Vzdělávací kurz: Finance pro nefinanční manažery

Vzdělávací kurz: Finance pro nefinanční manažery

Praktický vhled do oblasti firemních financí

Termín: 15. 5. 2019 – 26. 6. 2019
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Každý manažer by měl disponovat znalostmi ekonomických vztahů a principů finančního řízení. Potřebujete získat nezbytný rozhled ve světě financí, aniž byste tuto oblast ovládali díky studiu či několikaleté praxi? Právě vám je určen náš praktický kurz. Pod vedením zkušených a oblíbených lektorek dosáhnete řady vědomostí uplatnitelných ve vaší praxi. Jednotlivé moduly kurzu jsou ušité na míru speciálně pro neekonomy. Vstupte do světa financí a finančního řízení vyzbrojeni nezbytnými znalostmi a rozhledem.

Přihlaste se už dnes! Přihlášení do 28. 3. získají 10% slevu!

Do konce zbývá

Dny
Hodiny
Minuty
Vteřiny

17 990 Kč 16 191 Kč
bez DPH

Cíl kurzu

Chybí vám znalosti ekonomických vztahů? Potřebujete se zorientovat v základních finančních výkazech a jejich vzájemných vazbách? Uvítali byste chybějící vhled do finančního řízení? Potom je náš kurz právě pro vás!

Obsah kurzu je postaven na zmapování základních znalostí finanční terminologie a pochopení ekonomických souvislostí. Jeho cílem je umožnit manažerům s neekonomickým vzděláním bližší komunikaci s finančními manažery.

Jde o komplexní a ucelené odborné vzdělávání, poskytující zpětnou vazbu prostřednictvím 3 samostatných úkolů k domácímu vypracování, 2 případových studií, nesčetně příkladů a ukázek a závěrečného testu. Kurz navíc umožňuje získání užitečných znalostí a jejich aplikaci do praxe ve velmi krátkém čase - již za necelé dva měsíce!

Detailní program kurzu naleznete zde.

Komu je kurz určen:

Vzdělávací kurz Finance pro nefinanční manažery je určen pro:

  • vedoucí pracovníky
  • specialisty nefinančních útvarů
  • manažery firemních týmů a pracovních skupin
  • případně další osoby podílející se aktivně na manažerském rozhodování včetně nejnižších úrovní řízení
  • majitele, jednatele nebo členy orgánů firem

Další informace:

Jako účastník kurzu obdržíte OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, které můžete využít ve svém CV v části o odborném vzdělávání. V ceně kurzu jsou výukové materiály k jednotlivým modulům (přístup k online i offline verzi závěrečného webináře), občerstvení v průběhu seminářů, oběd a vyhodnocení závěrečného testu. K získání osvědčení je třeba zodpovědět správně alespoň 70 % otázek. Obchodní podmínky jsou k vaší dispozici zde.

Podrobný program kurzu (15. 5. - 12. 6. 2019)

1. MODUL: Celodenní seminář, 15. 5. 2019, 9:00-15:30 (Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.)

1.      Finanční výkazy podniku – Jak v nich vyčíst důležité informace?

    • Rozvaha jako přehled podnikového majetku a zdrojů jeho krytí
    • Výsledovka jako přehled o hospodaření podniku v provozní i finanční oblasti
    • Cash flow jako přehled o zdrojích a umisťování peněžních prostředků
    • Vazby mezi výkazy a případová studie na téma obsahu a sestavování účetních výkazů 

2.      Rámcový finanční plán –  získáte komplexní představu o plánování jednotlivých položek a nutnosti provazování i ve vývoji, tvorba plánu na různých úrovních – kde se berou peníze a kam se ztrácejí?

3.      Struktura majetku a dopad na finanční výsledky firmy – fixní náklady, variabilní náklady, objem výroby, cena - od jakého bodu začíná firma vydělávat? 

