Aktuálně

Povinnost jednatele podat návrh na zahájení insolvenčního řízení

30. 9. 2011

Insolvenční zákon v § 98 odst. 2 stanovuje jednateli (jakožto statutárnímu orgánu společnosti) povinnost podat návrh na zahájení insolvenčního řízení bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl nebo při náležité pečlivosti měl dozvědět o úpadku společnosti ve formě platební neschopnosti.

Jak uspořit díky vyšší efektivitě nákupu?

23. 9. 2011

Nákup je jeden z nejvýznamnějších spolutvůrců zisku se všemi náklady i přínosy.

Novela zákona o dani z přidané hodnoty od 1. 1. 2012

16. 9. 2011

Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a některé další zákony. V oblasti DPH jsou navrhovány pouze změny, které se týkají sazeb daně.

Jaké změny přinese novela školského zákona do mateřských škol

9. 9. 2011

V září 2011 bude v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky ve druhém čtení projednáván vládní návrh novely školského zákona.

Veřejné zakázky z pohledu dodavatelů

2. 9. 2011

Uchazečům o veřejné zákazky přináší zadávací praxe nemalé potíže. Sestavení nabídky způsobem, který vyžaduje zákon, obnáší řadu otázek, jak např. řešit požadavky zadavatele na kvalifikaci nebo jakým způsobem se vypořádat s hodnotícími kritérii, apod.

Nepromeškejte podzimní termíny uzávěrek žádostí o dotace!

26. 8. 2011

CD-ROM Dotace a fondy Vám přináší novinky v dotačních příležitostech!

Povinnost jednatele svolávat valnou hromadu

19. 8. 2011

Jednatel je povinen svolávat valnou hromadu zpravidla (nejméně) jednou za rok, pokud zákon, společenská smlouva či stanovy nestanoví lhůtu kratší. Valná hromada, která schvaluje řádnou účetní závěrku, se musí konat nejpozději do 6 měsíců od posledního dne účetního období, což bývá zpravidla do 30. června příslušného roku.

Návody a doporučení pro efektivní výběrová řízení

12. 8. 2011

Efektivita a přehled o nákladech jsou v personalistice v posledních letech významným tématem, neboť každý personalista se dnes setkává s požadavky na zajištění pracovních pozic kvalitními pracovníky za co nejméně peněz.

Institut pedagogicko-psychologického poradenství (IPPP ČR) byl sloučen

5. 8. 2011

Od 1. července došlo ke sloučení IPPP, VÚP a NUOV.

Informační povinnost jednatele vůči společníkům

29. 7. 2011

Jednatel je ve smyslu § 135 ObchZ povinen poskytnout společníkům informace o záležitostech společnosti a umožnit jim nahlédnout do dokladů společnosti na vyžádání i mimo valnou hromadu.

Ostravsko: Dbejte platných předpisů při zaměstnávání cizinců; zabráníte nemalým pokutám Celní správy

22. 7. 2011

Jednou z mnoha kompetencí Celní správy je mj. kontrola zaměstnávání cizinců. V Moravskoslezském kraji se těmto kontrolám věnují celníci každoročně a ze závěrů inspekcí vyplývá, že 68 % kontrolovaných subjektů porušuje pracovněprávní předpisy! Pokuty dosahují v takových negativních případech stovek tisíců Kč, při opakovaného porušování zákona o zaměstnanosti je vznesen návrh na zrušení živnostenského oprávnění podnikání.

Poslanci schválili vládní návrh novely zákoníku práce

15. 7. 2011

12. července 2011 schválila Poslanecká sněmovna vládní návrh novely zákoníku práce a doporučila jej k projednávání výborům. Nový zákon by měl vstoupit v účinnost 1. ledna 2012 a jeho cílem jsou flexibilnější podmínky na pracovním trhu, které mají podpořit vytváření možností pracovních míst.

Výklad MF ČR pro uplatňování DPH u tzv. bonusů a skont

8. 7. 2011

Upozorňujeme na důležitou skutečnost, že původní výklad MF ČR zveřejněný na webových stránkách dne 14. 3. 2011 týkající se uplatňování DPH u tzv. bonusů a skont změnilo Generální finanční ředitelství dne 29. 4. 2011.

