Aktuálně

Nepřehlédněte aktuální výzvy k podání žádostí o dotace pro jaro 2011!

3. 2. 2011

Aktuální výzvy pro podnikatelský sektor v nejbližším období:

Změna redukčních hranic v nemocenském pojištění od 1. 1. 2011

28. 1. 2011

Výše denního vyměřovacího základu stanoveného podle předchozích zásad se upravuje pomocí tří redukčních hranic. Pro rok 2011 byly stanoveny následující výše.

Incoterms® 2010: Nová pravidla platná od 1. 1. 2011

21. 1. 2011

Incoterms představují oficiální pravidla pro výklad obchodních doložek vydaných Mezinárodní obchodní komorou, usnadňují provádění mezinárodního obchodu. Odvolání na INCOTERMS 2010 v kupních smlouvách jasně vymezuje závazky smluvních stran a snižuje riziko vzniku právních komplikací.

Nová pravidla pro příjmy z provozu fotovoltaických elektráren

14. 1. 2011

Počínaje rokem 2011 se ruší osvobození příjmů z provozu alternativních zdrojů energie na straně fyzických i právnických osob, včetně příjmů z provozu fotovoltaických elektráren.

Povinnosti při vysílání zaměstnanců na služební cesty v roce 2011

12. 1. 2011

 Od 1. 1. 2011 platí nová vyhláška č. 350/2010 Sb. o sazbách cestovních náhrad, která nahrazuje vyhlášku č. 462/2009 Sb.

Datum uskutečnění zdanitelného plnění a nárok na odpočet daně v roce 2011

7. 1. 2011

Dotaz: Bude platit, že DUZP = datum, kdy jsme fakturu od dodavatele přijali, nikoli den, kdy službu poskytl nebo dodal zboží, od 1. 1. 2011 nebo až od 1. 4. 2011?

Způsob úhrady daně od 1. 1. 2011

10. 12. 2010

Jedním z mnoha opatření, která mají "přilepšit" státní kase, je způsob platby daně z nemovitosti. Barevně odlišenou daňovou složenku nahradí složenka typu "A" a poplatníci budou povinni převod uhradit.

Změna výplaty náhrady mzdy od 1. 1. 2011

3. 12. 2010

Dne 1. ledna 2009 nabyl účinnosti zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, který kromě jiných předpisů zrušil zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců. Za dobu své účinnosti byl tento zákon již několikrát novelizován. K podstatným změnám v něm dochází k 1. lednu 2011.

Zvýšená kontrolní činnost úřadů práce pokračuje

26. 11. 2010

Od září do poloviny října úřady práce provedly přes 200 kontrol firem s cílem odhalit případné nelegální zaměstnávání – výsledky kontrol ovlivní legislativu.

Novela zákona o pobytu cizinců v ČR

18. 11. 2010

V úterý 9. 11. 2010 schválila Poslanecká sněmovna novelu zákona o pobytu cizích státních příslušníků. Změny zákona se týkají především pak jejich pracovních možností a podmínek. Termín projednání novely zákona senátem byl stanoven na 8. 12. 2010.

Uplatňování nároku na odpočet daně – nová pravidla v návrhu novely zákona o DPH

11. 11. 2010

Součástí návrhu novely zákona o DPH, která by měla vstoupit v účinnost od 1. 1. 2011, jsou i změny pravidel pro uplatňování nároku na odpočet daně.

Lhůta pro podání žádosti o vrácení DPH za rok 2009 byla prodloužena

5. 11. 2010

Plátci daně registrovaní k DPH v tuzemsku, kteří do 30. září 2010 nepožádali o vrácení DPH zaplacené v cenách zboží a služeb v jiném členském státě v roce 2009, se nemusí obávat, že jejich nárok zanikl.

V senátu se jedná o přístupu firem s anonymními akciemi k zakázkám

26. 10. 2010

Senát možná oddálí obnovení přístupu firem s anonymními akciemi k veřejným zakázkám. Hospodářský výbor včera horní komoře doporučil schválit původní verzi poslanecké novely, nikoli její kompromisní podobu, která zachovává určitá omezení pro společnosti s akciemi na majitele. Senátní výbor pro veřejnou správu žádné doporučení nepřijal. O osudu novely rozhodne až Senát jako celek na dnešní schůzi. Pokud se rozhodne pro původní verzi, návrh se vrátí do sněmovny k novému rozhodnutí.

Zákoník práce a jeho změny od 1. 1. 2011

15. 10. 2010

Rok 2010 přinesl další změny v Zákoníku práce, přičemž řada z nich, například zaměstnávání starobních důchodců, působí značné nejasnosti. Podstatné dílčí změny nastanou i v roce 2011.

MPSV zahajuje intenzivní kontroly práce

1. 10. 2010

Ministerstvo práce a sociálních věcí zahajuje zintenzivnění kontrolní činnosti „černé zaměstnanosti“ zejména ve stavebnictví, pohostinství, cestovním ruchu i dalších oblastech.

Změny zákona o DPH od roku 2011

24. 9. 2010

Ačkoli museli plátci daně z přidané hodnoty teprve nedávno vstřebat řadu změn zákona o DPH, které vstoupily v účinnost od 1. 1. 2010, připravuje se již další novela zákona o DPH, jež by měla být účinná od 1. 1. 2011. Povinnost upravit legislativu DPH totiž vyplývá členským státům z předpisů, kterými byla novelizována směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty.

Technická novela zákona o daních z příjmů

10. 9. 2010

Technická novela zákona o daních z příjmů byla předložena k připomínkovému řízení.

Informace o jednotných kontaktních místech v ČR

3. 9. 2010

Jednotná kontaktní místa (JKM) byla zřízena směrnicí o službách jako informační místa pro podnikatele na vnitřním trhu Evropské unie (EU). JKM jsou zřízena i ve všech ostatních členských státech EU a státech Evropského hospodářského prostoru (EHP) za účelem poskytnout podnikatelům veškeré informace potřebné k zahájení podnikání.

Výsledky kontrol agentur práce a firem zaměstnávajících cizince

27. 8. 2010

Kontroly agentur práce a firem zaměstnávajících cizince budou posíleny

MŠMT: „Program na zmírnění škod způsobených povodněmi v srpnu 2010“

20. 8. 2010

MŠMT vyhlašuje pro rok 2010 dotační program pro poskytování dotací podle § 14 zákona č. 218/2000 Sb.

Reklamní služby v judikatuře Evropského soudního dvora

6. 8. 2010

Problematikou reklamních služeb se Evropský soudní dvůr (ESD) zabýval již v několika případech, které se týkaly jednak definice pojmu „reklamní služby“ a dále stanovení místa plnění u reklamních služeb.

Od 1. srpna 2010 se mění řada ustanovení živnostenského zákona

30. 7. 2010

Novelizace přinese podnikatelům vstřícnější aplikace a také sníží jejich administrativní zatížení.

Skončila platnost Pokynu D-336 MF ČR

23. 7. 2010

Česká daňová správa informuje o ukončení platnosti Pokynu D-336.

Aplikace DPH po účinnosti zákona č. 120/2010 Sb.

16. 7. 2010

Pokud plátce po  účinnosti zákona č. 120/2010 Sb., kterým se měnil zákon o DPH, provádí opravu základu daně a výše daně způsobem stanoveným v § 42 zákona o DPH, musí ještě podávat dodatečné daňové přiznání?

Nepřímá novela zákona o DPH

30. 6. 2010

Ve Sbírce zákonů byl dne 16. 6. 2010 v částce 66 zveřejněn zákon č. 199/2010 Sb., kterým se mění zákon o daních z příjmů, zákon o rozpočtových pravidlech a některé další zákony, mimo jiné i zákon o DPH.