Problémy intimity ve škole

Problémy intimity ve škole

Jak učit zodpovědnému přístupu k sexualitě a respektu vůči druhým

Přistižení, odhalení, provalení intimního problému žáka a jeho zostuzení… Také ve třídě dochází k situacím, které by člověk raději nezažil. Přesto k nim učitelé musejí zaujmout postoj, pohotově a správně zareagovat. V sázce jsou společenské hodnoty i důstojnost a sebevědomí dítěte. Neuvízněte v rozpacích! Naše nová publikace Vás na řešení podobných situací připraví. Věnuje se nejčastějším a nejzávažnějším intimním problémům, na které ve škole narazíte. Zároveň ji využijete při rodinné či sexuální výchově.

2 990 Kč
bez DPH a expedičních nákladů

Cíl publikace

Učitelé, potažmo ředitelé jakožto osoby zodpovědné za dění ve škole, se musejí potýkat z celou škálou intimních témat a problémů. Jak zařadit sexuální témata do výuky a neohrozit mravní výchovu? Školní pojetí těchto témat často nejde na dřeň skutečným problémům v životě (spokojenému životu v partnerství či efektivní prevenci sexuálního násilí vůči dětem a mladistvým a jeho moderním formám).

Naopak v případě běžných projevů dětí a žáků mohou být učitelé snadno zaskočeni otázkami a reakcemi, s nimiž si nevědí rady. V rámci her a vztahů děti překračují hranice, které se musejí naučit respektovat. Jak se v takové chvíli zachovat? Nevhodný postup má velmi negativní dopad na sebevědomí dotyčného, ale také na chápání společenských norem. Cílem publikace je vybavit učitele zásadními informacemi v rovině právní, preventivní i reaktivní. Nabízí didaktické postupy, psychologické pohledy, rady a doporučení pro přirozené začlenění sexuální výchovy do každodenního života školy.

Díky publikaci získáte

 • přehled o závažných a citlivých intimních tématech, s nimiž se na půdě školy setkáváte,
 • odborně zpracovaný výklad nejdůležitějších témat a jejich vysvětlení s ohledem na vývojovou psychologii, biologii…
 • didaktické návody:
  • tipy na aktivity do třídnických hodin a diskusí v ranních kruzích,
  • aktivity a plány hodin, které můžete využít v rámci svých předmětů,
  • rady, jak mluvit s dětmi/žáky o intimních tématech prakticky, ale v mezích zákona.
 • postupy „Co dělat, když…
  • Rodiče nesouhlasí s pojetím/zařazením sexuálních témat?,
  • Zjistím, že žák(yně) se stal(a) obětí trestného činu?
  • Zjistím, že (zletilý/nezletilý) žák(yně) se stal(a) pachatelem trestného činu?
  • Žák se v hodinách projevuje nevhodně (záměrně/instinktivně)?...

Komu je publikace určena

Publikace Problémy intimity ve škole je určena všem ředitelům a učitelům mateřských, základních a středních škol, výchovným poradcům, metodikům prevence, školním psychologům a speciálním pedagogům. Cenné podněty v ní naleznou zejména učitelé rodinné výchovy, sexuální výchovy a občanské výchovy,

Specifikace

Produkt zahrnuje tištěnou publikaci a přístup na webovou stránku s užitečnými materiály, formuláři i aktivitami pro využití při výuce.

Obsah publikace:

Prevence sexuálního násilí vůči dětem

Jak děti upozornit na obezřetnost vůči dospělým? – tipy na hry a aktivity (osvojení si správných reakcí)

Jak se chovat při seznamování? Jaká pravidla dodržet při seznamování na internetu? – tipy na aktivity v hodině, rozbor příběhů

Jak s dětmi mluvit o sexuálních trestných činech?

Jak postupovat v případě zjištění trestného činu? (nejen právně, ale i psychologicky)

Sexuálně motivovaná šikana a formy kyberšikany

Projevy sexuality u dětí a žáků od MŠ po SŠ

Odlišování sféry soukromého a veřejného 

Jak respektovat hranice druhého?

Jak reagovat při nevhodném chování druhého? 

Problémy sexuální identity u dětí a žáků

Výchova ke zdravé sexualitě a vztahům

Jak vychovávat k životu v partnerství.

Jak žáky chránit před nástrahami a nebezpečím mediálních obsahů a kyberprostoru (časopisy, filmy, pornografie).

+ soukromá webová stránka s užitečnými materiály, formuláři i aktivitami pro využití při výuce.

2 990 Kč
bez DPH a expedičních nákladů