Integrace a inkluze ve školní praxi Integrace a inkluze ve školní praxi

Integrace a inkluze ve školní praxi

Nové přístupy ke vzdělávání pro učitele i rodiče

Specializovaný a prakticky zaměřený odborný zpravodaj zabývající se vysoce aktuální problematikou integrace a inkluze dětí, žáků a studentů. Představuje cenného pomocníka, díky němuž zjistíte, jak správně diagnostikovat a zařadit například jedince se zdravotním znevýhodněním, zdravotním postižením i jedince pocházejícího ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Specializovaný a prakticky zaměřený odborný zpravodaj zabývající se aktuální problematikou integrace a inkluze dětí, žáků a studentů. Představuje cenného pomocníka, díky němuž zjistíte, jak správně diagnostikovat a zařadit jedince se zdravotním znevýhodněním, zdravotním postižením nebo pocházejícího ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Využijte prémiovou verzi, která přináší archiv celého předchozího ročníku, množství praktických bonusů online, videolekcí či metodik a neomezenou dostupnost odkudkoliv!

Autor:

Výhody prémiové verze

`

2 290 Kč
roční předplatné bez DPH a expedičních nákladů

2 990 Kč
roční předplatné bez DPH a expedičních nákladů

Pozor, předplatné zpravodaje můžete uhradit i prostřednictvím tzv. šablon!

Popis produktu: 

Odborný zpravodaj na pozadí legislativního rámce řeší problematiku integrace a inkluze, tedy správného zařazení dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a co nejefektivnější práci s nimi. Problematika inkluzivního vzdělávání je stále významnější, v současné době zejména vzhledem k účinnosti tzv. inkluzivní vyhlášky. Díky odbornému zpravodaji získáte měsíc co měsíc aktuální informace, účinné tipy, praktické rady a prověřená doporučení, jak postupovat při reedukaci SPU, kompenzaci smyslového postižení či jak pracovat s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. 

Ukázkové strany:

Ukázkové číslo zpravodaje si můžete prolistovat zde.

Výhody produktu:

 • Ujistíte se, že postupujete v souladu s dikcí školského zákona i dalších právně závazných předpisů.
 • Budete schopni správně zařadit dítě se speciálními vzdělávacími potřebami do celého vzdělávacího procesu a dokážete s ním efektivně pracovat.
 • Vhodným postupem se vyhnete nepopulárním opatřením, jako je například segregace příslušníků romského etnika či opakování ročníku.
 • Navážete kvalitní spolupráci s rodiči i s odborníky zapojenými v procesu integrace a inkluze a zajistíte jejich vzájemnou součinnost.
 • Díky specializovanému zpravodaji získáte řadu užitečných nástrojů ve formě žádostí, vzorů individuálních vzdělávacích plánů či diagnostických, monitorovacích a metodických listů.

Zakoupení zpravodaje mohou z tzv. šablon uhradit ty MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ, které si vybraly šablony zaměřené na inkluzi, popř. šablony spoluprací, ve kterých se budou zaměřovat na inkluzi. Dále je možné si zpravodaj objednat i v rámci některých personálních šablon (školní asistent, psycholog nebo speciální pedagog).

Komu je produkt určen:

Odborný zpravodaj je určen ředitelkám a vedoucím učitelkám mateřských škol, ředitelům základních škol a základních škol speciálních, ředitelům gymnázií, SOŠ a SOU, manažerům zařízení zajišťujících volnočasové aktivity dětí, žáků a studentů, ředitelům, pedagogům a vychovatelům domů dětí a mládeže i dalších středisek poskytujících náhradní rodinnou péči nebo zajišťujících ústavní a ochrannou výchovu dětí a mládeže, výchovným poradcům všech typů škol a školských zařízení.

Specifikace produktu:

Dvoubarevný odborný zpravodaj, formát A4, 32 stran. Vychází jako měsíčník (vyjma prázdnin) od září 2013.  

Pozor, předplatné zpravodaje můžete uhradit i prostřednictvím tzv. šablon!

Popis produktu: 

Odborný zpravodaj na pozadí legislativního rámce řeší problematiku integrace a inkluze, tedy správného zařazení dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a co nejefektivnější práci s nimi. Problematika inkluzivního vzdělávání je stále významnější, v současné době zejména vzhledem k účinnosti tzv. inkluzivní vyhlášky. Díky odbornému zpravodaji získáte měsíc co měsíc aktuální informace, účinné tipy, praktické rady a prověřená doporučení, jak postupovat při reedukaci SPU, kompenzaci smyslového postižení či jak pracovat s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.

Ukázkové strany

Ukázkové číslo zpravodaje si můžete prolistovat zde.

Mimořádné bonusy prémiové verze:

 • Všechna čísla předchozího ročníku zpravodaje v přehledném elektronickém archivu s možností vyhledávání
 • Pravidelné BONUSY v podobě záznamů webinářů a e-learningů
 • Výrazné slevy na vzdělávací akce
 • Zajímavé metodiky pro práci s dětmi, žáky či studenty v inkluzivní třídě
 • Užitečné pracovní listy pro dyskalkuliky a pro žáky se SVP
 • Dále najdete návodná doporučení „co dělat“ v případě náznaku rizikového chování
 • Vzory pro zařazení nadaného či mimořádně nadaného žáka do kolektivu

Výhody produktu:

 • Ujistíte se, že postupujete v souladu s dikcí školského zákona i dalších právně závazných předpisů.
 • Budete schopni správně zařadit dítě se speciálními vzdělávacími potřebami do celého vzdělávacího procesu a dokážete s ním efektivně pracovat.
 • Vhodným postupem se vyhnete nepopulárním opatřením, jako je například segregace příslušníků romského etnika či opakování ročníku.
 • Navážete kvalitní spolupráci s rodiči i s odborníky zapojenými v procesu integrace a inkluze a zajistíte jejich vzájemnou součinnost.
 • Díky specializovanému zpravodaji získáte řadu užitečných nástrojů ve formě žádostí, vzorů individuálních vzdělávacích plánů či diagnostických, monitorovacích a metodických listů.

Zakoupení zpravodaje mohou z tzv. šablon uhradit ty MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ, které si vybraly šablony zaměřené na inkluzi, popř. šablony spoluprací, ve kterých se budou zaměřovat na inkluzi. Dále je možné si zpravodaj objednat i v rámci některých personálních šablon (školní asistent, psycholog nebo speciální pedagog).

Komu je produkt určen:

Odborný zpravodaj je určen ředitelkám a vedoucím učitelkám mateřských škol, ředitelům základních škol a základních škol speciálních, ředitelům gymnázií, SOŠ a SOU, manažerům zařízení zajišťujících volnočasové aktivity dětí, žáků a studentů, ředitelům, pedagogům a vychovatelům domů dětí a mládeže i dalších středisek poskytujících náhradní rodinnou péči nebo zajišťujících ústavní a ochrannou výchovu dětí a mládeže, výchovným poradcům všech typů škol a školských zařízení.

Specifikace produktu:

Dvoubarevný odborný zpravodaj, formát A4, 32 stran. Vychází jako měsíčník (vyjma prázdnin) od září 2013.  

Výběr z témat aktuálního vydání:

 • Právní otazníky okolo povinné maturity z matematiky
 • Podpůrná opatření pro žáky se smyslovým postižením
 • Bez obav spolu aneb inkluze ve vyloučených lokalitách
 • Metoda podporující rozvoj pracovního tempa
 • Školní speciální pedagog je pozice prospěšná i na střední škole
 • Šikana v mateřské škole
 • Mozek v pohybu

Pravidelné rubriky:

Řeč paragrafů: závazná legislativa při řešení integrace a inkluze; vymezení pojmů vztahujících se k integraci a inkluzi na pozadí legislativního rámce; odpovídající závazné předpisy v oblasti školské, sociální a zdravotnické legislativy a jejich správná aplikace 

Pod lupou: zevrubné objasnění a řešení vybraného aktuálního problému vážícího se k problematice integrace a inkluze; zásadní téma, které hýbe odbornou veřejností

Interview s odborníkem: rozhovor s osobností, která se věnuje otázkám integrace a inkluze v oblasti školství (psycholog, speciální pedagog, poradce, terapeut, lékař, právník atd.)

