JUDr. Michal Petr, Ph.D.

Michal Petr působí na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže od roku 2003 jako ředitel Legislativně právního odboru, od roku 2009 jako ředitel Sekce legislativy a mezinárodních záležitostí.

V rámci svého působení na Úřadě vedl zejména práce na novelizacích zákona o ochraně hospodářské soutěže souvisejícími s členstvím České republiky v EU a na přípravě nového programu leniency z roku 2007. Je spoluautorem komentáře k zákonu o ochraně hospodářské soutěže a k zákonu o veřejných zakázkách, rozsáhle publikuje na téma soutěžního práva a vybraných otázek práva komunitárního.

Současně předsedá rozkladové komisi Úřadu pro oblast hospodářské soutěže. Je aktivní i v akademické sféře, kde pracuje jako odborný asistent na Ekonomicko správní fakultě Masarykovy univerzity a na Právnické fakultě Univerzity Palackého, v obou případech v oboru soutěžního a evropského práva.