Pohotový společník personalisty

Pohotový společník personalisty

Vzory – Kalkulačky – Příklady – Judikáty

Smlouvy, směrnice, dohody, žádosti, interní předpisy a další dokumenty v elektronické podobě pro personalisty a zaměstnavatele. Podklady jsou zpracovány tak, aby je bylo možné snadno editovat podle konkrétních potřeb zaměstnavatele a okamžitě využít v praxi.

Autor:

1 990 Kč
bez DPH a expedičních nákladů

Popis produktu

Cílem CD-ROMu Pohotový společník personalisty je usnadnit zaměstnavatelům a zaměstnancům praktickou aplikaci nových právních norem do každodenní praxe. Všechny vzory dokumentů pracovněprávního charakteru jsou v elektronické podobě, což usnadňuje jejich editaci pro konkrétní potřeby jednotlivých organizací.

Na CD-ROMu naleznete vzory pracovněprávních dokumentů, jako jsou pracovní smlouvy, manažerské smlouvy, interní předpisy zaměstnavatele, podklady pro písemnou komunikaci s odbory, vzory pro skončení pracovního poměru, dohody o změně sjednaného pracovního poměru, o pracovní době, kvalifikační dohody, dohody o odpovědnosti a náhradě škody a řadu dalších. Všechny vzory jsou doplněny stručným komentářem, příklady z praxe a upozorněním na časté chyby.

Doprovodná tištěná příručka obsahuje vysvětlení pro použití vzorů a upozornění na problematické oblasti (aktuálně například popis znaků i postihů švarcsystému).

Jednotlivé kapitoly na CD-ROMu jsou interaktivně propojeny s platnou legislativou (zákoník práce a související pracovněprávní předpisy) a judikáty (konkrétní výkladová a aplikační stanoviska soudu, která mají podstatný faktický vliv na právně aplikační praxi). Součástí produktu jsou také kalkulačky (výpočet výše cestovních náhrad, náhrady mzdy v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti aj.). 

Produkt se legislativně opírá o zákoník práce, zákon č. 262/2006 Sb., a související pracovněprávní předpisy a odráží právní stav po 1. 1. 2012. Maximální aktuálnost je zajišťována pravidelným aktualizačním servisem. O jeho výhodách si přečtěte zde. Podrobný obsah CD-ROMu Pohotový společník v pracovněprávních vztazích naleznete v záložce s označením Obsah

Výhody produktu

  • Na jednom místě naleznete všechny smlouvy, předpisy a další dokumenty pracovněprávního charakteru společně s příklady, které potřebujete ve své každodenní praxi.
  • Vaši práci usnadní profesionálně zpracované vzory v elektronické podobě, které snadno zeditujete dle konkrétních potřeb Vaší organizace.
  • Získáte jistotu, že pracovněprávní dokumentace je ve Vaší organizaci zpracována plně v souladu s legislativou účinnou od 1. 1. 2012.

Komu je produkt určen

CD-ROM Pohotový společník personalisty je určen především zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním a vedoucím zaměstnancům.

Specifikace produktu

Multimediální publikace obsahuje CD-ROM a doprovodnou textovou část (formát A5).

Vzorové strany

Screenshot1.jpg (obrázek JPEG)Náhled obrazovky_1.jpg

Screenshot2.jpg (obrázek JPEG)Náhled obrazovky_2.jpg

8.8. - Vnitřní předpis o rozvrhu pro DPČ a DPP.doc (dokument MS Word)8.8 Vnitřní předpis o rozvrhu pro DPČ a DPP.doc

2.5 - Pracovní smlouva, další náležitosti.doc (dokument MS Word)2.5 Pracovní smlouva, další náležitosti.doc

Obsah tištěné části publikace Pohotový společník personalisty (dokument Adobe PDF)Obsah tištěné části publikace Pohotový společník personalisty (41 KB)

Tematické části CD-ROMu Pohotový společník personalisty

I. Obecná dokumentace (plná moc ad.)

II. Vznik pracovního poměru

III. Změny pracovního poměru

IV. Ochrana práv a právního postavení zaměstnavatele a zaměstnanců

V. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

VI. Pracovní doba

VII. Odměňování a náhrady výdajů

VIII. Překážky v práci

IX. Dovolená

X. Péče o zaměstnance a zaměstnanecké benefity

XI. Odpovědnost za škodu

XII. Skončení pracovního poměru 

XIII. Vnitřní předpisy zaměstnavatele

XIV. Kalkulačky (např. výpočet poměrné části dovolené, náhrad jízdních výdajů a další)

XV. Legislativa

XVI. Judikáty (všechny právní úkony jsou doplněny stručným komentářem a příklady z praxe) 

 

Podrobný obsah CD-ROMu s kompletním výčtem veškeré dokumentace, kterou obsahuje, naleznete zde:

 Kompletní aktuální obsah CD-ROMu.pdf (dokument Adobe PDF)Kompletní aktuální obsah CD-ROMu.pdf

JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

1 990 Kč
bez DPH a expedičních nákladů