Žák-cizinec v naší škole

Žák-cizinec v naší škole

Legislativa – dokumentace – hodnocení – práce s kolektivem

Jak postupovat v případě vzdělávání žáka-cizince? Co musí ředitel vyžadovat před jeho přijetím do školy? Co je obsahem přijímacího řízení a jak komunikovat s rodiči, kteří nemluví česky? Počet dětí-cizinců v českých školách každoročně roste. Proto jsme sestavili praktickou příručku, která shrnuje veškeré povinnosti a doporučení na jednom místě.

2 990 Kč
bez DPH a expedičních nákladů

Popis publikace

Počet žáků-cizinců ve školách razantně vzrostl. Vedle dětí osob z okolních zemí pak školy stále více navštěvují také děti cizinců z třetích zemí (Ukrajina, Vietnam, Rusko). Jaké jsou správné postupy při přijetí do školy? Liší se povinná dokumentace u žáků původem z Indie a ze Slovenska? Jak tyto žáky hodnotit – známkou, nebo slovně? Jak postupovat, když dítě, ani rodiče neovládají češtinu?

Přinášíme ty nejdůležitější informace jednoduše a přehledně. Vedle důležitých administrativních povinností školy, jako je kontrola dosaženého vzdělání žáka, poskytování podpůrných opatřeni nebo komunikace s rodiči se zaměříme také na úlohu třídního učitele či speciálního pedagoga a ukážeme postupy úspěšné integrace jak do českého vzdělávacího systému, tak i do třídního kolektivu. Praktická příručka tak shrnuje veškeré oblasti a přináší konkrétní příklady z praxe.

Seznamte se s podrobným obsahem složky.

Výhody publikace

Díky publikaci plné srozumitelných návodů, jak postupovat, přehledných informací a užitečných vzorů povinné dokumentace v českém i anglickém jazyce získají ředitelé všech typů škol podklady, které jim pomohou:

 • důsledně uplatňovat své povinnosti,
 • správně postupovat při přijetí žáka a jeho vzdělávání
 • ušetřit svůj čas pomocí vzorové dokumentace.

Praktická podoba A4 šanonu přitom umožňuje, aby do ní mohl ředitel školy ukládat vlastní poznámky a veškeré související dokumenty (vzory, komunikaci atd.) a vše zůstalo trvale a přehledně uložené na jednom místě.

Publikace slouží jako:

 • příprava na přijetí žáka s OMJ,
 • přehled povinností ředitele, učitele a dalších zaměstnanců školy,
 • soubor praktických návodů pro hladké začlenění žáka,
 • zdroj vícejazyčných dokumentů.  

Komu je publikace určena

Publikace je určena ředitelkám a ředitelům mateřských, základních a středních škol všech zřizovatelů, zařazených v rejstříku MŠMT.

Publikace zahrnuje tištěnou publikaci a přístup na speciální webovou stránku s užitečnými materiály, které využijete ve své praxi.

Obsah publikace:

 1. Povinnosti školy plynoucí z legislativy
  • Co říká školský zákon – kdy má škola povinnost žáka přijmout (žáci mají právo na vzdělání bez ohledu na typ pobytu rodičů, školy nekladou přijetí žáka ani žádné další podmínky, jako např. znalost českého jazyka, předchozí vzdělání apod.). do jaké třídy jej zařadit
  • Co říká inkluzivní vyhláška – kdy má žák nárok na podpůrná opatření, kdy je sestavuje škola a kdy poradenské pracoviště, kdy má žák nárok na IVP, jak je to s výukou češtiny (do jaké míry se musí zapojit škola) …
 2. Povinná dokumentace při přijetí
  • Jak se připravit na přijímací pohovor
  • Kdy zajistit přítomnost tlumočníka
  • Co musí rodiče při pohovoru předložit (rodný list dítěte, pas rodičů i dítěte, zdravotní pojištění)
  • Jak jsou pravidla uznávání zahraničního vzdělání
 3. Podpůrná opatření pro žáka-cizince
  • Podpůrná opatření prvního stupně – nastavuje škola bez doporučení školského poradenského zařízení
  • Podpůrná opatření druhého stupně – je poskytován žákům s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka; co všechno je jeho součástí, jaké jsou nároky na výuku češtiny mimo dobu vyučování atd.
  • Podpůrná opatření třetího stupně – je poskytován dětem s neznalostí vyučovacího jazyka; co je součástí, jaký je rozdíl mezi druhým a třetím stupněm atd.
  • Jak pracovat s individuálním vzdělávacím plánem? Kdo jej připravuje?
 4. Úloha zaměstnanců školy
  • Role třídního učitele – doporučené postupy
  • Role speciálního pedagoga – kdy jej zapojit a v jakém rozsahu
  • Role výchovného poradce – způsoby monitoringu inkluze
  • S kým dále spolupracovat?
 5. Úprava výuky a výhody formativního hodnocení
  • Výhody formativního hodnocení
  • Výhody kombinovaného hodnocení
  • Jak pracovat s chybou žáka?
 6. Příprava a práce s třídním kolektivem
  • Prevence a řešení xenofobních výpadů, rasismu
  • Doporučené aktivity a hry pro stmelení kolektivu

Publikace zahrnuje i speciální webovou stránku se vzorovou dokumentací:

 • check-list: Co si vyžádat od rodičů při přijetí žáka?
 • dokument k přijetí žáka v AJ
 • příklady individuálních vzdělávacích plánů
 • příklady plánů podpory žáka
 • návod pro hodnocení žáka s OMJ
 • návod pro pedagogickou diagnostiku
 • a další.

2 990 Kč
bez DPH a expedičních nákladů