Kontrolní složka ředitele školy

Kontrolní složka ředitele školy

Praktické návody, vzory a formuláře pro perfektní přípravu na kontrolu ze školní inspekce

Podle školského zákona jsou všechny školy hodnoceny a na základě podnětů a stížností kontrolovány Českou školní inspekcí. Pro případ plánované i nečekané kontroly přinášíme unikátní produkt na českém trhu, po němž sáhnete vždy, když musíte aktivně jednat, obhajovat správný postup a vše řádně dokladovat. Díky Kontrolní složce ředitele školy získáte nejen jistotu, že je veškerá školní dokumentace kompletní a v souladu s aktuální legislativou, ale i praktické návody, jak se na kontrolu nejlépe připravit.
 

2 990 Kč
bez DPH a expedičních nákladů

Popis produktu

Každá škola zodpovídá za dodržování právních předpisů vztahujících se k poskytování vzdělávání a školských služeb a za soulad svých dokumentů s právními předpisy a RVP. Školy a školská zařízení podléhají kontrole využívání finančních prostředků ze státního rozpočtu. V neposlední řadě zasílají České školní inspekci údaje o školních úrazech.

To vše obnáší neustálou péči o právně koherentní dokumentaci související s řádným řízením školy. Kontrolní složka ředitele školy (USB disk + šanon + privátní webová stránka) je zcela jedinečný produkt na českém trhu, který vám pomůže tomuto nároku dostát a zároveň vám nabídne praktické návody a doporučení, jak při kontrole ze strany České školní inspekce obstát. Seznamte se s podrobným obsahem složky.

 

Výhody multimediální publikace

Díky odborným návodům a kontrolním seznamům získají ředitelé školy podklady, které jim umožní:

 • důsledně uplatňovat povinnosti vyplývající z rozsáhlých právních předpisů,

 • obeznámit se s postupy kontrol ČŠI v praxi,

 • ověřenými postupy správně řídit školu a předejít případným sankcím.

Kontrolní složka (šanon) a USB jsou zároveň navrženy tak, aby bylo možné ukládat také vlastní dokumenty (komunikaci, důkazy, záznamy apod.) a přizpůsobit je konkrétním potřebám školy. Vše bude evidováno trvale a přehledně na jednom místě v listinné či elektronické podobě.

Prohlédněte si ukázku z obsahu Kontrolní složky.

Kontrolní složka vám poslouží jako:

 • příprava na pravidelnou kontrolu ze strany školní inspekce,
 • pomocník v krizové situaci,
 • přehledný seznam povinné dokumentace školy či školského zařízení.

 

Komu je produkt určen

Produkt Kontrolní složka ředitele školy je určen ředitelům škol všech stupňů (od mateřských škol po vyšší odborné školy) a všech druhů nezávisle na zřizovateli či zaměření. Dále jej ocení vedoucí školských zařízení, která rovněž podléhají kontrolám ze strany České školní inspekce.

 

Specifikace produktu

Multimediální produkt Kontrolní složka ředitele školy zahrnuje šanon (formátu A4, 97 stran), USB disk s aktuální legislativou, vzory a formuláři, které využijete ve své praxi, a privátní webovou stránku s elektronickou verzí publikace a dalšími užitečnými dokumenty.

Popis Kontrolní složky ředitele školy

 • multimediální produkt (USB disk + šanon + aktualizovaná privátní stránka)
 • praktický šanon formátu A4
 • USB disk se vzorovými formuláři, dokumenty, legislativou a užitečnými nástroji
 • celý obsah rovněž v elektronické podobě se snadným vyhledáváním a přístupem odkudkoliv na privátní stránce produktu spolu s dalšími materiály

Obsah 

USB disk 

 • Aktuální zákony a vyhlášky v úplném znění
 • Seznam povinné dokumentace školy dle školského zákona
 • Vzory, check-listy a formuláře
  • Checklisty k IVP žáka se SVP, mimořádně nadaného žáka (ZŠ, SOU, SŠ a gymnázia)
  • Check-list k poskytování podpůrných opatření (ZŠ, SOU, SŠ a gymnázia)
  • Vzory IVP (IVP pro žáka se SVP, IVP pro žáka-cizince) (ZŠ, SOU, SŠ a gymnázia)
  • Struktura IVP
  • Formuláře (katalogová složka, plán pedagogické podpory, třídní kniha, třídní výkaz)
 • Materiály k (vlastnímu) hodnocení kvalitní školy (PAUdit) (MŠ, ZŠ, SOU, SŠ, VOŠ)
 • Materiály k inspekční kontrole (na příkladu MŠ)
  • Vzorový školní řád
  • Zakládací listina MŠ
  • Postup kontroly ČŠI v MŠ v praxi
  • Žádost o přijetí do MŠ
  • Docházkový list a další materiály
 • Rámcové vzdělávací programy (včetně upraveného RVP ZV)
 • Doplňující dokumenty ke společnému vzdělávání, metodická doporučení:
  • Harmonogram kroků MŠMT
  • Metodické doporučení MŠMT
  • Průvodce ředitele společným vzděláváním
  • Přehled nejdůležitějších změn vyplývajících z novely školského zákona
  • Spolupráce školního asistenta
  • Třístupňový model péče

Uložené dokumenty jsou vhodné k okamžitému použití a adaptovatelné vzhledem k potřebám konkrétní školy. Lze je použít v elektronické podobě či vytisknout a založit do složky.

Šanon

Požadavky České školní inspekce

 • Kritéria hodnocení školy (MŠ, ZŠ, SOU, SŠ, gymnázia)

 • Výkon inspekční činnosti v mezích platné legislativy

 • Činnost školní inspekce:

  • Druhy kontrol (kontrola dodržování školských předpisů, finanční kontrola…)

  • Účastníci kontroly, jejich práva a povinnosti, možnost odvolání

  • Průběh kontroly v praxi

  • Příprava na kontrolu ČŠI

 • Praktická doporučení

Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

 • Kontrola naplňování práv dětí se SVP (resp. s podpůrnými opatřeními)
 • Profesionální práce s dětmi, které mají potíže s učením
 • Správný postup přípravy a vedení dokumentace
 • Konkrétní opatření v praxi (doplňující materiály na USB disku):  
  • Příprava individuálního vzdělávacího plánu
  • Spolupráce s rodiči
  • Další odborná pomoc
  • Úpravy v procesu vzdělávání
 • Práva a povinnosti ředitele v oblasti podpůrných opatření
 • Protiprávní jednání, porušení povinností a sankce
 • Praktická doporučení

2 990 Kč
bez DPH a expedičních nákladů