Správní řízení ve škole krok za krokem

66 SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VE ŠKOLE KROK ZA KROKEM 6.1 Přijetí ke vzdělávání ve střední škole Přijetí ke vzdělávání ve střední škole je správní řízení na žádost . Škola rozhoduje ve správním řízení jak v případě vyhovění, tak zamítnutí žádosti. Střední škola jménem svého ředitele rozhoduje o přijetí či nepřijetí ke vzdělávání ve střed- ní škole podle § 59 a následujících a § 165 odst. 2 písm. f) školského zákona, podle vyhláš- ky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších před- pisů, a v souladu se správním řádem. U středních škol existuje samostatná vyhláška týkající se přijímacího řízení, proto musí být uvedena ve výroku rozhodnutí. Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní do- cházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, pokud školský zákon nestanoví jinak, a kteří při přijímacím řízení splnili pod- mínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti . Přijímací řízení a jeho výsledky Přijímací řízení do prvního ročníku oborů středního vzdělání se uskutečňuje v jednotli- vých kolech vyhlašovaných ředitelem školy. Ředitel školy je povinen vyhlásit nejméně jedno kolo přijímacího řízení . První kolo přijímacího řízení vyhlašuje ředitel školy do 31. ledna. V případě zápisu školy nebo oboru vzdělání do školského rejstříku po 31. led- nu může ředitel školy vyhlásit první kolo přijímacího řízení v jiném termínu, nejpozději však do 31. srpna. Ředitel školy stanoví pro jednotlivá kola přijímacího řízení jednotná kritéria přijímání do oboru vzdělání a formy vzdělávání , způsob hodnocení jejich spl- nění a předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání. Znamená to, že každé kolo přijímacího řízení může mít jiná kritéria přijetí. Ředitel školy může stanovit pro přijímací řízení školní přijímací zkoušku, přičemž stanoví pro první kolo přijímacího řízení dva termíny konání této zkoušky. Informaci o vyhlášení jednotlivých kol přijímacího řízení zveřejní ředitel školy pro první kolo přijímacího řízení do 31. ledna a pro další kola přijímacího řízení nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení. Informace musí být zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouš- kou se koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky. § 59 a následující, § 165 odst. 2 písm. f) školského zákona Výjimku tvoří obory vzdělání s talentovou zkouškou, kromě gymnázia se sportovní přípravou, a zkrácené studium.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTE4OTQ3