Vzdělávací kurz: Specialista veřejných zakázek po technické novele od 1. 1. 2015

Vzdělávací kurz: Specialista veřejných zakázek po technické novele od 1. 1. 2015

Získejte znalosti a jistotu, že řídíte zadávací procesy v souladu s platnou legislativou a předpisy

Termín: 22. 1. 2015 – 19. 3. 2015
Přednáší:

Zadávací řízení je velmi komplikovaný proces, v němž každé rozhodnutí může být právně postižitelné. Jeho průběh je často zdržován či rozporován dodavateli a zadavatelům jsou ukládány vysoké pokuty kvůli zbytečným pochybením. Oblast veřejného zadávání je také předmětem kontinuálního legislativního vývoje (od 1. 1. 2015 očekáváme další technickou novelu a v přípravě je zbrusu nový ZVZ). Absolvent kurzu si ucelí a prohloubí své znalosti a získá jistotu, že jeho rozhodnutí se opírají o platnou a aktuální legislativu včetně.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl kurzu:

Vypisování veřejných zakázek je činnost nezbytná, přísně kontrolovaná veřejností i dodavateli a nelze se vyhnout odpovědnosti z ní plynoucí. Zákon o veřejných zakázkách přitom stále prochází novelizacemi (ta nejbližší z nich má nabýt účinnosti k 1. lednu 2015) a je obtížné si udržovat spolehlivě pevnou platformu znalostí a dovedností potřebných jak obecně, tak v jednotlivých druzích zadávacích řízení.

Cílem sedmitýdenního kurzu je osvojit si v dostatečné míře celé zadávací řízení ve všech jeho základních podobách a naučit se správně jej vést a obratně si počínat v jeho jednotlivých fázích tak, aby se zadavatel vyvaroval zjevných rozporů se zákonem i dílčích vad zadávacího řízení, které mohou vést k negativním důsledkům. Projdeme s vámi postupně celým procesem od přípravy zadávacího řízení a jeho zahájení, přes úkony před uplynutím lhůty pro podání nabídek, otevírání obálek, posouzení a hodnocení až k závěru zadávacího řízení, včetně řešení námitek a řízení před orgánem dohledu.

Hlavní výhodou našeho kurzu je komplexní pohled na problematiku zadávacího řízení systematicky rozpracovaný do šesti vzájemně provázaných modulů se závěrečným prověřením nabytých znalostí. Absolvujete různé formy vzdělávání s převládajícím distančním způsobem výuky nevyžadujícím dojíždění. Zároveň můžete konzultovat problematické okruhy na seminářích a webinářích. Obsah kurzu naleznete zde.

Komu je kurz určen:

Vzdělávací kurz Specialista veřejných zakázek je určen veřejným zadavatelům, zástupcům státní správy a samosprávy, dále sektorovým zadavatelům, zástupcům příjemců dotací a všem zájemcům, kteří již mají zkušenost se zadávacím procesem. Velmi přínosný bude pro osoby rozhodující o podmínkách konkrétních zadávacích řízení, tedy pro vedoucí oddělení veřejných zakázek, referenty veřejných zakázek či odborné poradce z tohoto oboru.

Další informace:

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o odborném vzdělávání. V ceně kurzu jsou výukové materiály k jednotlivým modulům (přístup k online i offline verzi webinářů) a vyhodnocení závěrečného testu. K získání osvědčení je třeba zodpovědět správně alespoň 70 % otázek. Obchodní podmínky jsou k dispozici zde.

Obsahová struktura kurzu

Modul č. 1: Celodenní seminář (Praha 22. 1. 2015, 9-15:30)

Přípravná fáze a vyhlášení zadávacího řízení

 • Zopakování základních pojmů v oblasti veřejného zadávání, základních zásad, finančních limitů, druhů zadávacího řízení, právního rámce, výjimek
 • Technická novela zákona o veřejných zakázkách od 1. 1. 2015
 • Příprava zadávacího řízení – zpracování předběžného oznámení, zadávací dokumentace a technických a obchodních podmínek, požadavky na uveřejňování v této fázi zadávacího řízení
 • Vymezení předmětu veřejné zakázky, nepřípustné dělení zakázky
 • Kvalifikační předpoklady, vymezení technických kvalifikačních předpokladů (minimální úroveň, způsob prokázání)
 • Výhrada plnění, požadavky na subdodavatele 
 • Stanovení hodnoticích kritérií – základní (nejnižší nabídková cena, ekonomická výhodnost nabídky) a dílčí hodnoticí kritéria (objektivní, subjektivní)
 • Lhůta pro podání nabídek (jak má být dlouhá, kdy je nutné prodloužit a kdy je možné zkrátit), zadávací lhůta
 • Formální požadavky na zpracování nabídky a další administrativní úkony (prohlídka místa plnění), podávání nabídek, příprava na další fáze zadávacího řízení
Modul č. 2: Skripta

