Aktuálně

Schválena novela zákona o účetnictví

4. 6. 2010

Vláda 10. května 2010 schválila novelu zákona o účetnictví, která umožňuje účtovat podle IFRS.

Aktuální výzvy pro podnikatelský sektor

28. 5. 2010

Pro podnikatelský sektor jsou v nejbližším období aktuální tyto výzvy:

Pokyn D-280 o prodloužení termínu pro podání přiznání k dani z nemovitosti byl zrušen

21. 5. 2010

Pokyn D-340 vydaný Ministerstvem financí 5. května 2010 zrušuje pokyn D-280 o prodloužení termínu pro podání přiznání k dani z nemovitostí.

Cena obvyklá jako základ daně u plnění pro osoby v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k plátci

14. 5. 2010

S účinností od 29. dubna 2010 se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („zákon o DPH“).

Nové dotační výzvy ve veřejném sektoru

7. 5. 2010

Dotace a fondy: Aktuální výzvy pro veřejný sektor

Nový zákon o spotřebitelském úvěru čeká na podpis prezidenta

30. 4. 2010

Sjednávání spotřebitelských úvěrů se bude řídit novými pravidly. Návrh zákona má posílit důvěru a právní jistotu ve vztazích mezi spotřebiteli a poskytovateli spotřebitelských úvěrů.

Krajské hygienické stanice zkontrolovaly přes 16 000 zaměstnavatelů

23. 4. 2010

Povinnost zaměstnavatele zajistit pro své zaměstnance závodní preventivní péči vyplývá z ust. § 40 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.

Novela zákona o DPH – zdanění zaměstnaneckých benefitů

16. 4. 2010

13. 4. 2010 přehlasovala Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR veto prezidenta a docílila změny v zákoně o DPH.

Změny v nemocenském pojištění pro rok 2010

9. 4. 2010

Pro rok 2010 bylo přijato úsporné opatření, které spočívá v úpravě vyměřovacího základu.

Novela zákona o DPH týkající se zaměstnaneckých benefitů

31. 3. 2010

V rámci novely zákona o DPH provedené zákonem č. 489/2009 Sb. došlo s účinností od 1. 1. 2010 k doplnění nového ustanovení § 36a, podle kterého je plátce povinen při dodání zboží nebo poskytnutí služby u zákonem vymezených osob a při splnění dalších podmínek stanovených v § 36a odst. 1 a 2 ZDPH použít základ daně ve výši ceny obvyklé podle zvláštního právního předpisu.

15. 3. 2010 vláda schválila návrh na jednodušší čerpání evropských dotací

26. 3. 2010

Vládní návrh pro jednodušší získávání dotací má usnadnit čerpání peněz z unijních fondů.

28. dubna 2010 bude zahájena evropská kampaň za bezpečnost při údržbě zařízení 2010–2011

19. 3. 2010

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci přichystala další etapu kampaně Zdravé pracoviště, která se bude týkat údržby zařízení.

Dotace a fondy: Aktuální výzvy pro soukromý sektor

12. 3. 2010

Aktuální výzvy pro podnikatelský sektor v nejbližším období:

Prominutí příslušenství daně z důvodu tvrdosti

5. 3. 2010

MF vydalo pokyn D-330, kterým se s účinností od 1. 11. 2009 vymezují nejčastější důvody pro prominutí příslušenství daně z důvodu tvrdosti podle ustanovení §55a zákona č. 337/1992 Sb.

Nová aplikace na Daňovém portálu – Vrácení DPH plátcům v jiných členských státech

26. 2. 2010

Od 1. ledna 2010 Daňový portál obsahuje novou aplikaci Vrácení DPH plátcům v jiných členských státech.

Od 1. 1. 2010 začal platit jednotný registrační formulář

19. 2. 2010

Registrační formulář sjednocuje různé typy formulářů a usnadňuje komunikaci s úřady.

Změny kryptografických algoritmů v elektronickém podpisu

12. 2. 2010

Bezpečné využívání elektronického podpisu je závislé zejména na kryptografických algoritmech. Ty musí respektovat neustálý rozvoj v oblasti kryptoanalýzy a výpočetních technologií. Z toho důvodu ustupuje Česká republika stejně jako ostatní členské státy EU od používání dosud využívaného algoritmu SHA-1.

Dotace a fondy: Aktuální výzvy pro veřejný sektor

29. 1. 2010

Aktuální výzvy pro veřejný sektor v nejbližším období:

Od 1. 1. 2010 může být tříletá prekluzivní lhůta prodloužena

21. 1. 2010

Tříletá prekluzivní lhůta může být podle § 47 odst. 2 ZSDP prodloužena, pokud správce daně učiní před jejím uplynutím úkon směřující k vyměření daně nebo k jejímu dodatečnému stanovení.

Výdaje na pracovní cesty podnikatelů v roce 2010

15. 1. 2010

Pro stanovení výdajů za spotřebované pohonné hmoty podle § 24 odst. 2 písm. k) bod 3 zákona lze použít ceny stanovené vyhláškou MPSV č. 462/2009 Sb. vydanou pro účely poskytování cestovních náhrad zaměstnancům v pracovním poměru, která je účinná v době konání cesty.

Změny v zákoně o veřejných zakázkách nabyly účinnosti 1. ledna 2010!

8. 1. 2010

Ve Sbírce zákonů (částka 135 / ročník 2009) byl uveřejněn zákon č. 417/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

OSVČ: Změna výše záloh na pojistné na důchodové pojištění od 1. 1. 2010

18. 12. 2009

Odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti zůstává v roce 2010 pro OSVČ ve stejné výši jako v roce 2009.

1. leden přinese do účtování DPH rozsáhlé změny

11. 12. 2009

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, byl od data vstupu ČR do EU několikrát novelizován. S účinností od 1. 1. 2010 jsou navrhovány v oblasti DPH další změny, a to v rámci celkem tří novel zákona o DPH, které jsou k 1. 12. 2009 (tj. k datu redakční uzávěrky tohoto článku) v různém stavu projednávání.

Zavedení institutu ceny obvyklé od 1. 1. 2010

4. 12. 2009

S účinností od 1. 1. 2010 je v zákoně o DPH znovu zaveden institut tzv. ceny obvyklé pro vybrané obchodní případy.

Od 1. 1. 2010 se ruší výjimka pro zaměstnance, kteří jsou poživateli starobního důchodu

27. 11. 2009

Od 1. ledna 2010 smí zaměstnanec, který již je poživatelem starobního důchodu, vykonávat výdělečnou činnost v pracovněprávním vztahu uzavřeném na dobu neurčitou.