12. 6. 2015

1. 6. 2015 vstoupilo v účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí („nařízení CLP“), které má zcela zásadní dopad na českou i evropskou legislativu. Zrušilo část chemického zákona včetně některých vyhlášek a vyvolalo změny v dalších předpisech.

Jaký je stav návrhu zákona o registru smluv?

5. 6. 2015

Návrh předmětné normy (která je „na pořadu dne“ již nemálo měsíců) se aktuálně nachází ve druhém čtení Poslanecké sněmovny.

Nadměrné sledování zaměstnanců bude pokutováno až 1 milionem korun

29. 5. 2015

Ministerstvo práce a sociálních věcí rozeslalo do připomínkového řízení návrh novely zákona o inspekci práce, která reaguje na stále častější stížnosti (zejména zaměstnanců) z praxe na užívání kamerových systémů, respektive jejich „zneužívání“. Doposud může stíhat neoprávněné užívání kamerových systémů Úřad pro ochranu osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů – pokud se tedy jedná o použití kamerových systémů se záznamem.

Na čerpání dotací z OPŽP se od 1. 4. 2015 vztahují nová závazná pravidla

15. 5. 2015

Dokument Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí zahrnuje změny vyplývající z účinnosti novely zákona o veřejných zakázkách ze dne 6. 3. 2015. Jedná se o zákon č. 40/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh zákona o veřejných zakázkách je v připomínkovém řízení

7. 5. 2015

Návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek je již hotový a 22. dubna 2015 bylo zahájeno připomínkové řízení. To je důležitý krok před odesláním návrhu vládě k projednání.

Firmy by spíš než placení nemocenské unesly vyšší zdanění

30. 4. 2015

Zástupci padesátky firem účastnících se fóra Asociace exportérů, které se uskutečnilo v druhé polovině dubna 2015 v Mladých Bukách na Trutnovsku, v anketě přiznali větší obavu z návratu povinnosti zaměstnavatele proplácet zaměstnancům první tři dny nemocenské než z proklamovaného zvýšení korporátních daní.

Novela školského zákona ruší jmenování ředitele školy na 6 let

24. 4. 2015

Před nedávnem schválená novela školského zákona přináší do aktuální praxe několik změn.

Malá technická novela občanského zákoníku nabývá jasné obrysy

17. 4. 2015

O potřebě novelizace nového občanského zákoníku se hovoří prakticky od doby jeho účinnosti v lednu 2014. Aktuálně se do třetího kola připomínkového řízení dostala tzv. malá technická novela, která má ambice napravit některá problematická ustanovení, jež nevratně zasahují do práv občanů a firem.

Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

10. 4. 2015

Dne 1. dubna 2015 nabyla účinnosti novela zákona o ochraně zemědělského původního fondu, která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů 6. března 2015 pod č. 41/2015 Sb.

Novela zákona o zaměstnanosti sjednotí podmínky pro poskytování podpory

3. 4. 2015

Poslanecká sněmovna ČR v prvním čtení schválila vládní návrh novely zákona o zaměstnanosti, která by měla mimo jiné sjednotit podmínky poskytování podpory v nezaměstnanosti u uchazečů o zaměstnání, kteří pracují v tzv. nekolidujícím zaměstnání ve smyslu zákona o zaměstnanosti, a uchazečů, kteří jsou společníkem, členem orgánu obchodní korporace nebo jinou v zákoně uvedenou osobou.

Co přináší aktuální novela vyhlášky o nakládání s odpady

27. 3. 2015

Dne 1. března 2015 nabyla účinnosti vyhláška č. 27/2015 Sb., která novelizuje vyhlášku č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Novela zákona o veřejných zakázkách již účinná!

11. 3. 2015

Dle informací MMR ČR byla v pátek 6. 3. 2015 vyhlášena ve Sbírce zákonů očekávaná novela zákona o veřejných zakázkách. Tímto dnem také vstoupila v účinnost.

MPSV připravuje snížení objemu agenturního zaměstnávání

6. 3. 2015

Ministerstvo práce a sociálních věcí hodlá od ledna 2016 stanovit limit pro podíl agenturních zaměstnanců ve firmách na 15 %. Navíc požaduje zrovnoprávnění kmenových a agenturních zaměstnanců v oblasti pracovních podmínek.

Prezident v úterý podepsal novelu ZVZ

27. 2. 2015

Novela zákona o veřejných zakázkách navrhuje umožnit otevření i jedné doručené nabídky a zpřísnit požadavky na návrh na zahájení řízení u ÚOHS.

Vyhláška o třídění bioodpadu, kovů, skla, papíru a plastů

20. 2. 2015

Od 1. ledna 2015 platí vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů, na základě které budou města a obce povinny zajistit pro své občany třídění bioodpadu a kovů.

Silniční daň za rok 2014 vzbuzuje řadu otázek

13. 2. 2015

Termín pro podání daňového přiznání k dani silniční za rok 2014 se nezadržitelně blíží. Nemáte stále v oblasti daně silniční jasno? Na nejčastější otázky odpovídá následující článek.

Odvodové povinnosti pro rok 2015

6. 2. 2015

Ze mzdy je mimo zálohy na daň odváděno také sociální a zdravotní pojištění. Sociální a zdravotní pojištění odvádí zaměstnavatel za své zaměstnance a část své mzdy odvádí na tento účel i zaměstnanec. U zdravotního pojištění se za každého musí pojistné platit, ale za někoho tak činí stát.

Zákon o státní službě nabyl účinnosti

30. 1. 2015

Dne 1. ledna 2015 nabyl účinnosti dlouho očekávaný zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě (služební zákon).

Roční zúčtování 2014 a novinky ve zdaňování mezd 2015

23. 1. 2015

Pomalu se blíží termín pro roční zúčtování záloh daně z příjmů ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění, a tedy i čas na rozhodnutí, zda o něj požádat svého zaměstnavatele, nebo si podat vlastní daňové přiznání. Případy, kdy může o roční zúčtování zaměstnanec svého zaměstnavatele požádat a novinky ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti uplatnitelné pro roční zúčtování 2014 a v roce 2015, shrnuje následující článek.

Co přináší novela zákona o rezervách od roku 2015

16. 1. 2015

Rok 2015 přinese v souvislosti s pohledávkami četné změny, na něž je potřeba brát zřetel. Novela zákona o rezervách v oblasti daňových opravných položek k pohledávkám od roku 2015 významně pozmění tuto oblast následujícím způsobem:

Tipy z praxe pro nové dotační období 2014–2020

9. 1. 2015

Dříve než se naplno rozjede nové programové období 2014–2020, nastává prostor pro rekapitulaci dosavadních zkušeností, ocenění úspěchů, ale i pojmenování slabších stránek.