4.      Provozní páka – Jak na měření rizika a citlivosti zisku na změnu poptávky

5.      Kalkulace nákladů jako nástroj řízení firemního portfolia 

6.      Manažerské účetnictví – Jak využít informace z účetnictví pro vaše rozhodnutí

7.      Dlouhodobé a krátkodobé zdroje financování a volba strategie – dobré a špatné dluhy v podobě úvěrů a půjček

Součástí semináře je zadání úkolu č. 1 k samostatnému vypracování (rozvaha a promítání hospodaření firem do účetních výkazů)

 

2. MODUL: Celodenní seminář, 22. 5. 2019, 9:00-15:30 (doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D.)

V úvodu semináře bude poskytnuta zpětná vazba k zadanému úkolu č. 1

1.      Růst hodnoty firmy a dílčí faktory jejího ovlivnění

    • Tvorba zisku – kontrola portfolia a nákladové struktury
    • Volba kapitálového mixu podle stádia životního cyklu podniku
    • Efektivní řízení krátkodobých financí – pohledávky a závazky z obchodní činnosti
    • Reinvestice – kdy použít zisk pro další rozvoj a kdy ho raději rozdělit

2.      Zadluženost a dopad na ziskovost firmy – náklady kapitálu, doporučená bilanční pravidla, efektivní působení finanční páky

3.      Efekt spojení provozní a finanční páky – synergie úspěšná při růstu, ale nebezpečná při poklesu

4.      Řízení tzv. pracovního kapitálu, tj. rozdílu oběžných aktiv a krátkodobých závazků

5.      Proč je nutné řídit pracovní kapitál a co vám to přinese – vymezení rozdílu mezi pracovním kapitálem a cash flow

6.      Jak na řízení pracovního kapitálu globálně optimalizací obratového cyklu peněz

7.      Nástroje k řízení zásob, pohledávek a závazků

Součástí semináře je zadání úkolu č. 2 k samostatnému vypracování (analýzy kapitálové struktury)

 

3. MODUL: Celodenní seminář, 5. 6. 2019, 9:00-15:30 (Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.)

V úvodu semináře bude poskytnuta zpětná vazba k zadanému úkolu č. 2

1.      Investiční činnost firmy

    • Druhy možných investic a kdy se objevuje jejich nutnost v rámci životního cyklu podniku
    • Parametry vstupující do hodnocení investic s cílem přijmout nebo zamítnout investici
    • Metody hodnocení investic:
     • Statické metody a jejich opodstatněnost v investičním cyklu
     • Dynamické metody - NPV, IRR, Payback Period, Profitability index, metoda anuit
     • Specifika regulatorních investic a volby metod

2.      Jak na hodnocení finančního zdraví

3.      Finanční analýza aneb kvalitnější podklady pro manažerské rozhodování

    • Základy finanční analýzy – jak zachovat finanční stabilitu a podstatně nezvýšit finanční riziko podniku
    • Analýza absolutních ukazatelů – struktura aktiv, pasiv, nákladů, vývoj jednotlivých položek v čase, analýza pracovního kapitálu
    • Analýza poměrových ukazatelů – rentability, likvidity, zadluženosti, aktivity, kapitálového trhu, produktivity, souhrnných ukazatelů
    • Altmannův index, IN index
    • Výhody a nevýhody souhrnných ukazatelů
    • případová studie na téma zhodnocení finanční výkonnosti firmy

4.      Benchmarking s konkurenty, s odvětvím pomocí podnikových i externích ukazatelů, rozdíly mezi ratingem a syringem, nástroje benchmarkingu

Součástí semináře je zadání úkolu č. 3 k samostatnému vypracování (zhodnocení efektivnosti investice a finanční analýza)

 

4. MODUL: Webinář, 12. 6. 2019, 10:00-12:00 (Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.)

    • Zpětná vazba k zadanému úkolu č. 3
    • Zodpovídání dotazů
    • Příprava na závěrečný test

 

5. MODUL: Závěrečný online test s výběrem odpovědí - do 26. 6. 2019

 

doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D.

Hana Scholleová po absolvování Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy vystudovala na Fakultě podnikohospodářské, Vysoké škole ekonomické v Praze obor Podniková ekonomika a management bakalářské, magisterské i doktorské studium.

Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.

Petra Štamfestová absolvovala bakalářské a magisterské studium na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze.

Praha

Praha

Seminář se koná v konferenčních prostorách v Praze, místo upřesníme 5 dní před konáním.

Informace k místu konání vám včas zašleme e-mailem.

17 990 Kč 16 191 Kč
bez DPH