Aktuálně

Zákoník práce a jeho změny od 1. 1. 2011

15. 10. 2010

Rok 2010 přinesl další změny v Zákoníku práce, přičemž řada z nich, například zaměstnávání starobních důchodců, působí značné nejasnosti. Podstatné dílčí změny nastanou i v roce 2011.

MPSV zahajuje intenzivní kontroly práce

1. 10. 2010

Ministerstvo práce a sociálních věcí zahajuje zintenzivnění kontrolní činnosti „černé zaměstnanosti“ zejména ve stavebnictví, pohostinství, cestovním ruchu i dalších oblastech.

Změny zákona o DPH od roku 2011

24. 9. 2010

Ačkoli museli plátci daně z přidané hodnoty teprve nedávno vstřebat řadu změn zákona o DPH, které vstoupily v účinnost od 1. 1. 2010, připravuje se již další novela zákona o DPH, jež by měla být účinná od 1. 1. 2011. Povinnost upravit legislativu DPH totiž vyplývá členským státům z předpisů, kterými byla novelizována směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty.

Technická novela zákona o daních z příjmů

10. 9. 2010

Technická novela zákona o daních z příjmů byla předložena k připomínkovému řízení.

Informace o jednotných kontaktních místech v ČR

3. 9. 2010

Jednotná kontaktní místa (JKM) byla zřízena směrnicí o službách jako informační místa pro podnikatele na vnitřním trhu Evropské unie (EU). JKM jsou zřízena i ve všech ostatních členských státech EU a státech Evropského hospodářského prostoru (EHP) za účelem poskytnout podnikatelům veškeré informace potřebné k zahájení podnikání.

Výsledky kontrol agentur práce a firem zaměstnávajících cizince

27. 8. 2010

Kontroly agentur práce a firem zaměstnávajících cizince budou posíleny

MŠMT: „Program na zmírnění škod způsobených povodněmi v srpnu 2010“

20. 8. 2010

MŠMT vyhlašuje pro rok 2010 dotační program pro poskytování dotací podle § 14 zákona č. 218/2000 Sb.

Reklamní služby v judikatuře Evropského soudního dvora

6. 8. 2010

Problematikou reklamních služeb se Evropský soudní dvůr (ESD) zabýval již v několika případech, které se týkaly jednak definice pojmu „reklamní služby“ a dále stanovení místa plnění u reklamních služeb.

Od 1. srpna 2010 se mění řada ustanovení živnostenského zákona

30. 7. 2010

Novelizace přinese podnikatelům vstřícnější aplikace a také sníží jejich administrativní zatížení.

Skončila platnost Pokynu D-336 MF ČR

23. 7. 2010

Česká daňová správa informuje o ukončení platnosti Pokynu D-336.

Aplikace DPH po účinnosti zákona č. 120/2010 Sb.

16. 7. 2010

Pokud plátce po  účinnosti zákona č. 120/2010 Sb., kterým se měnil zákon o DPH, provádí opravu základu daně a výše daně způsobem stanoveným v § 42 zákona o DPH, musí ještě podávat dodatečné daňové přiznání?

Nepřímá novela zákona o DPH

30. 6. 2010

Ve Sbírce zákonů byl dne 16. 6. 2010 v částce 66 zveřejněn zákon č. 199/2010 Sb., kterým se mění zákon o daních z příjmů, zákon o rozpočtových pravidlech a některé další zákony, mimo jiné i zákon o DPH.

Pravidla neplatnosti nepřípustných smluvních ujednáních se od 1. 8. 2010 mění

25. 6. 2010

Do 31. července 2010 platí, že spotřebitel se musí neplatnosti nepřípustného smluvního ujednání dovolat. Pokud tak neučiní, považuje se toto ujednání za platné.

Od 1. srpna 2010 dochází ve vymezení spotřebitele k významné změně

18. 6. 2010

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele byl novelizován. Změna se dotkla také vymezení pojmu spotřebitele.

Nové podmínky spotřebitelských úvěrů

11. 6. 2010

Od 1. ledna 2011 bude účinný nový zákon o spotřebitelském úvěru.

Schválena novela zákona o účetnictví

4. 6. 2010

Vláda 10. května 2010 schválila novelu zákona o účetnictví, která umožňuje účtovat podle IFRS.

Aktuální výzvy pro podnikatelský sektor

28. 5. 2010

Pro podnikatelský sektor jsou v nejbližším období aktuální tyto výzvy:

Pokyn D-280 o prodloužení termínu pro podání přiznání k dani z nemovitosti byl zrušen

21. 5. 2010

Pokyn D-340 vydaný Ministerstvem financí 5. května 2010 zrušuje pokyn D-280 o prodloužení termínu pro podání přiznání k dani z nemovitostí.

Cena obvyklá jako základ daně u plnění pro osoby v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k plátci

14. 5. 2010

S účinností od 29. dubna 2010 se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („zákon o DPH“).

Nové dotační výzvy ve veřejném sektoru

7. 5. 2010

Dotace a fondy: Aktuální výzvy pro veřejný sektor

Nový zákon o spotřebitelském úvěru čeká na podpis prezidenta

30. 4. 2010

Sjednávání spotřebitelských úvěrů se bude řídit novými pravidly. Návrh zákona má posílit důvěru a právní jistotu ve vztazích mezi spotřebiteli a poskytovateli spotřebitelských úvěrů.

Krajské hygienické stanice zkontrolovaly přes 16 000 zaměstnavatelů

23. 4. 2010

Povinnost zaměstnavatele zajistit pro své zaměstnance závodní preventivní péči vyplývá z ust. § 40 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.

Novela zákona o DPH – zdanění zaměstnaneckých benefitů

16. 4. 2010

13. 4. 2010 přehlasovala Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR veto prezidenta a docílila změny v zákoně o DPH.

Změny v nemocenském pojištění pro rok 2010

9. 4. 2010

Pro rok 2010 bylo přijato úsporné opatření, které spočívá v úpravě vyměřovacího základu.

Novela zákona o DPH týkající se zaměstnaneckých benefitů

31. 3. 2010

V rámci novely zákona o DPH provedené zákonem č. 489/2009 Sb. došlo s účinností od 1. 1. 2010 k doplnění nového ustanovení § 36a, podle kterého je plátce povinen při dodání zboží nebo poskytnutí služby u zákonem vymezených osob a při splnění dalších podmínek stanovených v § 36a odst. 1 a 2 ZDPH použít základ daně ve výši ceny obvyklé podle zvláštního právního předpisu.