Přihlášku k registraci lze nově podat i elektronicky

1. 7. 2011

Registrační povinnost je nově možné splnit i elektronickou cestou. Generální finanční ředitelství připravilo pro daňové subjekty další z řady elektronických podání.

Jak provádět systematický sběr informací o trhu, konkurenci a nových trendech

24. 6. 2011

Základním kamenem všech marketingových aktivit firmy jsou bezesporu kvalitní a ověřené informace o trhu a skutečných, ale zejména potenciálních zákaznících.

Průměrný počet dnů pracovní neschopnosti kvůli úrazu se snížil o tři dny

17. 6. 2011

Průměrná délka trvání případu pracovní neschopnosti pro pracovní úraz loni klesla o tři dny z 55 na 52 kalendářních dnů, tedy o 5,5 procenta.

Jak postupovat při uplatnění nároku na odpočet daně u manažerských vozidel

10. 6. 2011

S účinností od 1. 4. 2011 platí změny v oblasti DPH, jež se týkají mimo jiné i dlouhodobého obchodního majetku, který je plátcem využíván nejen k jeho ekonomickým činnostem, ale současně k jiným účelům, nesouvisejícím s ekonomickou činností plátce.

Transparentní novela o veřejných zakázkách

3. 6. 2011

Aktuální návrh chystané transparentní novely zákona o veřejných přináší podstatné změny především ve sféře zadávacího řízení.

Zákaz činnosti hrozí firmám, které nezveřejňují účetní uzávěrky

27. 5. 2011

Povinné ukládání účetních uzávěrek do sbírky listin je zakotveno v legislativě. Pokud firmy tuto povinnost porušují, hrozí jejich společnosti a statutárním zástupcům vysoké sankce.

Rozsudek soudu potvrdil neplatnost výpovědi ve zkušební době, která nebyla správně sjednána

12. 5. 2011

Žalobce se domáhal určení, že mezi účastníky dne 21. 8. 2006 vznikl pracovní poměr, určení neplatnosti zrušení tohoto pracovního poměru ve zkušební době, náhrady mzdy a zaplacení náhrady nemajetkové újmy. Žalobu odůvodnil zejména tím, že dne 21. 8. 2006 nastoupil u žalovaného do pracovního poměru, který byl sjednán na dobu neurčitou. V den nástupu do zaměstnání mu byla přidělena práce. Pracovní smlouva písemně uzavřena nebyla a nemohla tak platně být sjednána ani zkušební doba. Přesto s ním žalovaný dne 25. 8. 2006 zrušil pracovní poměr ve zkušební době. Žalobce dopisem z téhož dne oznámil žalovanému, že trvá na dalším zaměstnávání. Domáhá se proto také náhrady mzdy a náhrady nemajetkové újmy, jež vznikly v souvislosti s neplatným rozvázáním pracovního poměru.

Závazné posouzení obsažené v zákoně o dani z přidané hodnoty

6. 5. 2011

Zákon o DPH obsahuje jediné ustanovení týkající se závazného posouzení správnosti zařazení zdanitelného plnění z hlediska sazby daně (§ 47a ZDPH).

Otevření pracovního trhu v Německu a Rakousku od 1. 5. 2011

29. 4. 2011

K 1. 5. 2011 končí přechodné období na volný pohyb pracovních sil v Německu a v Rakousku. Přestávají  tak platit veškeré bariéry pro přístup českých žadatelů o práci na pracovní trh v těchto zemí.

Jarní kola příjmu žádostí o dotace jsou v plném proudu

22. 4. 2011

CD-ROM Dotace a fondy Vám přináší novinky v dotačních příležitostech!

Změna v osvobození od DPH při dovozu zboží od 1. 4. 2011

15. 4. 2011

Osvobození od DPH při dovozu zboží je nově upraveno v § 71 odst. 3, písm. a) zákona o DPH. Od DPH je nově osvobozen pouze dovoz zboží, jehož úhrnná hodnota nepřesahuje 22 EUR.

Změny v určení místa plnění od 1. 4. 2011

8. 4. 2011

Od 1. 4. 2011 je situace u služeb v oblasti kultury, umění, sportu, vědy a dalších služeb uvedených v § 10b ZDPH v určitém ohledu jednodušší.