Seminář: Rizikové situace ve funkci člena statutárního orgánu, jejich řešení a nejčastější mýty

Seminář: Rizikové situace ve funkci člena statutárního orgánu, jejich řešení a nejčastější mýty

Nejčastější problémy vyvolávající rizika a jejich bezpečná řešení v praxi

Termín: 8. 3. 2016
Přednáší:

Členové statutárních orgánů obchodních společností se každý den setkávají s dopady právních povinností na výkon jejich funkce. O způsobu řešení některých situací přetrvávají nesprávné mýty (např. uzavírání pracovních smluv na výkon funkce jednatele), o úpravě jiných situací a z nich vyplývajících rizik členové často ani nevědí (např. kdy mohou udělit plnou moc či do jaké míry odpovídají za jednání osob, jimž svěřili plnění některých činností). Seminář tyto situace objasní a především nabídne praktická a správná řešení. 
 

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl semináře

Cílem semináře je popsat nejčastější sporné situace, do kterých se dostávají členové statutárních orgánů při výkonu své funkce, analyzovat je prakticky z právního hlediska, poukázat na rizika „zaběhnutých“ řešení a nastínit bezpečná a právně nezávadná řešení.

Zaměříme se mj. na uzavírání smluv mezi členem statutárního orgánu a samotnou společností (ať již smlouvy o výkonu funkce, v jejíž úpravě došlo s účinností od 1. 1. 2014 k zásadním změnám, anebo jakékoliv jiné smlouvy), delegování pravomocí na jiné osoby nebo povinnost informovat společnost o některých skutečnostech.

Intenzivně rozebereme aktuální rizika odpovědnosti členů statutárních orgánů za výkon jejich funkce, včetně zejm. popisu hrozících sankcí, a to jak v rovině civilní (mj. vznik povinnosti nahradit vzniklou škodu), tak v rovině trestní (mj. naplnění skutkové podstaty některého trestného činu). Zmíníme také klíčová soudní rozhodnutí, která zásadním způsobem určují výklad dotčených zákonných ustanovení.

Klikněte zde pro detailní program semináře.

Komu je seminář určen

Seminář je určen zejména členům statutárních orgánů a kontrolních orgánů obchodních společností (na něž se značná část závěrů aplikuje analogicky) stejně jako ostatním osobám, pro které je znalost této problematiky významná, například ředitelům, firemním právníkům, prokuristům a dalším.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály, občerstvení v průběhu kurzu a teplý oběd. Obchodní podmínky jsou k vaší dispozici zde. 

PROGRAM CELODENNÍHO SEMINÁŘE (9,00-15,30 hod.)

 

1. Obchodní společnosti a její orgány

 • česká právní úprava
 • zásadní změny od 1. 1. 2014

 

2. Statutární orgán a jeho postavení v obchodní společnosti

 • typy statutárních orgánů
 • zastoupení obchodní společnosti
 • způsob jednání obchodní společnosti x vnitřní omezení
 • práva a povinnosti:
  • obchodní vedení
  • péče řádného hospodáře
  • pravidlo podnikatelského úsudk

 

3. Smlouvy mezi statutárním orgánem a obchodní společností

 • smlouva o výkonu funkce
 • pracovní smlouva a problematika „švarcsystému“
 • jiné smlouvy („samokontraktace“)

 

4. Odpovědnost statutárního orgánu

 • typy odpovědnosti (civilní, trestní…) a podmínky vzniku
 • rozsah a způsob náhrady způsobené škody
 • ručení za dluhy společnosti
 • zákaz konkurence
 • zájmový střet a jeho úprava
 • přechodná ustanovení k novému zákonu
 • promlčení práva na náhradu škody

 

5. Významná soudní rozhodnutí

 • přehled významných soudních rozhodnutí
 • ilustrativní příklady z praxe

 

+ Diskuze a dotazy účastníků v průběhu celého seminárního dne

Mgr. Ivo Štorek

Mgr. Ivo Štorek absolvoval studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a v jejich rámci stáž v holandském Groningenu.