Seminář: Nové povinnosti v dozorech ve výstavbě v roce 2021

Seminář: Nové povinnosti v dozorech ve výstavbě v roce 2021

Technický dozor – stavební dozor – dozory dotčených orgánů

Termín: 29. 6. 2021
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Během stavebního procesu musí být dodržena celá řada požadavků nejen na výrobky zabudovávané do stavby, na projekční řešení stavby, ale i na kvalifikaci účastníků výstavby. Rozhodující roli sehrávají dozorové orgány, které při nesplnění těchto požadavků udělují nemalé sankce! Projektanti, stavbyvedoucí, technický dozor investora a koordinátor BOZP na staveništi proto musí umět prokázat odpovídající kvalifikaci.

Ve dvou se to lépe táhne! Přihlaste se se svým kolegou a získejte slevu 15 %.

5 490 Kč
bez DPH

Prezenčně, nebo online? Je to na vás!

Pokud se nechcete či nemůžete zúčastnit prezenčního semináře z důvodu nařízení zaměstnavatele, karantény apod., o svůj seminář nepřijdete! Zprostředkujeme vám přímý přenos, který si jednoduše pustíte na svém PC, notebooku či telefonu. Nepřijdete ani o možnost pokládat dotazy lektorovi. Pokud už teď víte, že využijete možnosti přímého přenosu, uveďte nám prosím do objednávky heslo „přímý přenos“.

Cíl semináře

Seminář Nové povinnosti v dozorech ve výstavbě v roce 2021 má za cíl seznámit účastníky s konkrétními požadavky právních předpisů v oblasti dozorů ve výstavbě a kdy je jaký dozor na stavbě potřeba. Přehledně rozebereme povinnosti jednotlivých dozorů a koordinátora BOZP ve výstavbě. Také se dozvíte, jaké technické požadavky jsou kladeny na výrobky, požární ochranu, VTZ nebo další podmínky BOZP.

Dále s účastníky rozebereme vedení stavebního deníku a dokumentaci staveb.

Klikněte zde pro detailní program semináře.

Komu je seminář určen:

Seminář je určen především těmto profesím: projektant, stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, koordinátor BOZP na staveništi, stavebník (investor).

Další informace:

Každý účastník obdrží CERTIFIKÁT. V ceně jsou elektronické materiály, občerstvení, teplý oběd a nahrávka v případě živého vysílání. Obchodní podmínky jsou k dispozici zde.

Program celodenního semináře (9,0015,00 hod.)

  • Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a související právní předpisy + nový stavební zákon
  • Dozory ve výstavbě: státní stavební dohled, dozor dotčených orgánů, technický dozor stavebníka, stavební dozor u staveb svépomocí, autorský dozor projektanta a koordinace BOZP ve výstavbě
  • Dozor nad plněním požadavků na výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
  • Dozor nad plněním požadavků na stavby podle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon
  • Dozor nad plněním požadavků na tzv. vyhrazená technická zařízení podle zákona č. 174/1968 Sb., o státním technickém dozoru nad bezpečností práce a příslušných prováděcích vyhlášek č. 18/1979 Sb., č. 19/1979 Sb., č. 21/1979 Sb. a č. 73/2010 Sb. (tlaková, zdvihací, plynová a elektrozařízení)
  • Dozor nad naplněním požadavků prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu popisujících procesy územního a stavebního řízení: vyhláška č. 498/20006 Sb., vyhláška č. 500/2006 Sb., vyhláška č. 501/2006 Sb., vyhláška č. 503/2006 Sb.
  • Dozor nad naplněním vyhlášky o dokumentaci staveb
  • č. 498/2006 Sb. vč. stavebního deníku.
Ing. Jindřich Pater

Ing. Jindřich Pater

Jindřich Pater je místopředsedou ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Je autorizovaným inženýrem TZS, TPS a EA. Působí také jako člen Redakční rady časopisu Zprávy a informace ČKAIT a člen Hodnotitelské poroty Ceny Inženýrské Komory ČKAIT.

Praha/online

Praha/online

Je na vás, zda si vyberete prezenční seminář, nebo online formu.

Prezenčně, nebo online? Je to na vás!

Pokud se nechcete či nemůžete zúčastnit prezenčního semináře z důvodu nařízení zaměstnavatele, karantény apod., o nic nepřijdete! Zprostředkujeme vám přímý přenos, který si jednoduše pustíte na svém PC, notebooku či telefonu. Nepřijdete ani o možnost pokládat dotazy lektorce. Pokud už teď víte, že využijete možnosti přímého přenosu, uveďte nám prosím do objednávky heslo „přímý přenos“. V případě, že z důvodu aktuálních vládních nařízení nebude možné organizovat semináře v prezenční formě, proběhne školení ve formě živého vysílání.

5 490 Kč
bez DPH