Kontrolní složka ředitele školy

Kontrolní složka ředitele školy

Praktické návody, vzory a formuláře pro přípravu na kontrolu z ČŠI

Podle školského zákona jsou všechny školy hodnoceny a na základě podnětů a stížností kontrolovány Českou školní inspekcí. Pro případ plánované i nečekané kontroly přinášíme unikátní produkt na českém trhu, po němž sáhnete vždy, když musíte aktivně jednat, obhajovat správný postup a vše řádně dokládat. Díky Kontrolní složce ředitele školy získáte nejen jistotu, že je veškerá školní dokumentace kompletní a v souladu s aktuální legislativou, ale i praktické návody, jak se na kontrolu nejlépe připravit.
 

Autor:

3 290 Kč
bez DPH a expedičních nákladů

Popis produktu

Každá škola zodpovídá za dodržování právních předpisů vztahujících se k poskytování vzdělávání a školských služeb a za soulad svých dokumentů s právními předpisy a RVP. Školy a školská zařízení podléhají kontrole využívání finančních prostředků ze státního rozpočtu. V neposlední řadě zasílají České školní inspekci údaje o školních úrazech. To vše obnáší neustálou péči o právně koherentní dokumentaci související s řádným řízením školy. Kontrolní složka ředitele školy (Šanon + privátní webová stránka) je zcela jedinečný produkt na českém trhu, který vám pomůže tomuto nároku dostát a zároveň vám nabídne praktické návody a doporučení, jak při kontrole ze strany České školní inspekce obstát. 

Seznamte se s podrobným obsahem složky nebo si prohlédněte ukázkové strany publikace.

Výhody multimediální publikace

Díky odborným návodům a kontrolním seznamům získají ředitelé školy podklady, které jim umožní:

 • důsledně uplatňovat povinnosti vyplývající z rozsáhlých právních předpisů,
 • obeznámit se s postupy kontrol ČŠI v praxi,

 • ověřenými postupy správně řídit školu a předejít případným sankcím.

Kontrolní složka vám poslouží jako:

 • příprava na pravidelnou kontrolu ze strany školní inspekce,
 • pomocník v krizové situaci,
 • přehledný seznam povinné dokumentace školy či školského zařízení.

Komu je produkt určen

Produkt Kontrolní složka ředitele školy je určen ředitelům škol všech stupňů (od mateřských škol po vyšší odborné školy) a všech druhů nezávisle na zřizovateli či zaměření. Dále jej ocení vedoucí školských zařízení, která rovněž podléhají kontrolám ze strany České školní inspekce.

Specifikace produktu

Multimediální produkt Kontrolní složka ředitele školy zahrnuje šanon (formátu A4, 98 stran) a privátní webovou stránku s aktuální legislativou, vzory a formuláři, které využijete ve své praxi.

Obsah šanonu

Požadavky České školní inspekce

 • Schéma organizační struktury a základní informace
 • Specifikace tematického šetření, hodnoticí a kontrolní činnost
 • Výstupy inspekční činnosti a jejich specifika
 • Inspekční tým, práva a povinnosti
 • Kritéria hodnocení
 • Oblast speciálních vzdělávacích potřeb dětí a žáků
 • Vedení povinné dokumentace škol a školských zařízení
 • Nejčastější nedostatky vycházející z inspekční činnosti
 • Podněty, stížnosti, oznámení
 • Legislativní zakotvení České školní inspekce – rychlá navigace

Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

 • Podpůrná opatření a individualizované vzdělávání
 • Podpůrná opatření
 • Pravidla pro uplatnění PO
 • Postup školy při poskytování PO I. stupně
 • Postup při poskytování PO II. až V. stupně
 • PO pro neslyšící a hluchoslepé žáky
 • Vzdělávání ve školách, třídách, odděleních, studijních skupinách pro žáky se SVP
 • Využití asistentů pedagoga
 • Individuální vzdělávací plán
 • Poradenská pomoc školského poradenského zařízení
 • Organizace vzdělávání žáků s přiznanými PO
 • Zvláštní ustanovení o vzdělávání žáků s PO II. až V. stupně
 • Zařazování žáků do školy, třídy, oddělení nebo studijní skupiny zřízené podle § 16 odst. 9 zákona
 • Vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů
 • Přechodná a závěrečná ustanovení školského zákona a prováděcí vyhlášky

Privátní webové stránky 

 • Aktuální zákony a vyhlášky v úplném znění
 • Seznam povinné dokumentace školy dle školského zákona
 • Vzory, check-listy a formuláře
 • Materiály k (vlastnímu) hodnocení kvalitní školy 
 • Materiály k inspekční kontrole 
 • Rámcové vzdělávací programy 
 • Doplňující dokumenty ke společnému vzdělávání, metodická doporučení:

Uložené dokumenty jsou vhodné k okamžitému použití a adaptovatelné vzhledem k potřebám konkrétní školy. Lze je použít v elektronické podobě či vytisknout a založit do složky.

 

JUDr. Hana Poláková

Absolventka PF Masarykovy Univerzity v Brně již po studiích začala působit na odboru školství, posléze se stala vedoucí Odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Mgr. Lenka Polášková

Lenka Polášková je specialistkou na problematiku předškolní výchovy a vzdělávání s mnohaletou pedagogickou a lektorskou praxí. V minulosti spolupracovala například s Českou školní inspekcí jako expertní posuzovatelka, přizvaná osoba pro inspekční činnost ve školách nebo s Výzkumným ústavem pedagogickým.

3 290 Kč
bez DPH a expedičních nákladů