Problémy a řešení: rubrika, která podrobně mapuje problémy dětí, žáků a studentů se SVP (charakteristika postižení či problému; symptomy, projevy daného handicapu; možnosti účinné kompenzace apod.) 

Aktivity – hry – pomůcky: vhodné činnosti přispívající k řešení problémů SPUCH; volba podpůrných opatření – relaxace, výživa, pohybové aktivity…; didaktické a kompenzační pomůcky; zajímavé metodiky a náměty pro práci s žáky

Bc. Lenka Polášková

Lenka Polášková je specialistka na problematiku předškolní výchovy a vzdělávání, v minulosti také působila jako metodička asistentů pedagoga a školních asistentů Odboru školství a sportu Magistrátu města Ostravy.

Ing. Martina Ježková

Martina Ježková vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, obor marketing a management potravinářských výrob. Během studií psala populárně naučné články o potravinách a zdravé výživě, poté ve státní správě pracovala na odborech komunikace a jako tajemnice ředitele kabinetu ministra  (MZe).

JUDr. Hana Poláková

Absolventka PF Masarykovy Univerzity v Brně se již po studiích začala působit na odboru školství, posléze se stala vedoucí oddělení a v současné době působí na pozici vedoucí Odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

JUDr. Ondřej Moravec, Ph.D.

Ondřej Moravec je partnerem v Advokátní kanceláři Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Zároveň je spoluautorem komentáře ke školskému zákonu.

Ph.Dr. Ivana Křížová, Ph.D.

Ivana Křížová vystudovala jednooborovou psychologii a doktorské studium na Univerzitě Karlově v Praze. Od roku 2014 pracuje jako psycholožka v Psychiatrické nemocnici Bohnice, kde se vzdělává v klinické psychologii.

PhDr. Eva Vondráková

Eva Vondráková je předsedkyní Společnosti pro talent a nadání – STaN a zároveň zakladatelkou Klubu rodičů STaN. Má dlouhodobou praxi poradenského a školního psychologa a zkušenosti s prací s celým věkovým spektrem – od kojeneckého ústavu, přes mateřskou školu, působila jako školní psycholog pro ZŠ a gymnázia, externě vyučuje na VŠ.

Získejte z časopisu maximum užitku:

Prémiová varianta ročního předplatného časopisu Integrace a inkluze ve školní praxi kombinuje výhody elektronické a papírové formy tak, aby Vám přinesla maximum možného užitku z daného časopisu. Navíc získáte kompletní záznamy užitečných webinářů, sadu praktických nástrojů online a přístup k digitálnímu archivu starších čísel. Prémiové předplatné Vám přináší tyto výhody: 

  Prémiové Standardní
Tištěný časopis R R
Záznamy webinářů a další užitečné nástroje v elektronické podobě R X
Online přístup k časopisu* R S
Fulltextové vyhledávání R S
Lupa a interaktivní odkazy R S
Cena 2 990 Kč 2 290 Kč
*Okamžitý přístup z jakéhokoli počítače nebo mobilního zařízení se systémem iOS či Android přináší:
 • Stále zcela aktuální produkt, nové číslo časopisu vždy bez nutnosti čekat na fyzické dodání
 • Rychlé fulltextové vyhledávání napříč celým časopisem
 • Interaktivní odkazy na jiná místa v časopise či na webu
 • Snadnou orientaci a možnosti lupy v prostředí optimalizovaném pro danou platformu

Ochutnávku prémiové verze předplatného naleznete zde: www.forum-media.cz/premium/ini-demo 

 

 

2 290 Kč
roční předplatné bez DPH a expedičních nákladů

2 990 Kč
roční předplatné bez DPH a expedičních nákladů