Aktuálně

28. dubna 2010 bude zahájena evropská kampaň za bezpečnost při údržbě zařízení 2010–2011

19. 3. 2010

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci přichystala další etapu kampaně Zdravé pracoviště, která se bude týkat údržby zařízení.

Dotace a fondy: Aktuální výzvy pro soukromý sektor

12. 3. 2010

Aktuální výzvy pro podnikatelský sektor v nejbližším období:

Prominutí příslušenství daně z důvodu tvrdosti

5. 3. 2010

MF vydalo pokyn D-330, kterým se s účinností od 1. 11. 2009 vymezují nejčastější důvody pro prominutí příslušenství daně z důvodu tvrdosti podle ustanovení §55a zákona č. 337/1992 Sb.

Nová aplikace na Daňovém portálu – Vrácení DPH plátcům v jiných členských státech

26. 2. 2010

Od 1. ledna 2010 Daňový portál obsahuje novou aplikaci Vrácení DPH plátcům v jiných členských státech.

Od 1. 1. 2010 začal platit jednotný registrační formulář

19. 2. 2010

Registrační formulář sjednocuje různé typy formulářů a usnadňuje komunikaci s úřady.

Změny kryptografických algoritmů v elektronickém podpisu

12. 2. 2010

Bezpečné využívání elektronického podpisu je závislé zejména na kryptografických algoritmech. Ty musí respektovat neustálý rozvoj v oblasti kryptoanalýzy a výpočetních technologií. Z toho důvodu ustupuje Česká republika stejně jako ostatní členské státy EU od používání dosud využívaného algoritmu SHA-1.

Dotace a fondy: Aktuální výzvy pro veřejný sektor

29. 1. 2010

Aktuální výzvy pro veřejný sektor v nejbližším období:

Od 1. 1. 2010 může být tříletá prekluzivní lhůta prodloužena

21. 1. 2010

Tříletá prekluzivní lhůta může být podle § 47 odst. 2 ZSDP prodloužena, pokud správce daně učiní před jejím uplynutím úkon směřující k vyměření daně nebo k jejímu dodatečnému stanovení.

Výdaje na pracovní cesty podnikatelů v roce 2010

15. 1. 2010

Pro stanovení výdajů za spotřebované pohonné hmoty podle § 24 odst. 2 písm. k) bod 3 zákona lze použít ceny stanovené vyhláškou MPSV č. 462/2009 Sb. vydanou pro účely poskytování cestovních náhrad zaměstnancům v pracovním poměru, která je účinná v době konání cesty.

Změny v zákoně o veřejných zakázkách nabyly účinnosti 1. ledna 2010!

8. 1. 2010

Ve Sbírce zákonů (částka 135 / ročník 2009) byl uveřejněn zákon č. 417/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

OSVČ: Změna výše záloh na pojistné na důchodové pojištění od 1. 1. 2010

18. 12. 2009

Odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti zůstává v roce 2010 pro OSVČ ve stejné výši jako v roce 2009.

1. leden přinese do účtování DPH rozsáhlé změny

11. 12. 2009

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, byl od data vstupu ČR do EU několikrát novelizován. S účinností od 1. 1. 2010 jsou navrhovány v oblasti DPH další změny, a to v rámci celkem tří novel zákona o DPH, které jsou k 1. 12. 2009 (tj. k datu redakční uzávěrky tohoto článku) v různém stavu projednávání.

Zavedení institutu ceny obvyklé od 1. 1. 2010

4. 12. 2009

S účinností od 1. 1. 2010 je v zákoně o DPH znovu zaveden institut tzv. ceny obvyklé pro vybrané obchodní případy.

Od 1. 1. 2010 se ruší výjimka pro zaměstnance, kteří jsou poživateli starobního důchodu

27. 11. 2009

Od 1. ledna 2010 smí zaměstnanec, který již je poživatelem starobního důchodu, vykonávat výdělečnou činnost v pracovněprávním vztahu uzavřeném na dobu neurčitou.

ČR zrychlila čerpání peněz z fondů EU

19. 11. 2009

Česká republika vyčerpala již přes 46 miliard korun díky nově přijatým opatřením MMR ČR.

Od 1. prosince se použíjí nové tiskopisy pro nárokování nemocenského a ošetřovného

13. 11. 2009

Od 1. prosince 2009 se změní tiskopisy, kterými se uplatňuje nárok na nemocenské a ošetřovné, a také povinnosti ošetřujícího lékaře.

Novinky k novele zákona o DPH k 1. 1. 2010 (DPH balíček)

6. 11. 2009

4. 11. 2009 byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR ve třetím čtení schválen návrh zákona, kterým by měl být s účinností od 1. 1. 2010 změněn zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Novela zákona o DPH k 1. 1. 2010 a důsledky její případné opožděné účinnosti

30. 10. 2009

V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR je v současné době v projednávání návrh zákona, kterým by měl být s účinností od 1. 1. 2010 změněn zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Upozornění: Mění se den zaplacení daní finančnímu úřadu

23. 10. 2009

Dne 1. listopadu 2009 vstupuje v platnost novela zákona o správě daní  a poplatků.

Změna poskytování náhrady mzdy

16. 10. 2009

Dnem 9. října nabývá účinnosti novela zákoníku práce, která přináší časové omezení doby v rámci prvních 3 pracovních směn, respektive tzv. placených svátků, v nichž náhrada mzdy nepřísluší (karenční doby) a zrušení tzv. karenční doby při karanténě.
 

Senát projednává novelu zákona o veřejných zakázkách

8. 10. 2009

Dne 9. 9. 2009 přijala Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR novelu, kterou se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Výzva firmám: Udávejte konkurenci s pirátským softwarem

2. 10. 2009

BSA osloví tuzemské firmy, aby ohlásily softwarové pirátství.

Peníze na další vzdělávání jsou již připraveny

25. 9. 2009

Další kraje připravují výzvu k předkládání žádostí o dotace z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání.

Nové možnosti odpisování hmotného majetku pořízeného od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2010

18. 9. 2009

Novela č. 216/2009 Sb., zákona o daních z příjmů v novém § 30a umožňuje prvním majitelům odpisovat hmotný majetek pořízený v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2010 rovnoměrně bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 12 měsíců.

20. července 2009 vstoupila v platnost novela zákona o daních z příjmů

11. 9. 2009

Novela č. 216/2009 Sb., kterou se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, nabyla účinnosti dnem svého vyhlášení, tj. 20. 7. 2009. Tato novela se mimo jiné týká zkráceného finančního leasingu.