1. fáze zadávacího řízení – činnosti do uplynutí lhůty pro podání nabídek

 • Příprava zadávacího řízení zadavatelem – zpracování zadávacích podmínek, možnosti a způsoby stanovení technických a obchodních podmínek, stanovení lhůt a jejich běh, zpracování předběžného oznámení a odůvodnění veřejné zakázky
 • Vymezení předmětu veřejné zakázky a dělení zakázky – rozhodovací praxe orgánu dohledu a soudů
 • Jednací řízení bez uveřejnění – podmínky použití, rozhodovací praxe orgánu dohledu a soudů
 • Úkony zadavatele v této fázi zadávacího řízení – povinnosti uveřejnění, poskytování zadávací dokumentace, poskytování dodatečných informací dodavatelům, ustavení komise pro otevírání obálek a hodnoticí komise, požadavky na složení komisí, související možnosti
 • Požadavky na kvalifikaci – způsob prokazování splnění kvalifikace, lhůty, prokazování prostřednictvím subdodavatele, rozhodovací praxe orgánu dohledu a soudů
 • Hodnoticí kritéria – stanovení základního hodnoticího kritéria a dílčích hodnoticích kritérií, rozhodovací praxe orgánu dohledu a soudů
Modul č. 3: Webinář (5. 2. 2015, 13-14:30)
 • Evropské zadávací směrnice, novelizace vnitrostátní právní úpravy 2014, 2015
 • Diskuse k tématům a vybraným rozhodnutím orgánu dohledu a soudů uvedeným na semináři č. 1 a ve skriptech č. 1.
 • Odpovědi na dotazy účastníků zaslané před konáním webináře.
Modul č. 4: Celodenní seminář (Praha 19. 2. 2015, 9-15:30)

Činnosti po lhůtě pro podání nabídek

 • Otevírání obálek – průběh, činnost komise pro otevírání obálek, protokol o otevírání obálek, lhůta pro konání otevírání obálek
 • Posouzení kvalifikace – kdo ho provádí, stáří dokladů, možnosti doplnění kvalifikace (lhůty), protokol o posouzení kvalifikace, změny v kvalifikaci
 • Posouzení nabídek – kdo ho provádí, předmět posouzení (splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele stanovených v zadávacích podmínkách), možnosti vysvětlení nejasností (lhůty), mimořádně nízká nabídková cena (žádost o zdůvodnění, další postup), protokol
 • Hodnocení nabídek – kdo a kdy ho provádí, protokol, zpracování zprávy o posouzení a hodnocení nabídek
 • Vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení – lhůty, postupy
 • Výběr nejvhodnější nabídky
 • Součinnost při uzavírání smlouvy – lhůty
 • Námitky – přezkoumání a rozhodnutí o námitkách, lhůty
 • Řízení před orgánem dohledu – správní řízení, základní pravidla a povinnosti zadavatele, předběžné opatření
 • Zrušení zadávacího řízení – podmínky, postupy, opatření k nápravě
Modul č. 5: Skripta

2. fáze zadávacího řízení – činnosti od uplynutí lhůty pro podání nabídek

 • Otevírání obálek – průběh a postupy, základní zásady, zveřejňované informace
 • Posouzení kvalifikace – postup a náležitosti protokolu o posouzení kvalifikace, doplnění a objasnění kvalifikace, rozhodovací praxe orgánu dohledu a soudů
 • Posouzení a hodnocení nabídek – postup, posouzení nabídkových cen z hlediska mimořádné nízkosti ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, možnosti hodnoticí komise, vysvětlení nejasností a zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, náležitosti výstupů činnosti, rozhodovací praxe orgánu dohledu a soudů
 • Zrušení zadávacího řízení – podmínky pro fakultativní a obligatorní zrušení zadávacího řízení, rozhodovací praxe orgánu dohledu a soudů
Modul č. 6: Webinář (5. 3. 2015, 13-14:30)
 • Bid rigging
 • Diskuse k tématům a vybraným rozhodnutím orgánu dohledu a soudů uvedeným na semináři č. 2 a ve skriptech č. 2.
 • Odpovědi na dotazy účastníků zaslané před konáním webináře.
Závěrečný online test s výběrem odpovědí (do 19. 3. 2015)

Mgr. Jan Turek

Jan Turek je advokátem v advokátní kanceláři Weinhold Legal, v níž působí od roku 2001.