Vzdělávací kurz: Finance pro nefinanční manažery

Vzdělávací kurz: Finance pro nefinanční manažery

Praktický vhled do oblasti firemních financí

Termín: 2. 6. 2014 – 14. 7. 2014
Přednáší:

Znalost ekonomických vztahů a principů finančního řízení patří mezi základní znalosti každého manažera a podnikatele. Náš kurz je ideálním odrazovým můstkem pro neekonomy, kteří z hlediska své pozice musí občas vstoupit do neznámého světa financí či finančního řízení a potřebují k tomu získat solidní znalosti, aby se mohli v problematice orientovat.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Jste členem vedení společnosti a chybí Vám znalosti z oblasti ekonomických vztahů? Potřebujete se zorientovat v základních finančních výkazech a jejich vzájemných vazbách? Uvítali byste rychlý vhled do finančního řízení? Potom je náš kurz právě pro Vás.

 

Obsah kurzu je postaven na zmapování základních znalostí finanční terminologie a pochopení ekonomických souvislostí. Jeho cílem je umožnit manažerům s neekonomickým vzděláním bližší komunikaci s finančními manažery.

 

Jde o komplexní a ucelené odborné vzdělávání, poskytující zpětnou vazbu prostřednictvím úkolů k domácímu vypracování či závěrečného testu. Kurz navíc umožňuje získání užitečných znalostí a jejich aplikaci do praxe ve velmi krátkém čase - již během 1,5 měsíce.

 

Klikněte zde pro detailní Program kurzu.

Komu je kurz určen:

Kurz Finance pro nefinanční manažery je určen pro vedoucí pracovníky nebo specialisty nefinančních útvarů, manažery firemních týmů a pracovních skupin, případně další osoby podílející se aktivně na manažerském rozhodování včetně nejnižších úrovní řízení, a také pro majitele, jednatele nebo členy orgánů firem. Zkrátka je vhodný pro všechny, kteří chtějí být rovnocennými partnery finančnímu útvaru a porozumět finančnímu řízení firmy.

Další informace:

Jako účastník kurzu obdržíte OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, které můžete využít ve svém CV v části o odborném vzdělávání. V ceně kurzu jsou výukové materiály k jednotlivým modulům (přístup k online i offline verzi závěrečného webináře) a vyhodnocení závěrečného testu. K získání osvědčení je třeba zodpovědět správně alespoň 70 % otázek. Obchodní podmínky jsou k vaší dispozici zde.

Obsahová struktura kurzu:

 

Modul č. 1 (seminář, 2. 6. 2014, 9:00 - 15:30):

1.      Finanční výkazy podniku

         1.1.   rozvaha jako přehled podnikového majetku a zdrojů jeho krytí

         1.2.   výsledovka jako přehled o hospodaření podniku v provozní i finanční oblasti

         1.3.   cash flow jako přehled o zdrojích a umisťování peněžních prostředků

2.      Vazby mezi finančními výkazy, odraz podnikových činností ve výkazech, případová studie

3.      Rámcový finanční plán – komplexní představa o plánování jednotlivých položek a nutnosti provazování i ve vývoji, tvorba plánu na různých úrovních – kde se berou peníze a kam se ztrácejí?

4.      Struktura majetku a dopad na finanční výsledky firmy – fixní náklady, variabilní náklady, objem výroby, cena - analýza bodu zvratu

5.      Provozní páka – měření rizika a citlivosti zisku na změnu poptávky

6.      Kalkulace nákladů jako nástroj řízení portfolia výrobků

Součástí semináře je zadání úkolu č. 1 k samostatnému vypracování

 

Modul č. 2 (seminář, 16. 6. 2014, 9:00 - 15:30):

V úvodu semináře bude poskytnuta zpětná vazba k zadanému úkolu č. 1

1.      Růst hodnoty firmy a dílčí faktory jejího ovlivnění

         1.1.   Tvorba zisku – kontrola portfolia a nákladové struktury

         1.2.   Volba kapitálového mixu podle stádia životního cyklu podniku

         1.3.   Efektivní řízení krátkodobých financí – pohledávky a závazky z obchodní činnosti

         1.4.   Reinvestice – kdy použít zisk pro další rozvoj a kdy ho raději rozdělit

2.      Struktura použitého kapitálu (zadluženost) a dopad na ziskovost firmy – náklady kapitálu, doporučená bilanční pravidla, efektivní působení finanční páky

3.      Efekt spojení provozní a finanční páky – synergie úspěšná při růstu, ale nebezpečná při poklesu

4.      Řízení tzv. pracovního kapitálu (Working Capital), tj. salda oběžných aktiv a krátkodobých závazků

5.      Důvody nutné pro řízení pracovního kapitálu – vymezení rozdílu mezi pracovním kapitálem a cash flow

6.      Řízení pracovního kapitálu globálně optimalizací obratového cyklu peněz

7.      Řízení pracovního kapitálu po složkách – nástroje řízení zásob, pohledávek a závazků

Součástí semináře je zadání úkolu č. 2 k samostatnému vypracování

 

Modul č. 3 (seminář, 24. 6. 2014, 9:00 - 15:30):

V úvodu semináře bude poskytnuta zpětná vazba k zadanému úkolu č. 2

1.      Investiční činnost firmy

         1.1.   Druhy investic a kdy se objevuje jejich nutnost v rámci životního cyklu podniku

         1.2.   Parametry vstupující do hodnocení investic s cílem přijmout nebo zamítnout investici

         1.3.   Metody hodnocení investic

                  1.3.1. Statické metody a jejich opodstatněnost v investičním cyklu

                  1.3.2. Dynamické metody - NPV, IRR, Payback Period, Profitability index, metoda anuit

                  1.3.3. Specifika regulatorních investic a volby metod

2.      Hodnocení finančního zdraví

3.      Finanční analýza

         3.1.    Analýza absolutních ukazatelů – struktura aktiv, pasiv, nákladů, vývoj jednotlivých položek v čase, analýza pracovního kapitálu

         3.2.    Analýza poměrových ukazatelů:

                   3.2.1.rentability

                   3.2.2.likvidity

                   3.2.3.zadluženosti

                   3.2.4.aktivity

                   3.2.5.kapitálového trhu

                   3.2.6.produktivity

                   3.2.7.souhrnné ukazatele

         3.3.   Altmannův index

         3.4.   IN index

         3.5.   Výhody a nevýhody souhrnných ukazatelů

4.      Benchmarking s konkurenty, s odvětvím pomocí podnikových i externích ukazatelů, rozdíly mezi ratingem a syringem, nástroje benchmarkingu

Součástí semináře je zadání úkolu č. 3 k samostatnému vypracování

 

Modul č. 4 (webinář, 4. 7. 2014, 10:00 - 11:30):

Zpětná vazba k zadanému úkolu č. 2

Zodpovídání dotazů

Příprava na závěrečný test

 

Závěrečný online test s výběrem odpovědí

doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D.

Hana Scholleová po absolvování Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy vystudovala na Fakultě podnikohospodářské, Vysoké škole ekonomické v Praze obor Podniková ekonomika a management bakalářské, magisterské i doktorské studium.

Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.

Petra Štamfestová absolvovala bakalářské a magisterské studium na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze.